Project Description

Ajuts a l’autoconsum i emmagatzematge d’energia renovable, i a sistemes tèrmics renovables en el sector residencial (IDAE-FNEE)

OBJECTIUS

Fomentar la realització projectes d’inversió en renovables per aconseguir l’objectiu en 2030 d’una presència de les energies renovables sobre l’ús final de l’energia del 42% (producció elèctrica 74%).

BENEFICIARIS

Poden ser beneficiaris Sectors Serveis, Sector Productius, Sector Residencial, Administració Pública i Sector Terciari.

PROJECTES ELEGIBLES

• Programa-1: Instal·lacions d’autoconsum, amb renovables (fotovoltaica o eòlica), en el sector serveis, amb o sense emmagatzematge.

• Programa-2: Instal·lacions d’autoconsum, amb renovables (fotovoltaica o eòlica), en altres sectors productius, amb o sense emmagatzematge.

• Programa-3: Incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb renovables, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius.

• Programa-4: Realització d’autoconsum, amb renovables (fotovoltaica o eòlica), en el sector
residencial, les administracions públiques i el tercer sector, amb o sense emmagatzematge.

• Programa-5: Incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb renovables, ja existents en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector.

• Programa-6: Instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en el sector residencial. Inclou les tecnologies solar tèrmica, biomassa, geotèrmica, hidrotèrmica o aerotèrmica (exceptuant les tecnologies aire-aire) per climatització i/o ACS a habitatges.

CONVOCATÒRIA

Inici: 15 de desembre de 2021
Finalització: Fins esgotar-se fons o fins el 31 de desembre de 2023

MODALITAT D’AJUDA

Subvenció en règim de concurrència pública no competitiva a fons perdut.

PAGAMENT DE L’AJUDA

El pagament de la subvenció es farà efectiu en un únic lliurament un cop justificada l’execució de l’actuació subvencionada.

Possibilitat de sol·licitar una bestreta corresponent al 80% del total concedit, només quan l’actuació tingui un cost subvencionable superior als 50.000 euros. El pagament de la bestreta s’efectuarà amb consignació prèvia de la garantia.

CARACTERÍSTIQUES DE L’AJUDA

Concessió d’ajuts per rigorós ordre de presentació de les sol·licituds corresponents per a cada tipus d’actuació fins a exhaurir el pressupost de la convocatòria.

IMPORT DE L’AJUDA

Percentatge d’ajut sobre el Cost Subvencionable:
o 35-65% Petita empresa
o 25-45% Mitjana empresa
o 15-45% Gran empresa

DURADA DEL PROJECTE

18 mesos des de la data de la notificació de la resolució

DESPESES FINANÇABLES

• Elaboració de projectes tècnics.
• Execució d’obra.
• Obra civil.
• Equips i Materials.
• Equipament electromecànic, hidràulics, control,…
• Sist. elèctric de AT i BT.
• Sist. de gestió, control i monitorització.
• Desmuntatge.
• Gestió/Justificació/Auditor (7% max7.000€).

DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

115.000.000,00 milions d’euros

ARTICLES RELACIONATS