Project Description

Enisa Línia Creixement

OBJECTIUS

Aquesta ajuda està dirigida a donar suport als projectes empresarials de companyies interessades en expandir el seu negoci o aconseguir una millora competitiva. El seu objectiu es finançar projectes basats en un model de negoci viable i rentable quan l’empresa està buscant una millora competitiva o un canvi de model dels sistemes productius, vol ampliar la capacitat productiva adquirint nova tecnologia o augmentant de la gama de productes/serveis o diversificant mercats, busca capitalització o deute en mercats regulats o es planteja finançar el projecte empresarial a través d’operacions societàries.

BENEFICIARIS

Emprenedors.

TIPOLOGIA DE PROJECTES

Projectes innovadors.

CONVOCATÒRIA

Oberta tot l’any.

MODALITAT D’AJUDA

Ajuda en forma de préstec participatiu.

FORMA COBRAMENT AJUDA

Una vegada signada la pòlissa de préstec davant notari en les oficines d’Enisa.

REQUISITS DELS BENEFICIARIS

 • Ser una pime.
 • Tenir personalitat jurídica pròpia.
 • Tenir l’activitat principal i el domicili social en el territori nacional.
 • Que el model de negoci sigui innovador, nou o amb clars avantatges competitius.
 • Mostrar una estructura financera equilibrada i professional en la gestió.
 • Demostrar la viabilitat tècnica i econòmica del projecte empresarial.
 • Els comptes de l’últim exercici tancat han d’estar dipositats en el Registre Mercantil o en un altre registre públic.
 • Per a préstecs aprovats per import superior als 300.000 euros, s’haurà de tenir auditat externament els estats financers de l’últim exercici tancat.

CARACTERÍSTIQUES DE L’AJUDA

 • Ajuda en forma de préstec participatiu amb una comissió d’obertura del 0,5 %, una carència màxima de 7 anys, una comissió per amortització anticipada i una comissió de venciment anticipat per canvi en l’accionariat. L’amortització d’interessos és trimestral.
 • Els fons propis han de ser, com a mínim, equivalents a la quantia del préstec.
 • El tipus d’interès s’aplica en dos trams:
  • Primer tram: Euribor + 3,75 %.
  • Segon tram: interès variable en funció de la rendibilitat financera de l’empresa, amb un límit màxim establert entre el 3 % i el 8 %, d’acord amb la qualificació (rating) de l’operació.

PRESSUPOST MÍNIM I MÀXIM FINANÇABLE

25.000 euros – 1.500.000 euros

DURADA DEL PROJECTE

Màxim 9 anys

DESPESES FINANÇABLES

Cofinançament de les necessitats financeres associades al projecte empresarial.

FONS DE FINANÇAMENT

Enisa.

GARANTIES

No serà necessària la presentació de garanties.