Oberta la convocatòria INVESTIGO per a la contractació de joves per a projectes R+D amb subvenció directa

En el marc del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU, el Programa INVESTIGO té com a objectiu l’atorgament d’ajuts per a la contractació de persones joves, de 16 a 29 anys, demandants d’ocupació per al desenvolupament i execució de funcions, tasques i iniciatives de recerca i innovació, contractades en qualitat de personal investigador, personal tecnòleg i personal tècnic de recerca, desenvolupament o innovació.

El pressupost de la convocatòria està dotat amb 24 milions d’euros i la possibilitat d’ampliar-se fins a un 40 % abans de la resolució d’adjudicació dels ajuts, sense necessitat de publicar una nova convocatòria. L’adjudicació dels ajuts és en forma de subvenció directa sense concurrència competitiva. A continuació, les característiques de l’ajuda.

Ajuda
En forma Subvenció anticipada de 33.108,92 euros per persona contractada i any de contracte (2.759,07€/mensuals) contemplant els grups de cotització de la Seguretat Social 4 a 1, ambdós inclusivament.
El pagament de l’ajuda es realitzarà de forma anticipada una vegada resolta la convocatòria.

Nombre màxim de contractes
Cada entitat pot presentar una única sol·licitud i s’estableix un nombre màxim de contractes per tipologia d’entitat sol·licitant.
• 45 contractes per a les universitats del sistema universitari de Catalunya i el Consell Superior d’Investigacions Científiques a Catalunya
• 10 contractes per als Centres de recerca CERCA i les Infraestructures Científiques i Tècniques Singulars (ICTS)
• 3 contractes per a empreses pertanyents al sector públic o privat i altres entitats previstes a l’article 3 d’aquesta resolució.

La durada dels contractes ha de ser mínim de 12 mesos i màxim de 24 mesos.

Activitats subvencionables
Subvenció directa destinada a la contractació de persones joves, (de 16 a 29 anys) demandants d’ocupació i que no hagin desenvolupat cap tipus d’activitat de recerca a la mateixa entitat, empresa o grup d’empreses en el termini dels 6 mesos immediatament anteriors a l’inici del contracte, per al desenvolupament i execució de les funcions, tasques i iniciatives de recerca i innovació, que siguin competència de les entitats i centres beneficiaris dins del Programa Investigo.

Les activitats de recerca i innovació s’han de desenvolupar preferentment dins dels camps relacionats amb la sanitat, la transició ecològica, l’economia verda (energies renovables, tractament d’aigües i residus i indústria agroalimentària), així com la digitalització de serveis i la data science.

a) Personal investigador (requisit mínim: títol de doctor o doctora).
Tasques: realitzar activitats de recerca o innovació dins d’un laboratori, grup o departament, incloent-hi el desenvolupament i la participació en un projecte de recerca, la realització de tasques experimentals i d’anàlisi de dades i el suport a la redacció d’articles científics.

b) Personal tecnòleg (requisit mínim: grau universitari o titulació equivalent).
Tasques: desenvolupar, dins del seu àmbit de coneixement, tasques de valorització i transferència del coneixement, formulació d’iniciatives tecnològiques i d’innovació o estudi, aplicació de noves tècniques o metodologies avançades, gestió o supervisió d’instal·lacions científiques o tècniques.

c) Personal tècnic de recerca, desenvolupament o innovació (requisit mínim: cicle formatiu de grau superior o grau universitari o titulació equivalent).
Tasques: organitzar i gestionar, dins del seu àmbit de coneixement, el desenvolupament d’accions de suport a la investigació, el desenvolupament o la innovació en el marc d’un projecte de recerca, i/o donar suport tècnic especialitzat o aplicar els processos i les tècniques que es desenvolupen al grup de recerca, el laboratori, el servei cientificotècnic o el departament corresponent.

Beneficiaris
Tots els beneficiaris hauran de tenir la seu operativa a Catalunya, i podran optar a l’ajuda:
a) Organismes públics de recerca.
b) Universitats públiques, els seus instituts universitaris i les universitats privades amb capacitat i activitat demostrada en R+D+i.
c) Centres i institucions sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre, vinculades o concertades amb el Sistema Nacional de Salut, que desenvolupin activitats de R+D+i.
d) Instituts de recerca biomèdica o sanitària acreditats per ordre ministerial.
e) Centres tecnològics d’àmbit estatal i centres de suport a la innovació tecnològica d’àmbit estatal.
f) Altres centres públics de R+D+i, amb personalitat jurídica pròpia, que, en els seus estatuts o en el seu objecte social o en la normativa que els reguli, tinguin la R+D+i com a activitat principal.
g) Centres privats de R+D+i, sense ànim de lucre i amb personalitat jurídica pròpia, que tinguin definida, als seus estatuts o al seu objecte social o en la normativa que els reguli, la R+D+i com a activitat principal .
h) Empreses pertanyents al sector públic o privat, que estiguin invertint en la realització d’iniciatives de recerca i innovació previstes en aquesta norma.

Presentació de sol·licituds
Del 12 de gener del 2023 (9:00 h) al 25 de gener del 2023 (14:00 h).