Project Description

Innovació FEMP

OBJECTIUS

EL CDTI ha estat designat organismes intermedi del Programa Operatiu del Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP) per a finançar projectes d’innovació en el sector pesquer, projectes d’innovació relacionada amb la conservació dels recursos biològics marins, i projectes d’innovació desenvolupats en el sector de l’aqüicultura.

BENEFICIARIS

Empreses del sector pesquer.

TIPOLOGIA DE PROJECTES

Projectes individuals desenvolupats per a una única empresa.

CONVOCATÒRIA

Oberta tot l’any.

MODALITAT D’AJUDA

Ajuda parcialment reemborsable fins al 75 % del pressupost total aprovat.

FORMA COBRAMENT AJUDA

Bestreta del 35 %, 50 % o 75 %.

CARACTERÍSTIQUES DE L’AJUDA

 • Ajuda parcialment reemborsable fins al 75 % del pressupost total aprovat. Excepcionalment, segons disponibilitat de fons, aquesta cobertura podrà arribar al 85 % del pressupost aprovat.
 • L’ajuda es compon d’un tram reemborsable (TR) i d’un tram no reemborsable (TNR).
 • El TR té un termini d’amortització de 10 anys, amb 2 o 3 anys de carència i un tipus d’interès fix a Euríbor a 1 any.
 • El TNR serà del 33 % de la cobertura financera del 75 % del pressupost total aprovat.
 • La subcontractació de l’organisme científic o tècnic haurà de representar almenys el 5 % del pressupost.
 • L’ajuda és incompatible amb qualsevol altra ajuda pública que tingui per objecte el finançament del projecte.
 • La bestreta del 35 % de l’ajuda concedida té un límit de fins a 250.000 euros, sense exigència de garantia addicional.
 • Es pot sol·licitar una bestreta del 50 % o 75 % de l’ajuda concedida amb presentació de garanties.

PRESSUPOST MÍNIM FINANÇABLE

175.000 euros

DURADA DEL PROJECTE

De 12 a 36 mesos

Els projectes podran tenir una o vàries fites tècniques, la duració de les quals haurà de ser de 9 a 18 mesos.

DESPESES FINANÇABLES

 • Costos de personal dedicat al projecte.
 • Costos d’instrumental i material i, en el seu cas, amortitzacions.
 • Costos de subministraments i productes similars que es derivin directament del projecte.
 • Col·laboracions externes públiques i provades, que han d’incloure almenys a un organisme científic o tècnic que validi els resultats del projecte.
 • Costos d’auditoria imputables al projecte.
 • Costos indirectes fins a un 15 % dels costos directes de personal subvencionable.

FONS DE FINANÇAMENT

Els projectes seran cofinançats a través del Fons Europeu Marítim i de la Pesca 2014-2020.

GARANTIES

Per a sol·licitar la bestreta del 50 % o 75 % de l’ajuda concedida, el beneficiari haurà d’aportar avals per a garantir respectivament el 15 % o 40 % addicional de la bestreta sol·licitada.