Project Description

Projectes pilot de tecnologia 5G

OBJECTIUS

Els projectes pilot hauran d’atendre a tres objectius: donar suport als desplegaments de les primeres xarxes 5G, experimentar amb les tècniques de gestió de xarxa que permet la tecnologia 5G i desenvolupar casos d’ús, amb la implicació de tots els agents, inclosos els usuaris, que permetin acreditar les tres grans millores aportades pel 5G: banda ampla mòbil de molt alta velocitat i capacitat, comunicacions ultra fiables i de baixa latència i comunicacions massives màquina a màquina.

BENEFICIARIS

Empreses i unions temporals d’empreses.

TIPOLOGIA DE PROJECTES

Projectes pilot.

CONVOCATÒRIA

Oberta fins al 17 de desembre de 2019.

MODALITAT D’AJUDA

Subvenció a fons perdut fins al 40 % de les despeses elegibles del projecte pilot.

FORMA COBRAMENT AJUDA

El pagament de l’ajuda es fa anticipadament.

CARACTERÍSTIQUES DE L’AJUDA

Els sol·licitants hauran de presentar una memòria descriptiva que detalli l’àmbit del projecte pilot, el seu potencial per a desenvolupar casos d’ús associats a entorns urbans, industrial, rural o insular, així com un pla en el que s’incloguin les tasques de desplegament de xarxa i les associades als casos d’ús proposats.

Subvenció a fons perdut fins al 40 % de les despeses elegibles del projecte pilot sempre que el beneficiari compleixi una de les següents condicions:

 • Difongui àmpliament els resultats del projecte mitjançant conferències i publicacions, en les quals haurà de citar-se sempre Red.es.
 • Plantegi una col·laboració efectiva entre empreses, almenys una de les quals sigui una PIME, i que cap empresa corri per si mateixa amb més del 70 % dels costos subvencionables.
 • Plantegi una col·laboració efectiva entre una empresa i un o diversos organismes de recerca i difusió de coneixements, assumint aquests com a mínim el 10 % dels costos subvencionables i tenint dret a publicar els resultats de la seva pròpia recerca.

En cas de no donar-se cap dels supòsits anteriors, la intensitat màxima de l’ajuda no podrà superar el 25 % de les despeses elegibles del projecte pilot.

La percepció d’aquesta ajuda serà incompatible amb qualsevol altra subvenció o ajuda destinada a la mateixa finalitat.

Els límits de la quantia a percebre són:

 • Andalusia: 13.000.000 euros.
 • Canàries: 1.300.000 euros.
 • Castella La Manxa: 1.200.000 euros.
 • Castella i Lleó: 1.500.000 euros.
 • Catalunya: 5.000.000 euros.
 • Comunitat Valenciana: 8.000.000 euros.
 • Extremadura: 1.200.000 euros.
 • Galícia: 5.400.000 euros.
 • Madrid: 5.000.000 euros.
 • País Basc: 2.200.000 euros.
 • Regió de Múrcia: 1.200.000 euros.

DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

45.000.000 euros

DURADA DEL PROJECTE

Màxim 30 mesos

DESPESES FINANÇABLES

 • Equipament i altres materials.
 • Despeses de personal.
 • Costos d’instrumental i material inventariable.
 • Costos de recerca contractual, coneixements tècnics i patents.
 • Despeses generals suplementàries directament derivades del projecte.
 • Altres despeses de funcionament, inclosos costos de material, subministraments i productes similars que es derivin directament de l’activitat del projecte.

FONS DE FINANÇAMENT

Cofinançament amb FEDER.

GARANTIES

S’hauran de presentar garanties del 100 % de l’import de l’ajuda en un termini màxim d’1 mes des de la notificació de la resolució de la concessió de l’ajuda.