Obertura de la convocatòria PTA-Programa Tecnológico Aeronáutico 2023 amb un pressupost de 42 milions d’euros

El Centro para el Desarrollo Tecnológico de Innovación – CDTI va publicar ahir la convocatòria PTA-Programa Tecnológico Aeronáutico 2023, una línia d’ajuts a projectes de R+D en cooperació, liderats per empreses de l’àmbit aeroespacial, centrats en les emissions baixes i nul·les, incloses inversions relacionades amb les tecnologies aeroespacials i l’aeronàutica. Aquests ajuts es poden sol·licitar des del 04 d’abril fins al 16 de maig del 2023 a les 12.00 hores del migdia, hora peninsular.

Aquests ajuts compten amb un pressupost total de 41.669.022 €, destinant 8 milions d’euros a la categoria PIMES. Aquest pressupost es podria veure incrementat amb 40 milions addicionals si es produeix un augment del crèdit disponible.

BENEFICIARIS
Poden ser-ne beneficiaris les agrupacions de persones jurídiques que puguin dur a terme projectes en cooperació. Les agrupacions han d’estar constituïdes per empreses, sempre que estiguin vàlidament constituïdes, tinguin personalitat jurídica pròpia i residència fiscal a Espanya.
Els projectes objecte d’ajuda seran projectes de R+D empresarial en cooperació i podran acollir-se a una de les categories següents, “PTA Grans Empreses”, o “PTA PIMES” havent de complir els requisits de la mateixa:

PTA Grans empreses
• Agrupació constituïda entre 3 i 6 socis, dels quals almenys un ha de ser PIME i liderada per una Gran Empresa. Almenys dues de les empreses han de ser autònomes.
• El pressupost elegible mínim del projecte serà de 3.500.000 d’euros i el màxim de 12.000.000 d’euros.
• El pressupost elegible mínim per empresa serà de 500.000 euros, en el cas de gran i mitjana empresa, i de 250.000 euros, en el cas de PIME.
• Els projectes hauran de ser plurianuals, amb inici el 2023 i finalització al juny del 2025, i disposar d’una distribució equilibrada del pressupost al llarg de la durada del projecte.
• Cap empresa autònoma de l’agrupació, ni cap grup d’empreses vinculades o associades podrà superar el 60% del pressupost elegible del projecte.

PTA PIMES
• Agrupació constituïda entre 2 i 4 socis, tots ells PIME, i liderada per una PIME (no microempresa). Almenys dues de les empreses han de ser autònomes.
• El pressupost elegible mínim del projecte serà de 1.500.000 d’euros i el màxim de 5.000.000 d’euros.
• El pressupost elegible mínim per empresa serà de 200.000 euros.
• Els projectes hauran de ser plurianuals, amb inici el 2023 i finalització el 30 de juny del 2025, i disposar d’una distribució equilibrada del pressupost al llarg de la durada del projecte.
• Amb caràcter previ a la formulació de la sol·licitud, els membres de l’agrupació han de subscriure un acord intern que en reguli el funcionament.
• Cap empresa autònoma de l’agrupació, ni cap grup d’empreses vinculades o associades podrà superar el 60% del pressupost elegible del projecte.

TIPOLOGIA DE PROJECTES
Es preveuen quatre tipus d’actuacions subvencionables per a projectes d’R+D empresarial en cooperació en tecnologies aeronàutica que permetin generar un efecte d’arrossegament sobre tota la cadena de valor i que contribueixin a abordar els reptes següents:
• Reducció d’emissions: avió zero emissions.
• Vehicles aeris no tripulats (UAVs).
• Noves aeronaus multipropòsit i sistemes.
• Fabricació intel·ligent i avançada: Digitalització.

DESPESES FINANÇABLES
• Costos de personal
• Costos d’instrumental i material inventariable
• Subcontractació fins a un 50% del pressupost finançable de cada beneficiari
• Consultoria per al suport de les tasques de coordinació del representant (límit màxim de 15.000 euros per anualitat).
• Despeses generals i altres despeses d’explotació addicionals que derivin directament del projecte.
• Auditor (límit 1.500 euros per beneficiari i anualitat).

TIPUS I INTENSITAT D’AJUDA
Modalitat de subvenció en concurrència competitiva.
L’import total de la subvenció serà de fins al 65% per a gran empresa, 75% per a mitjana empresa i 80% per a petita empresa.
És incompatible amb altres ajuts.