Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Un pla que transforma

El Pla de Recuperació, inspirat en l’Agenda de Canvi, a l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides, va mobilitzar en els propers tres anys el 50% dels recursos amb què compta Espanya gràcies a l’instrument Next Generation EU. Aquest Pla guia l’execució de prop de 72.000 milions d’euros entre els anys 2021 i 2023 ia més compleix amb precisió les prioritats dels fons europeus de recuperació: la inversió “verd” representa més de l’37% del total de el Pla i la digitalització prop de l’33%.

El Pla dissenyat per als propers tres anys s’estructura al voltant de les quatre transformacions que el govern ha situat des del principi en el centre de l’estratègia de política econòmica: la transició ecològica, la transformació digital, la igualtat de gènere i la cohesió social i territorial. Quatre línies de treball crucials en la resposta extraordinària que el nostre país posa en marxa per recuperar el benestar i donar-li un impuls de llarg termini a l’economia.

El Fons de Recuperació Europeu consta de dos instruments a través dels quals es canalitzaran els recursos: d’una banda, la Facilitat per a la Recuperació i la Resiliència, que concentra el gruix amb 59.000 milions en transferències, i d’altra banda el REACT-EU que permet al nostre país obtenir finançament per un import de 12.400 milions.

El Govern accelera terminis i avança 27.000 milions del Pla

En el procés de recuperació i transformació de l’economia espanyola no es pot perdre temps. Per aquest motiu el Govern ha decidit avançar en els pròxims pressupostos generals de l’Estat 27.000 milions d’euros d’aquest Pla. Un avançament que, més enllà dels temps que maneja la Comissió per als pagaments, permetrà accelerar l’execució de el Pla des del mateix moment en què els pressupostos generals de l’Estat s’aprovin.

En aquest sentit el president de el Govern ha convidat a les diferents forces polítiques a sumar-se a el suport d’uns pressupostos de progrés i de país. “El pla que avui presentem i els Pressupostos Generals que l’activen ofereixen una oportunitat única per demostrar l’ímpetu del nostre país i per posar a prova la bona política, la que facilita acords, la qual propicia solucions”, ha assenyalat el president.

Deu polítiques tractores

El Pla Nacional de Recuperació, Transformació i Resiliència s’estructura entorn de deu polítiques tractores que incidiran directament en aquells sectors productius amb més capacitat de transformació del nostre teixit econòmic i social.

1-La primera d’elles és l’Agenda urbana i rural, la lluita contra la despoblació i el desenvolupament de l’agricultura. En aquesta política es concentra el 16% dels recursos i entre els seus objectius figuren la millora de l’habitabilitat d’entorns urbans i donar resposta a les necessitats de l’entorn rural, mantenint la població i fomentant l’ocupació.

2-La segona política, que rebrà el 12% dels recursos, se centra a impulsar les Infraestructures i els ecosistemes resilients, a través de projectes com el Pla de Conservació i Restauració d’Ecosistemes, o el Pla de Preservació d’Infraestructures Urbanes, Energètiques i de transport, entre d’altres.

3-Per aprofitar el potencial del nostre país per posicionar estratègicament com a líders de la renovació energètica s’estableix la tercera política tractora: la Transició energètica justa i inclusiva, a la qual es destinarà el 9% dels recursos.

4-La quarta política tractora promourà una Administració per al segle XXI, perquè l’Administració pública actuï com a motor dels canvis tecnològics. Entre les reformes que inclou aquesta línia de treball hi ha la de la Modernització de el Sistema de Justícia. A aquesta quarta política es dedicarà el 5% dels recursos.

5-La cinquena política és la modernització i digitalització de l’ecosistema de les nostres empreses, al que es destinaran el 17% dels fons davant la necessitat urgent de donar suport al teixit empresarial i garantir la nostra competitivitat industrial.

6-Aquesta crisi sanitària ha posat a la ciència en un lloc preeminent com a palanca essencial en els plans de reconstrucció. Per això la sisena política tractora és el Pacte per la ciència i la innovació i el reforç de el Sistema Nacional de Salut, que comptarà amb el 17% dels recursos.

7-La setena política tractora és l’Educació i el coneixement, la formació contínua i el desenvolupament de capacitats. Aquesta política concentrarà el 18% dels recursos ja que si hi ha un element capital perquè el Pla tingui l’impacte desitjat, aquest és la inversió en capital humà.

8-La vuitena política tractora és la Nova economia de les cures i polítiques d’ocupació. Entre aquest apartat s’inclouen, entre d’altres, plans de xoc per a l’economia de les cures de llarga durada a persones grans i dependents, el reforç del Sistema Nacional de Dependència o la modernització de les polítiques actives d’ocupació. A això es destinés el 6% dels recursos.

9-La novena política tractora, amb el 1,1% dels recursos, és al Desenvolupament de la cultura i l’esport, dues indústries indispensables per al desenvolupament d’una societat lliure i oberta.

10-I en desè lloc, s’abordarà una Modernització de el sistema fiscal incrementant la progressivitat i redistribució dels recursos per aconseguir un creixement inclusiu i sostenible.

Col·laboració i governança eficaç

Per tal de garantir la correcta execució dels fons, es van a reformar i desenvolupar estructures de seguiment i coordinació. D’una banda es va a constituir una comissió interministerial presidida pel president de Govern i es crearà una Unitat de Seguiment de el Fons de Recuperació en el gabinet de presidència de Govern.

A més es va a instrumentalitzar una col·laboració específica amb les comunitats autònomes i s’introduirà el Fons de Recuperació en els debats habituals de les properes conferències de presidents autonòmics. També es facilitarà una interlocució contínua amb les empreses que participen en els projectes i es posaran en marxa mecanismes de rendició de comptes periòdics davant el Parlament.

D’altra banda, per garantir agilitat en l’absorció dels fons es posarà en marxa una reforma profunda de les normes i lleis de l’Administració general d’Estat en tres fronts. En primer lloc, amb el disseny d’una governança per als fons que sigui eficaç, enfortint les estructures administratives responsables d’aquest repte; en segon lloc, el Govern emprendrà les reformes legals administratives necessàries perquè la gestió dels fons sigui impecable i s’executin de manera transparent i àgil; i en tercer lloc s’eliminaran les traves administratives i es resoldran els colls d’ampolla que alenteixen i entorpeixen la contractació i execució de projectes perquè les traves burocràtiques no frenin la recuperació de l’economia.

📝Document del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliencia