Propera convocatòria d’ajuts per a projectes de digitalització de «última milla» a empreses del sector turístic

Està previst que durant aquest trimestre es convoqui la convocatòria 2022 del programa TURISMO ULTIMA MILLA destinada a la digitalització de les empreses del sector turístic mitjançant la implantació de projectes tecnològics singulars i transformadors.

Aquesta convocatòria disposarà de 44,7 milions d’euros de dotació pressupostària, davant dels 25 milions de la convocatòria anterior, i s’obrirà així mateix una nova línia de projectes individuals per part d’empreses pimes turístiques d’implantació i adopció de tecnologies testades prèviament al mercat, que complementarà les línies anteriors que fomentaven projectes de R+D i implantació en format consorciat entre empreses del sector turístic i empreses tecnològiques.

Tot seguit, s’acompanya un resum del programa:

Tipologia de projectes
Dins la convocatòria es fixen tres línies d’actuacions susceptibles a rebre ajuts, i les dues primeres en format consorciat entre com a mínim una empresa del sector turístic i una empresa tecnològica, i una línia per a projectes individuals executats per PIMEs:

Línia 1: Per a projectes de desenvolupament tecnològic innovadors que incorporin tecnologies emergents o de nou desenvolupament amb risc tecnològic mitjà/baix
Els projectes presentats en aquesta modalitat hauran de ser projectes de desenvolupament amb caràcter aplicat, molt propers al mercat (nivells de maduresa de la tecnologia TRL 6-8), amb risc tecnològic mitjà/baix, que permetin millorar la competitivitat del sector turístic mitjançant la incorporació de tecnologies emergents o de nou desenvolupament a l’àmbit de l’internet de les coses, 5G, big data, ciberseguretat o aplicacions mòbils, sense caràcter limitatiu.

Línia 2: Per a projectes d’implantació i adopció de noves tecnologies que incorporin tecnologies testades prèviament al mercat amb risc tecnològic baix.
Els projectes presentats en aquesta modalitat hauran de ser projectes demostradors de coneixements i/o tecnologies testades prèviament al mercat (nivells de maduresa de la tecnologia TRL 8-9), amb risc tecnològic baix, que permetin millorar la competitivitat del sector turístic mitjançant la implantació i adopció de tecnologies existents a l’àmbit de l’internet de les coses, 5G, big data i ciberseguretat o aplicacions mòbils, sense caràcter limitatiu.

En ambdues línies es podran presentar projectes amb les característiques següents:
a)De participació: els projectes es desenvoluparan sota la modalitat d’agrupació
b)De quantia: el pressupost mínim del projecte serà de 300.000 euros i el pressupost màxim serà de 5.000.000 euros.
c)De durada: els projectes tindran una execució màxima de 18 mesos des de la resolució de concessió.

Línia 3: Projectes d’implantació i adopció per part d’empreses pimes de tecnologies testades prèviament al mercat amb risc tecnològic baix o en general de processos de digitalització de les activitats
Els projectes presentats en aquesta modalitat hauran de ser projectes demostradors de coneixements i/o tecnologies testades prèviament al mercat (nivells de maduresa de la tecnologia TRL 8-9), amb risc tecnològic baix, que permetin millorar la competitivitat del sector turístic mitjançant la implantació i adopció de tecnologies existents a l’àmbit de l’internet de les coses, 5G, big data i ciberseguretat, aplicacions mòbils, projectes de digitalització de les empreses i desenvolupament de programari, sense caràcter limitatiu.

En aquesta línia es podran presentar:
a)Projectes individuals per part de les empreses pimes pertanyents al sector turístic.
b)De quantia: el pressupost mínim del projecte serà de 50.000 euros i el pressupost màxim serà de 200.000 euros.
c)De durada: els projectes tindran una execució màxima de 12 mesos des de la resolució definitiva de concessió.

Beneficiaris
A les línies 1 i 2 podran ser beneficiàries les agrupacions empresarials amb participació d’empreses del sector turístic (segons CNAE adjunt a continuació) i empreses l’activitat de les quals els permeti constituir-se en socis tecnològics i amb experiència demostrable en l’àmbit turístic. A la línia 3, seran finançables projectes individuals executats per empreses del sector turístic (segons CNAE adjunt a continuació)

Es consideraran com a empreses turístiques aquelles que tinguin un CNAE dins del llistat següent:
1r 493 Un altre transport terrestre de passatgers.
2n4931 Transport terrestre urbà i suburbà de passatgers.
3r 4932 Transport per taxi.
4t4939 Tipus de transport terrestre de passatgers NCOP.
5è 501 Transport marítim de passatgers.
6è 5010 Transport marítim de passatgers.
7è 503 Transport de passatgers per vies navegables interiors.
8è 5030 Transport de passatgers per vies navegables interiors.
9è 511 Transport aeri de passatgers.
10è 5110 Transport aeri de passatgers.
11è 5221 Activitats annexes al transport terrestre.
12è 5222 Activitats annexes al transport marítim i per vies navegables interiors.
13è 5223 Activitats annexes al transport aeri.
14è 551 Hotels i allotjaments similars.
15è 5510 Hotels i allotjaments similars.
16è 552 Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada.
17è 5520 Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada.
18è 553 Càmpings i aparcaments per a caravanes.
19è 559 Altres allotjaments.
20è 5590 Altres allotjaments.
21.º56 Serveis de menjars i begudes.
22.º561 Restaurants i llocs de menjars.
23è 5610 Restaurants i llocs de menjars.
24è 5621 Provisió de menjars preparats per a esdeveniments.
25è 5629 Altres serveis de menjars.
26è 7711 Lloguer d’automòbils i vehicles de motor lleugers.
27è 7721 Lloguer d’articles d’oci i esportius.
28è 7911 Activitats de les agències de viatges.
29è 7912 Activitats dels operadors turístics.
30è 799 Altres serveis de reserves i activitats relacionades amb aquests.
31.º7990 Altres serveis de reserves i activitats relacionades amb aquests.
32è 8230 Organització de convencions i fires de mostres.
33è 855 Una altra educació.
34è 910 Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals.
35è 9004 Gestió de sales d’espectacles.
36è 9102 Activitats de museus.
37è 9103 Gestió de llocs i edificis històrics.
38è 9104 Activitats dels jardins botànics, parcs zoològics i reserves naturals.
39è 9321 Activitats dels parcs d’atraccions i els parcs temàtics.
40è 9329 Activitats recreatives i entreteniment.

Intensitat màxima de les ajudes

Línies 1 i 2:
Pimes, una intensitat màxima de l’ajuda de fins al 50 % del pressupost total del projecte.
Grans empreses, la intensitat màxima serà del 15%. (Les ajudes a grans empreses únicament seran compatibles amb el mercat interior si col·laboren de manera efectiva amb PIME a l’activitat objecte d’ajuda i si les PIME amb què col·laboren corren amb un mínim del 30 % dels costos subvencionables.)

Línia 3:
Fins a un 100% del pressupost total del projecte. Els ajuts de la Línia 3 tenen el caràcter d’ajut de minimis i han de complir els requisits i els límits establerts al Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre. La quantia total de les ajudes de minimis concedides a una empresa no pot excedir els 200.000 euros en un període de tres exercicis fiscals.

Despeses subvencionables

  • Despeses de personal tècnic (Grups de Cotització I, II o III): Màxim 45 €/h, incloent-hi despeses de seguretat social a càrrec de l’empresa. No es poden superar les 1.800 h/any.
  • Despeses de personal administratiu: Màxim 30 €/h, incloent-hi despeses de seguretat social a càrrec de l’empresa. No es poden superar les 1.800 h/any.
  • Despeses de col·laboracions externes: Màxim del 50% de la base subvencionable de cada participant a l’actuació, en el cas dels projectes amb línies 1 i 2, i del 70% per a la línia 3.
  • Despeses d’allotjament: Màxim 120€/dia.
  • Costos d’instrumental i material inventariable en la mesura i durant el període en què es facin servir per al projecte.
  • Despeses generals i altres despeses d’explotació addicionals, inclosos els costos de material, subministraments i productes similars, que es derivin directament del projecte.
  • Costos de recerca contractual, coneixements tècnics i patents adquirides o obtingudes per llicència de fonts externes a preus de mercat.
  • Es permet imputar com a despesa subvencionable les despeses associades als informes d’auditoria externa exigides.

Modalitat de l’ajuda
Subvenció sense garanties. El pagament es fa de manera anticipada.

Taula resum