Obertura de la convocatòria Programa Tecnològic Aeronàutic (PTA) 2022 amb una dotació de 80 milions d’euros.

Avui s’ha publicat al BOE, amb una dotació de 80.000.000 euros, la convocatòria (PTA)- Programa Tecnológico Aeronáutico per donar suport a projectes R+D en tecnologia aeronàutica que contribueixi a assolir algun dels reptes tecnològics següents: Avió zero emissions, Avions no tripulats, intel·ligents i sistemes connectats, UAS i la Digitalització del sector.
L’ajuda disposa de tres modalitats de participació destinant-se un mínim de 15.000.000 euros per a la categoria PTA PIMES, i 20.000.000 euros per a PTA Grans Projectes Estratègics llevat que, en funció de l’avaluació dels projectes presentats, aquest pressupost no pogués ser esgotat. En aquest cas, el romanent es destinaria a finançar projectes de la categoria PTA Grans Empreses.

La convocatòria té per objecte el suport a projectes d’R+D en tecnologies aeronàutiques, que contribueixin a assolir algun dels reptes tecnològics següents:

1. Tecnologies enfocades a la reducció d’emissions: avió zero emissions
Desenvolupament de tecnologies enfocades al repte d’aconseguir a mitjà-llarg termini solucions que proporcionin una reducció considerable o total de les emissions contaminants del trànsit aeri.

2. UAS
Desenvolupament d’una base tecnològica que permeti a la indústria aeronàutica nacional posicionar-se com a referent en el camp dels avions no tripulats, intel·ligents i sistemes connectats.

3. Sistemes
Impulsar les bases tecnològiques que permetin al sector aeronàutic nacional mantenir la capacitat de desenvolupament de sistemes que serveixin per mantenir les capacitats nacionals en el disseny, desenvolupament, producció i certificació d’un avió complet. Implementar aquestes tecnologies en nous desenvolupaments i tecnologies de sistemes embarcats.

4. Fabricació intel·ligent i avançada: Digitalització
Desenvolupament de tecnologies de fabricació avançades d’alt valor afegit.

MODALITATS DE PARTICIPACIÓ
Els projectes objecte d’ajuda seran projectes d’R+D empresarial en cooperació i podran acollir-se a una de les categories següents: “PTA Grans Empreses”, “PTA PIMES” o “PTA Grans Projectes Estratègics”.

CARACTERÍSTIQUES DE L’AJUDA
Subcontractacions:
-Subcontractació de fins a un 50% del pressupost finançable de cada beneficiari.

-Quan l’activitat concertada amb tercers excedeixi el 20 per cent de l’import de la subvenció i aquest import sigui superior a 60.000 euros, la subcontractació estarà sotmesa al compliment dels requisits següents:
a. Que el contracte se celebri per escrit.
b. Que la celebració s’autoritzi prèviament per l’òrgan concedent. La sol·licitud anirà acompanyada duna memòria justificativa de la necessitat de la subcontractació per a la consecució dels objectius de l’actuació objecte d’ajuda.

-En cas que la subcontractació es realitzi amb entitats vinculades al beneficiari, s’haurà de sol·licitar prèvia autorització a CDTI.

-En cas de subcontractar part de l’activitat objecte d’aquesta subvenció, l’entitat beneficiària de l’ajuda haurà de preveure mecanismes per assegurar que els subcontractistes compleixin amb el principi de DNSH.

INTENSITAT MÀXIMA DE LES AJUDES
Subvenció fins als límits d’intensitat màxims: 65% Gran Empresa, 75% Mitjana Empresa i 80% Petita Empresa. Per a cada projecte i beneficiari, el límit d’intensitat d’ajuda vindrà donat pel pes de cada tipus d’activitat (recerca industrial o desenvolupament experimental)

PRESSUPOST MÍNIM I MÀXIM FINANCIABLE
PTA Grans Empreses
Projectes amb pressupost mínim de 4.500.000 d’euros i màxim de 12.000.000 d’euros.
Per empresa pressupost elegible mínim de: 500.000 euros gran i mitjana empresa i 250.000 euros per a petita empresa.

PTA PIMES
Projectes amb pressupost mínim de 2.000.000 d’euros i màxim de 5.000.000 d’euros.
Per empresa pressupost elegible mínim de: 200.000 euros

PTA Grans projectes Estratègics
Projectes amb pressupost mínim de 20.000.000 d’euros i màxim de 35.000.000 d’euros.
Per empresa pressupost elegible mínim de: 1.000.000 euros gran i mitjana empresa i 500.000 euros per a petita empresa.

TERMINI D’EXECUCIÓ
PTA Grans empreses i Grans projectes Estratègics: els projectes hauran de ser plurianuals i hauran de finalitzar el 30 de juny del 2025.
PTA PIMES: els projectes hauran de ser plurianuals i hauran de finalitzar el 31 de desembre del 2023 o el 31 de desembre del 2024.

PAGAMENT DE LES AJUDES
El pagament es realitzarà per anualitats, en una combinació de pagament fraccionat, anticipadament, a compte, i pagament amb posterioritat a la realització de l’activitat objecte d’ajuda.

El representant de l’agrupació podrà sol·licitar el pagament anticipat de fins al 60% de la subvenció concedida per a la primera anualitat.

CONVOCATÒRIA
Inici: 08 de juny de 2022
Finalització: 14 de juliol del 2022, a les 12h del migdia.

MODALITAT DE L’AJUDA
Subvenció en règim de concurrència competitiva

BENEFICIARIS
Persones jurídiques que puguin dur a terme projectes de cooperació.
Agrupacions constituïdes per empreses vàlidament constituïdes, tinguin personalitat
jurídica pròpia i residència fiscal a Espanya.
Un dels participants actuarà com a coordinador o representant de la mateixa