Project Description

RED.ES – Intel·ligència Artificial i Altres Tecnologies Digitals i la seva integració en les cadenes de valor

OBJECTIUS

Subvencions en règim de concurrència competitiva per a finançar projectes de recerca i desenvolupament tecnològic basats en intel·ligència artificial i altres tecnologies digitals i la seva integració en les cadenes de valor.

BENEFICIARIS

Empreses privades constituïdes en territori Espanyol

TIPOLOGIA DE PROJECTES

Projectes d’Investigació Industrial i de Desenvolupament Experimental relacionats amb alguna de les següents tecnologies digitals:
a. Intel·ligència artificial: machine learning; deep learning; neural networks.
b. Internet de les Coses (Iot).
c. Tecnologies de f processament massiu de dades i informació (Open / Linked / Big Data).
d. Computació d’alt rendiment (high performance computing).
e. Computació en el núvol.
f. Processament de llenguatge natural.
g. ciberseguretat; biometria i identitat digital.
h. Blockchain (Cadena de Blocs).
i. Robòtica.
j. Realitat virtual i augmentada, efectes especials i simulació.
k. Impressió 3D i fabricació additiva.

CONVOCATÒRIA

Inici: 09 de setembre de 2021
Finalització: 08 d’octubre de 2021 a les 23:59h, hora peninsular.

MODALITAT D’AJUDA

Petita Empresa:
Recerca Industrial 70%
Investigació industrial amb àmplia difusió dels resultats 80%
Desenvolupament experimental 45%
Desenvolupament experimental amb àmplia difusió dels resultats 60%

Mitjana Empresa:
Recerca Industrial 60%
Investigació industrial amb àmplia difusió dels resultats 75%
Desenvolupament experimental 35%
Desenvolupament experimental amb àmplia difusió dels resultats 50%

Resta d’Empreses:
Recerca Industrial 50%
Investigació industrial amb àmplia difusió dels resultats el 65%
Desenvolupament experimental 25%
Desenvolupament experimental amb àmplia difusió dels resultats 40%

TERMINI D’EXECUCIÓ

Des de la presentació de la sol·licitud fins a 20 mesos des de la Resolució de Concessió.

PRESSUPOST MÀXIM FINANÇABLE

Finançament d’un màxim de 3 projectes per entitat sol·licitant.
Projectes de recerca industrial:
• Pressupost mínim: 500.000 €
• Pressupost màxim: 10.000.000 €
Projectes de desenvolupament tecnològic:
• Pressupost mínim: 300.000 €
• Pressupost màxim: 5.000.000 €

 PAGAMENT DE L’AJUDA

El pagament de l’ajut es realitzarà de forma general a la finalització satisfactòria de la justificació econòmica podent-se sol·licitar un pagament anticipat de fins el100% de l’ajuda aportant-se garanties per la totalitat de la bestreta sol·licitada.
Així mateix, es podrà obtenir finançament de fins al 100% de la valor de l’import dels projectes, a través de les entitats financeres adherides a les línies de finançament subscrites entre Red.es i l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) en el marc del conveni ICO-RED.ES ACCELERA. Cal destacar que, en aquest conveni, s’estableix que l’ICO no assumeix risc en les operacions formalitzades amb els clients assumint l’entitat financera en la seva totalitat, i pot sol·licitar l’entitat financera les garanties que consideri oportunes per aprovar el finançament.

DESPESES FINANÇABLES

Personal: treballadors amb contracte laboral amb el beneficiari que cobrin per nòmina, despeses dels socis que treballin en l’entitat beneficiària, costos dels treballadors autònoms econòmicament dependents. El cost hora màxim és de 50 €.
Subcontractacions: com a màxim el 40%. En el cas de personal autònom no econòmicament dependent les despeses s’han de referir a costos per hora, amb un màxim de 50 €.
Auditoria: amb un màxim de 1,5% del pressupost total subvencionable de el projecte.
Instrumental i material inventariable. En el cas que aquests no s’utilitzin en tota la seva vida útil per al projecte, únicament es consideraran finançables els costos d’amortització corresponents a la duració de el projecte. Aquest concepte de despesa no podrà superar el 30% de el cost de el projecte justificat.
Costos indirectes de fins a un 15% dels costos directes de personal.

VIABILITAT ECONÒMICA I ADEQUACIÓ DEL PROJECTE O PROJECTES A LA CAPACITAT DE L’EMPRESA

S’avaluarà la capacitat de l’empresa des del punt de vista econòmic-financer per abordar el projecte o els projectes presentats. A l’efecte d’aquesta convocatòria, s’entén que una empresa té capacitat suficient per abordar el projecte o conjunt de projectes subvencionables si al menys compleix amb algun dels tres criteris següents:
1. El volum anual de negoci de l’empresa sol·licitant, referit a l’últim exercici tancat haurà de ser igual o major que el 40% del pressupost total de el projecte o conjunt de projectes.
2. Els fons propis de l’empresa sol·licitant en l’últim exercici tancat hauran de ser iguals o més grans que el 10% del pressupost total de el projecte o conjunt de projectes.
3. El volum de negoci mig dels tres últims exercicis tancats ha de ser major o igual que el 50% del pressupost total de el projecte o conjunt de projectes.
En el cas que un sol·licitant presenti més d’un projecte a la Convocatòria l’avaluació d’aquest criteri es realitzarà de forma conjunta a totes les propostes presentades, descartant projectes en funció de la puntuació rebuda per la resta dels criteris de valoració, començant amb els de menor puntuació, fins a verificar o no el compliment d’algun dels tres criteris anteriorment indicats.

PUBLICACIÓ CONVOCATÒRIA