Propera obertura convocatòria NEOTEC 2020

CDTI ha anunciat la publicació de la propera convocatòria d’ajuts NEOTEC amb una data provisional per al període de sol·licituds del 15 d’abril al 15 de juny, i amb una aportació pressupostària de 25 milions d’euros.

Una convocatòria destinada a PIMES Innovadores amb base tecnològica (EBTs), valorant especialment les empreses vinculades a la ‘transferència de la investigació’.

Les subvencions que es concedeixin es finançaran amb càrrec als fons propis de CDTI. Aquests ajuts podran finançar fins al 70% del pressupost de cada un dels projectes empresarials que optin a aquest programa i que tinguin un mínim finançable de 175.000 euros. Cada subvenció podrà arribar fins a un màxim de 250.000 euros per beneficiari. Les companyies hauran d’estar constituïdes, com a màxim, en els tres anys anteriors a la data de tancament del termini de presentació de les sol·licituds d’ajuda a la present convocatòria i disposaran d’un capital social mínim de 20.000 euros.

Aquests ajuts podran ser compatibles amb la percepció d’altres ajudes que procedeixin d’altres administracions, ens públics o privats, nacionals, internacionals o de la Unió Europea, en els termes que estableix l’article 12 de l’Ordre CNU / 1308/2018, de 28 de novembre. No podran optar a aquests ajuts aquells projectes empresarials que no incloguin el desenvolupament de tecnologia pròpia.

Gran Acceptació
Aquesta nova convocatòria preveu finançar més de 100 projectes de petites empreses, de qualsevol àmbit tecnològic i sectorial. Durant el període 2016 – 2019 es van aprovar 464 projectes NEOTEC el pressupost total puja a 189.247.598 milions. El CDTI ha aportat 96.732.439 euros d’ajudes públiques per al desenvolupament d’aquests projectes.

Data Definitiva
La data definitiva d’obertura de la convocatòria es publicarà en el B.O.E.

FONT:MICINN