Presentació de la nova convocatòria d’ajuts COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

En el marc de la jornada organitzada per GIEC aquest dimarts, s’ha presentat la convocatòria d’ajuts COLABORACIÓN PÚBLICO – PRIVADA que donarà continuïtat al programa RETOS DE COLABORACIÓN per fomentar l’execució de projectes de R+D col·laboratius entre empreses i organismes de recerca.

El programa, del qual es preveu que es publiqui al BOE durant el mes de desembre i la finestreta de presentació s’allargui el gener del 2022, manté una part de les característiques de l’antic programa RETOS DE COLABORACIÓN, amb algunes novetats importants com són un augment de la dotació pressupostària, la possibilitat d’accedir a subvenció per part de les empreses per a la contractació de Doctors, una simplificació en la gestió administrativa i una millora en la forma de pagament.

Característiques de la convocatòria Colaboración Público-Privada

Beneficiaris
Consorcis empresarials (empreses i associacions empresarials sectorials) i Organismes de Recerca (centres tecnològics, centres suport innovació, universitats, organismes investigació, entitats privades sense ànim de lucre o instituts de recerca sanitària).

El líder del consorci ha de ser obligatòriament una empresa.

Al consorci hi ha d’intervenir un mínim de dues entitats, essent obligat un organisme de recerca públic o privat i una empresa. Cada participant ha de tindre un mínim del 10% del pressupost total i la part empresarial (empreses, agrupacions i associacions) ha de ser com a mínim del 51% amb un màxim del 70% per a una entitat individual.

Tipologia de projectes
Projectes de desenvolupament experimental (TRL 5-6) en cooperació entre empreses i organismes de recerca, d’alguna de les prioritats temàtiques incloses al Pla Estatal de Recerca Científica, Tècnica i d’Innovació 2021-23:
• Salut
• Cultura, Creativitat i societat inclusiva
• Seguretat Civil per a la societat
• Món digital, indústria, espai i defensa
• Clima, Energia i mobilitat
• Alimentació, bioeconomia, recursos naturals i medi ambient

Modalitat d’ajuda i intensitat
• Per a empreses, préstec fins al 95% del pressupost al 0% amb un termini d’amortització de 10 anys (3 anys de carència i 7 de devolució). Addicionalment es finançarà en forma de subvenció la contractació de doctors en el marc del projecte.
• Per a empreses públiques subvenció amb una intensitat màxima del 40%.
• Per a organismes de R+D+i públics subvenció fins al 100% del pressupost fons perdut a costos marginals.
• Per a organismes d’R+D+i privats fins al 100% del pressupost en forma de subvenció a costos totals.

Pressupost mínim
400.000 euros

Durada projecte
Els projectes s’hauran d’iniciar el 2022, amb un termini de durada de 36 mesos.

Convocatòria
Publicació al BOE durant el mes de desembre i termini de presentació al mes de gener del 2022. Proposta de resolució provisional prevista per a l’abril del 2022

Execució i justificació del projecte
Un únic període d’execució (sense anualitat) es pot executar l’ajuda concedida al llarg de l’execució del projecte.
Es justificaran cada any les despeses incorregudes, independentment del calendari de pagaments de l’ajuda. La justificació tècnica es realitzarà amb un únic informe cientificotècnic al final del projecte.

Garanties
Subvencions sense garanties.

Quan el préstec total concedit a una empresa sigui més gran o igual a 200.000 euros, el beneficiari estarà obligat a presentar garanties pel 25% del préstec concedit. Per a projectes en què el préstec global del projecte sigui superior al milió d’euros totes les empreses hauran de presentar garanties pel 25% del préstec independentment del seu valor individual.

Forma cobrament ajuda
L’ajut es paga any a any de forma proporcional als diners disponibles a la convocatòria per a cada any (segons la previsió de dotació pressupostària serà un 46,7% el 2022, 46,7% el 2023 i la resta en l’última anualitat).

El pagament de l’ajuda es realitza directament a cadascun dels participants del consorci.

Dotació pressupostària
150 milions en forma de subvenció i fins a 225 milions en forma de préstec.