Project Description

Programa d’ajudes per a actuacions d’eficiència energètica a PIME i gran empresa del sector industrial (FNEE)

OBJECTIUS

Incentivar i promoure la realització d’actuacions en el sector industrial que redueixin les emissions de diòxid de carboni i el consum d’energia final, mitjançant la millora de l’eficiència energètica.

BENEFICIARIS

Les pimes o grans empreses manufactureres amb CNAE 2009 del 07 al 11 i del 13 al 33. I les empreses o entitats propietàries de plantes de tractament de residus, efluents o tractaments d’aigua que siguin propietat d’una empresa amb CNAE del 35 al 39.

TIPOLOGIA DE PROJECTES

Tipologia 1: Millora de la tecnologia en equips i processos industrials.
Han de complir amb la proporció econòmic- energètica màxim admissible de 14.379 euros (inversió elegible/tep).
Import: ≥ 75.000 €.

Tipologia 2: Implantació de sistemes de gestió energètica industrials.
Han de complir amb la proporció econòmic- energètica màxim admissible de 14.501 euros (inversió elegible/tep) i complir amb la norma ISO 50.001.
Import: ≥ 30.000 €

CONVOCATÒRIA

Inici: 31 de maig de 2021
Finalització: Fins esgotar-se fons o fins el 30 de juny de 2023

MODALITAT D’AJUDA

Subvenció en règim de concurrència pública no competitiva a fons perdut.

PAGAMENT DE L’AJUDA

El pagament de la subvenció es farà efectiu en un únic lliurament un cop justificada l’execució de l’actuació subvencionada i realitzades les actuacions de comprovació necessàries.

IMPORT MÍNIM I MÀXIM DE L’AJUDA

La menor entre el 30% de la inversió elegible, i el 30% per a grans empreses/40% per a mitjana empresa/50% per a petita empresa sobre el cost elegible.

L’import de l’ajuda va vinculat a la menor entre el 30% de la inversió elegible i el 30% per a grans empreses / 40% per a mitjana empresa / 50% per a petita empresa sobre el cost elegible.

Inversió elegible mínima per sol·licitud (IVA exclòs):

Tipologia 1 – millora de processos industrials: 75.000 €

Tipologia 2 – sistemes de gestió energètica: 30.000 €

Es poden presentar conjuntament diverses actuacions per poder arribar a la inversió elegible mínima de cadascuna de les tipologies, sempre que totes s’efectuïn en un mateix establiment industrial (una sola ubicació) i que cadascuna de les actuacions es presentin per separat.

Import màxim d’ajuda per a projectes, en una mateixa ubicació industrial: 8.000.000 €

DURADA DEL PROJECTE

24 mesos des de la data de la notificació de la resolució

DESPESES FINANÇABLES

• Elaboració de projectes tècnics.
• Direcció facultativa.
• Obra civil (ma. 20%).
• Equips productius.
• Materials i instal·lacions auxiliars.
• Millores en equips existents.

No són elegibles aquelles inversions iniciades amb anterioritat a la data de registre de la sol·licitud d’ajut.

DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

35.000.000,00 d’euros

ARTICLES RELACIONATS