Ordre de Bases per a la concessió d’ajudes en l’àmbit de les TIC i la Societat de la Informació 2013-2016

El passat dijous 9 de maig es van publicar en el BOE l’Ordre de Bases per a la concessió d’ajudes en l’àmbit de les TIC i la Societat de la Informació, dins del Pla de Recerca Científica i Tècnica i d’Innovació 2013-2016, en el marc de l’Acció Estratègica d’Economia i Societat Digital (AEESD).

Aquestes bases reguladores, lligades a l’Agenda Digital per a Espanya com a substituït de l’antic Plan Avanza, marquen les regles per a la concessió d’ajudes per a projectes en el camp de les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) i la societat de la informació per al període 2013-2016.

Dins del marc de les ajudes es defineixen les següents prioritats temàtiques:

 • Indústries del futur
  • Internet del futur.
  • Computació en el núvol.
  • Tractament massiu de dades.
  • Aplicacions per a l’ecosistema mòbil.
  • Ciutats intel·ligents.
 • Ciberseguretat i confiança digital.
 • Aplicacions i solucions TIC orientades a la millora de la competitivitat de la PIME.
 • Evolució de l’administració electrònica.
 • Aplicacions de salut i benestar social.
 • Aplicacions de gestió mediambiental.
 • Aplicacions i solucions relacionades amb els continguts digitals.

A continuació es destaquen les principals característiques del programa a l’espera de la publicació de la corresponent convocatòria, prevista entorn del 15-30 de maig i amb una dotació pressupostària de 50 milions d’euros en subvenció i 500 milions d’euros en préstec, segons el Pla Anual Integrat d’ajudes 2013 del MINETUR, en les que es definiran exactament els períodes, tipus de préstec i garanties associades:

 • Els beneficiaris poden ser tan empreses, com organismes de recerca, com agrupacions.
 • Els projectes poden ser individuals o en consorci, però en aquest últim cas només s’admetran projectes amb un nombre màxim de 5 socis (excepte en aquells casos que siguin projectes internacionals) realitzant-se, com en el Avanza 2012, els pagaments directament des del Ministeri a cada soci sense passar pel líder.
 • L’ajuda pot ser en forma de subvenció, préstec o una combinació d’ambdues quedant per a la convocatòria la proporció de cada tipus.
 • El préstec tindrà un termini màxim d’amortització de 5 anys, incloent un període de carència de dos anys (modulable segons la convocatòria).
 • El pagament de l’ajuda es realitzarà en dues fases: el primer pagament s’abonarà després de la resolució de concessió i amb anterioritat al finançament de l’execució de la primera anualitat i, el segon, l’any següent després de la presentació de la justificació de la primera anualitat i previ informe de l’òrgan encarregat del seguiment de les ajudes (anteriorment es realitzava tot el pagament a l’inici).
 • Per al pagament de les ajudes, tan subvencions com préstecs, s’exigirà la presentació de garanties. En la convocatòria s’establirà l’import en percentatge sobre els pagaments a realitzar.
 • En el cas dels préstecs, aquests es podran subrogar a una entitat de crèdit.
 • Els projectes amb ajudes concedides en el marc d’aquest programa no podran beneficiar-se d’altres ajudes públiques sobre els mateixos costos elegibles.
 • Les bases estableixen la possibilitat de realitzar l’avaluació en una ase, com s’ha realitzat fins a dia d’avui, o bé en dues fases (a l’estil de molts projectes europeus). Si és en dues fases, es realitzarà una primera avaluació en base a criteris tècnics contemplant-se inclús la possibilitat d’incloure un torn oral per a l’exposició del projecte a càrrec del Director del mateix. Superada aquesta fase, es realitzaria la presentació completa de la memòria i una avaluació amb la resta de criteris del programa.
 • Els beneficiaris hauran de mantenir un sistema de comptabilitat que permeti el registre diferenciat de totes les transaccions relacionades amb el projecte mitjançant la utilització d’un codi comptable específic dedicat a tal efecte.

En els pròxims dies es publicarà la convocatòria en el BOE establint-se el termini de presentació, detallant-se d’una forma més exhaustiva les prioritats temàtiques, el tipus d’interès del préstec (en principi entorn a l’Euríbor o un valor lleugerament superior) i el percentatge de garanties.

Ordre de Bases publicada en el BOE de data 9/5/2013 >>