Obert el Programa ‘Apoyo al Transporte Sostenible y Digital’ amb 460 milions d’euros.

Fins el proper 28 de juny a les 17.00 hores romandrà oberta la convocatòria 2022 del Programa de ‘Apoyo al Transporte Sostenible y Digital’ amb una dotació pressupostaria de 460 milions d’euros en règim de competència competitiva entre empreses privades i empreses públiques que desenvolupin una activitat del sector econòmic del transports.

El Programa de ‘Apoyo al Transporte Sostenible i Digital’ cerca impulsar la descarbonització del transport en general i el desenvolupament del transport ferroviari de mercaderies en particular mitjançant un programa d’ajudes que ubica entre els seus potencials beneficiaris les empreses de transport. No en va, la incorporació de la digitalització i les noves tecnologies al sector redundarà en una major competitivitat i complementarietat entre modes, principalment a les mercaderies, així com la transmissió d’informació.

Línies d’actuació i mesures
El programa de suport al transport sostenible i digital en concurrència competitiva s’articula en aquestes línies dotades cada un amb un pressupost concret:

1. Interoperabilitat ferroviària: 45 milions d’euros.
2. Foment de la intermodalitat del transport: 75 milions d’euros.
3. Modernització de material ferroviari de mercaderies: 125 milions d’euros.
4. Transport per carretera segura, suportat i connectat: 56,5 milions d’euros.
5. Sostenibilitat del transport marítim i aeri: 111 milions d’euros.
6. Digitalització del transport: 47,5 milions d’euros.

Aquestes línies, alhora, es divideixen en 13 mesures d’actuació que, per exemple, inclouen accions per impulsar el desenvolupament de tecnologies d’amplada variable, eliminar barreres a la interoperabilitat ferroviària o adaptar locomotores a diverses tensions o, la construcció, millora o adaptació de carregadors o terminals Inter modals ferrocarril-carretera, i les connexions terrestres.

Línia d’actuació 1. Interoperabilitat ferroviària
M1: Sistema Europeu de Gestió del Trànsit Ferroviari (ERTMS) a bord.
M2: accions que eliminin les barreres per a la interoperabilitat ferroviària de conformitat amb les especificacions tècniques d’interoperabilitat (ETI).
M3: Innovació i desenvolupament de l’eix d’ample variable en locomotores.

Línia d’actuació 2. Foment de la intermodalitat del transport
M4: Construcció, adaptació o millora de carregadors i terminals Inter modals ferrocarril-carretera, i les connexions terrestres.

Línia d’actuació 3. Modernització de material ferroviari de mercaderies
M5: Accions de suport a la renovació o adequació de vagons per al transport ferroviari de mercaderies, inclòs el necessari per establir serveis d’autopistes ferroviàries.
M6: accions de suport a la renovació o adequació de material tractor ferroviari amb un altre material que utilitzi combustibles alternatius com l’hidrogen o l’electricitat.

Línia d’actuació 4. Transport per carretera segur, sostenible i connectat
M7: Construcció i millora de zones d’aparcament segures per a vehicles comercials, així com la provisió de serveis d’informació.
M8: Serveis Intel·ligents de Transport per al sector de carreteres (ITS) en concessions d’autopistes de peatge i altres serveis relacionats amb la seguretat i la conservació de les carreteres.
M9: Accions de suport a la implantació de la infraestructura de re abastament de combustibles alternatius per a vehicles pesants a la xarxa de carreteres.
M10: Accions de suport a la renovació o adequació de mitjans i maquinària per aconseguir paviments sostenibles: disminució d’empremta de carboni i sono reductors.

Línia d’actuació 5. Sostenibilitat del transport marítim i aeri
M11: Suport al desplegament de combustibles alternatius a Ports i Aeroports.
M12: Suport a l’adopció de tecnologies propulsives amb energies alternatives al sector marítim.

Línia d’actuació 6. Digitalització del transport
M13: Projectes per a la digitalització dels serveis de transport de viatgers i mercaderies a l’àmbit nacional.

També se subvencionarà la renovació o adequació de mitjans i maquinària per aconseguir paviments sostenibles, el desplegament de combustibles alternatius a ports, aeroports i carreteres, l’adopció de tecnologies propulsives amb energies alternatives al sector marítim i ferroviari, la digitalització dels serveis de transport mercaderies o la construcció i millora de zones d’aparcaments segurs per a vehicles comercials pesants, actuació a què es destinaran 25 milions d’euros.

Com que és una convocatòria en concurrència competitiva les sol·licituds seran avaluades en funció del seu impacte, qualitat, maduresa i rellevància. Per contribuir als objectius finals del PRTR i garantir l’efecte transformador en l’economia com més aviat millor, les actuacions a finançar han de ser prou madures i solvents tècnicament i financerament perquè puguin estar efectivament implantats i en funcionament abans del quart trimestre del 2025.

Característiques de l’ajuda
• Convocatòria en concurrència competitiva
• Pressupost total de 460 milions d’euros
• Els potencials beneficiaris podran obtenir, com a màxim, ajuts per finançar entre un 30 i 50% dels costos subvencionables de cada projecte