Aprovada la primera convocatòria del PERTE de DESCARBONITZACIÓ INDUSTRIAL amb una dotació pressupostària de 1.000 milions d’euros

El passat 3 de gener de 2024, el Ministeri d’Indústria i Turisme públic l’ordre de bases i la primera convocatòria (PERTE) de Descarbonització Industrial, dirigit a la implementació de mesures integrals per reduir la petjada de carboni a la indústria manufacturera. La iniciativa cerca promoure la descarbonització en les operacions d’empreses pertanyents als sectors de la indústria manufacturera a Espanya. La convocatòria, de caràcter no competitiu, compta amb una assignació pressupostària de 1.000 milions d’euros, distribuïts en 500 milions com a subvenció i 500 milions com a préstec. El període de presentació de sol·licituds serà del 24 de gener del 2024 al 17 d’abril del 2024.

Beneficiaris
Podran presentar-se a la convocatòria societats mercantils estatals, que realitzin una activitat industrial i que executin projectes que descarbonitzin la instal·lació industrial, bé sigui de manera individual o en agrupació empresarial.
Les entitats beneficiàries hauran d’haver desenvolupat activitats industrials almenys durant un període de 3 anys comptats fins a la data de sol·licitud.

Modalitat i Pagament de l’ajuda
Subvenció, préstec reemborsable o una combinació de totes dues fins al 80% del total del pressupost finançable sota la modalitat de concurrència no competitiva.
L’ajuda concedida es realitzarà en un únic pagament anticipat per a cada tipus d’ajuda bé sigui préstec o subvenció.

Préstec
L’import del préstec no podrà ser superior a 5 vegades els fons propis de l’entitat beneficiària acreditats en el moment de la sol· licitud.
Interès del 3,26%, 3 anys carència, 10 anys devolució.

Garanties
S’exigiran garanties per separat per a la modalitat d’ajut en forma de subvenció i per a l’ajut en forma de préstec, abans de la resolució de concessió.
L’import de les garanties a constituir per a cada modalitat d’ajut es determinarà de la manera següent:
Ajuda en forma de subvenció. L’import pel qual s’ha de constituir la garantia, resultarà d’aplicar el percentatge que s’indica a la taula següent:

Ajuda en forma de préstec. En funció de la qualificació financera de l’entitat proposada com a beneficiària, el percentatge de garantia exigit serà:

Subcontractació
Es podrà subcontractar amb tercers fins al 90% de l’activitat subvencionada.

El termini de la sol·licitud
Del 24 de gener del 2024 al 17 d’abril del 2024.

El termini d’execució
Des de la presentació de la sol·licitud fins al 31 de març de 2026, podent-se prorrogar fins al 30 de juny de 2026

Pressupost mínim
1.000.000 d’euros per projecte tractor que contindrà un o diversos projectes primaris conduents a la descarbonització d’una única instal·lació industrial en operació, anomenada «instal·lació principal».

Tipologia de Projectes
Projecte tractor conformat per diferents projectes primaris executats de manera individual o per una agrupació. Cada projecte primari s’emmarcarà en alguna tipologia:

 1. Línia d’R+D: Investigació industrial – Desenvolupament experimental- Estudi de viabilitat previs a projectes de R+D.
 2. Línia projectes d’innovació en matèria d’organització i en matèria de processos.
 3. Línia Inversió per a la protecció del medi ambient i la descarbonització industrial amb caràcter innovador:
  a) Inversions destinades a la descarbonització industrial amb caràcter innovador, sempre que permetin a l’entitat incrementar el nivell de protecció del medi ambient i descarbonització, amb caràcter general.
  b) Inversions destinades a la captura de carboni de processos industrials.
 4. Línia inversió en mesures d’estalvi o eficiència energètics amb caràcter innovador, sempre que permetin a la instal·lació industrial assolir un nivell més elevat d’eficiència energètica en els processos de producció.
 5. Línia inversions per a la promoció de l’energia procedent de fonts renovables per a l’autoconsum d’energia directament utilitzada per processos industrials
 6. Estudis mediambientals, incloses les auditories energètiques, directament vinculats a les inversions previstes a les línies d’ajudes dels apartats 3, 4 i 5.
 7. Inversions a favor de les pimes: inversió en actius materials o immaterials destinats a un canvi essencial en el procés general de producció d’una pime existent, complementària a alguna de les línies d’actuació.

Les línies d’actuació per projecte primari són:

 • *Reducció d’emissions directes de la instal·lació industrial, adreçades a la descarbonització de fonts d’energia, a la gestió energètica integral de processos industrials, a la descarbonització per reducció de recursos naturals o a la captura, emmagatzematge i ús de carboni.
 • *Millora substancial de l’eficiència energètica per l’estalvi d’energia elèctrica.
 • Instal·lacions d’energies renovables per a autoconsum en els processos productius de la instal·lació industrial.
 • R+D+i per impulsar la descarbonització de la instal·lació industrial.

*Un projecte tractor haurà de contenir obligatòriament, almenys, un projecte primari en una d’aquestes línies.

Despeses Finançables
Projecte primari Línia R+D

 • Despeses de personal.
 • Despeses d’instrumental i material inventariable, en la mesura i durant el període en què es facin servir per al projecte. Cal associar-los a un projecte primari i no han de suposar més del 60% del pressupost finançable del projecte primari.
 • Despeses investigació contractual i coneixements tècnics i patents adquirides o obtingudes per llicència de fonts externes en condicions de plena competència. NO consultoria gestió i tramitació d’ajuts.
 • Despeses certificació Informe de certificació ex-ante.
 • Despeses relatives a consultoria destinades exclusivament al projecte per als desenvolupaments conceptuals de R+D.
 • Despeses generals i altres despeses d’explotació: 20% sobre les despeses de personal.
 • Despeses estudi de viabilitat.

Projecte primari Línia Innovació en matèria d’organització i processos

 • Despeses de personal.
 • Despeses d’instrumental i material inventariable, en la mesura i durant el període en què es facin servir per al projecte. Cal associar-los a un projecte primari i no han de suposar més del 60% del pressupost finançable del projecte primari.
 • Despeses investigació contractual i coneixements tècnics i patents adquirides o obtingudes per llicència de fonts externes en condicions de plena competència. NO consultoria gestió i tramitació d’ajuts.
 • Despeses generals i altres despeses d’explotació: 20% sobre les despeses de personal.

Projecte primari línia inversió per a la protecció del medi ambient i la descarbonització industrial amb caràcter innovador.

 • Aparells i equips de producció. Adquisició d’actius fixos materials vinculats directament a la producció i als objectius del projecte. En queden exclosos els elements de transport exterior.
 • Edificació i instal·lacions. Inversions materials per a l’adequació de naus industrials existents, així com de les instal·lacions i equips no vinculats directament al procés productiu. No podran suposar més del 70% de la despesa finançable del projecte primari.
 • Actius immaterials. Inversions en actius vinculats a la transferència de tecnologia mitjançant l’adquisició de drets de patents, llicències, know-how o coneixements tècnics no patentats.
 • Col·laboracions externes. Les necessàries per al disseny i/o redisseny de processos directament vinculats amb les inversions vinculades als objectius del projecte. Queda expressament exclosa qualsevol forma de consultoria associada a la gestió i tramitació del finançament sol·licitat.
 • Els costos dels estudis mediambientals o auditories energètiques.

Els costos subvencionables es determinaran d’acord amb els criteris establerts a les Bases.

No es concediran ajuts en aquesta línia en cas que les inversions es realitzin perquè les empreses s’adeqüin a normes de la Unió Europea ja adoptades però que no estiguin encara en vigor, excepte si la inversió per a la qual es concedeixi l’ajuda es realitza i s’acaba com a mínim divuit mesos abans de la data d’entrada en vigor de la norma en qüestió.

Projecte primari línia Inversió per a la millora de l’eficiència energètica amb caràcter innovador

 • Despeses idèntiques al punt inversió per a la protecció del medi ambient i la descarbonització industrial.

Els costos subvencionables es determinaran d’acord amb els criteris establerts a les Bases.

Projecte primari línia Inversió promoció de l’energia procedent de fonts renovables per a l’autoconsum d’energia

 • Despeses idèntiques al punt inversió per a la protecció del medi ambient i la descarbonització industrial.

Només es concediran a noves instal·lacions de producció d’energia a partir de fonts renovables, sempre que es destinin a l’autoconsum d’energia en una instal·lació industrial operada pel beneficiari o un membre de l’agrupació inclosa al projecte tractor. Aquestes inversions podran dedicar-se a

 • La producció d’energia elèctrica i tèrmica a partir de fonts d’energia renovables, inclosa la cogeneració, excepte la generació d’energia elèctrica a partir d’hidrogen, sempre que es destinin a l’autoconsum d’energia en una instal·lació industrial operada pel beneficiari o membre de l’agrupació inclosa al projecte tractor.
 • La producció de biocombustibles, biolíquids, biogàs i biometà que compleixin els criteris de sostenibilitat i emissions de gasos amb efecte d’hivernacle de la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de desembre de 2018 i els seus actes d’execució o actes delegats, fabricats a partir de matèries primeres de l’annex IX de la citada directiva.
  • La producció d’hidrogen en instal·lacions que produeixin exclusivament hidrogen renovable, incloent-hi la infraestructura específica i les instal·lacions d’emmagatzematge d’hidrogen.

El cost subvencionable serà el cost total d’inversió.

Projecte primari estudis i serveis de consultoria

 • Costos dels estudis directament relacionats amb inversions en la millora de la protecció mediambiental o de l’eficiència energètica.

Projecte primari línia d’ajuts a la inversió a favor de les PIME

 • Costos de la inversió en actius materials i immaterials següents, sempre que contribueixin als objectius de descarbonització del projecte tractor i comportin un canvi substancial en el procés de producció.
 • Aparells i equips de producció: Adquisició d’actius fixos materials vinculats a la producció i als objectius del projecte. En queden exclosos els elements de transport exterior.
 • Edificació i instal·lacions: Inversions materials per a l’adequació de naus industrials, així com de les instal·lacions i els equips no vinculats directament al procés productiu. No podran suposar més del 70% de la despesa finançable del projecte primari.
 • Actius immaterials: Inversions en actius vinculats a la transferència de tecnologia mitjançant l’adquisició de drets de patents, llicències, know-how o coneixements tècnics no patentats. Per ser finançables, els actius immaterials han de complir totes les condicions següents:

-S’utilitzaran exclusivament a l’establiment beneficiari de l’ajut.
-Seran amortitzables.
-S’adquiriran en condicions de mercat a tercers no relacionats amb el comprador.
-Estaran inclosos als actius de l’empresa durant almenys tres anys.

Límits i intensitats màximes d’ajuda
Per a cada projecte primari i entitat beneficiària el finançament total que es podrà concedir, sumant el préstec nominal i la subvenció, serà com a màxim del 80% sobre el pressupost finançable.

La suma de subvenció bruta equivalent del préstec i la subvenció concedida per projecte primari i entitat beneficiària no podrà superar els límits màxims següents:

a) Per als projectes primaris de recerca i desenvolupament:

i. Si es tracta d’un projecte predominantment de recerca industrial: 35.000.000 d’euros per empresa i per projecte primari; tal és el cas quan més de la meitat dels costos subvencionables del projecte es generen a través d’activitats classificades a la categoria de recerca industrial.
ii. Si es tracta d’un projecte predominantment de desenvolupament experimental: 25.000.000 d’euros per empresa i per projecte primari; tal és el cas quan més de la meitat dels costos subvencionables del projecte es generen a través d’activitats classificades en la categoria de desenvolupament experimental.
iii. Ajuts per a estudis de viabilitat previs a les activitats de recerca: 8.250.000 euros per estudi.

b) Per als projectes d’innovació en matèria d’organització i processos: 12.500.000 euros per empresa i per projecte primari.

c) Per als projectes d’inversió per a la protecció del medi ambient i la descarbonització industrial amb caràcter innovador:

i. En general, 30.000.000 euros per empresa i per projecte primari.
ii. Per a infraestructura específica i emmagatzematge d’energia: 25.000.000 d’euros per empresa i per projecte primari.

d) Per als projectes deficiència energètica: 30.000.000 d’euros per empresa i per projecte primari.

e) Per als projectes de promoció de l’energia procedent de fonts renovables per al
autoconsum:

i. Per a projectes de generació d’energia elèctrica per a autoconsum que no incloguin una instal· lació d’emmagatzematge, excepte projectes de cogeneració d’energia elèctrica i tèrmica: 2.000.000 d’euros per empresa i projecte primari.
ii. Per a la resta de projectes: 10.000.000 euros per empresa i projecte primari quan aquest aconsegueixi una descarbonització d’entre 3.000 i fins a 25.000 tCO2e anuals; 20.000.000 euros per empresa i projecte primari quan aquest aconsegueixi una descarbonització d’entre 25.001 i fins a 75.000 tCO2e anuals; 30.000.000 euros per empresa i projecte primari quan aquest aconsegueixi una descarbonització de més de 75.000 tCO2e anuals.

f) Per als projectes d’inversió de PIMES: 8.250.000 euros per empresa i per projecte primari.

Intensitats de subvenció brutes màximes, considerant la suma de la subvenció més la subvenció bruta equivalent del préstec, per projecte primari i entitat beneficiària

*En el cas de projectes primaris de recerca i desenvolupament, la intensitat es podrà augmentar en un 15%, fins a un màxim d’un 80%, si es compleix alguna de les condicions següents:

a) Es produeix una col·laboració efectiva entre empreses en un projecte primari, sempre que
participi almenys una PIME i que cap de les empreses col·laboradores corri amb més del 70% de les despeses subvencionables

b) Es produeix una col·laboració efectiva en un projecte primari entre una empresa i un o diversos organismes de recerca i difusió de coneixements, assumint aquests com a mínim el 10% dels costos subvencionables i tenint dret a publicar els resultats de la pròpia recerca.
c) Es garanteix que els resultats del projecte es difondran àmpliament per mitjà de conferències, publicacions, bases de lliure accés o programes informàtics gratuïts o de font oberta.

*Si un projecte d’inversió per a la descarbonització industrial aconsegueix una reducció de les emissions directes de gasos defecte hivernacle del 100%, la intensitat d’ajuda s’incrementarà en 10 punts percentuals, a excepció de les inversions que depenguin de l’ús de biomassa.