Propera obertura dels programes Colaboración Público-Privada i Torres Quevedo 2022

El passat 20 de desembre la Agencia Estatal de Investigación (AEI) va publicar l’última actualització del calendari previst per a les properes convocatòries. Entre elles cal destacar la publicació de les ajudes 2022 per a projectes Colaboración Público-Privada i les ajudes Torres Quevedo. Es preveu que aquests ajuts segueixin amb les mateixes característiques que les anteriors convocatòries, encara que aquesta vegada amb alguna que altra excepció. A continuació, us en detallem les principals característiques:

PROJECTES COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA (CPP) 2022
Finança projectes de desenvolupament experimental en cooperació entre empreses i organismes de recerca, amb la finalitat de promoure el desenvolupament de noves tecnologies, l’aplicació empresarial de noves idees i tècniques, i contribuir a la creació de nous
productes i serveis.
En aquesta convocatòria es modifica el tipus d’interès del préstec, i el compliment amb el DNSH per tal de que la proposta sigui acceptada.

Obertura: 13 de febrer de 2023
Tancament: 07 de març de 2023
Resolució de concessió: Novembre 2023

Dotació pressupostària
260 milions d’euros
(110M€ en forma de Subvenció i 150M€ en Préstecs)

Forma cobrament ajuda
L’ajut es paga any a any de forma proporcional als diners disponibles a la convocatòria per a cada any. El pagament de l’ajuda es realitza directament a cadascun dels participants del consorci.

Durada projecte
Els projectes s’hauran d’iniciar el 2023, amb un termini de durada de 36 mesos

Pressupost mínim
400.000 euros

Modalitat de l’ajuda i intensitat
• Per a empreses préstec fins al 95% del pressupost amb un interès fix segons Euribor a un any publicat pel Banc d’Espanya el mateix dia del mes anterior al de publicació de la convocatòria, sent aquest de 0% si l’interès fos negatiu, amb un termini d’amortització de 10 anys (3 anys de carència i 7 de devolució). Addicionalment es finançarà en forma de subvenció la contractació de Doctors en el marc del projecte amb una intensitat del 60% per a petites empreses, 50% per a mitjanes i 40% per a grans empreses.
• Per a empreses públiques subvenció amb una intensitat màxima del 40%
• Per a organismes de R+D+i públics subvenció fins al 100% del pressupost fons perdut a costos marginals.
• Per a organismes de R+D+i privats fins al 100% del pressupost en forma de subvenció a costos totals.

Execució i justificació del projecte
• Un únic període d’execució (sense anualitat) es pot executar l’ajut concedit al llarg de l’execució del projecte.
• Es justificaran cada any les despeses incorregudes, independentment del calendari de pagaments de l’ajut. La justificació tècnica es realitzarà amb un únic informe cientificotècnic al final del projecte.
• Les propostes que no compleixin el DNSH seran excloses.

Garanties
Subvencions sense garanties.
Quan el préstec total concedit a una empresa sigui més gran o igual a 200.000 euros, el beneficiari estarà obligat a presentar garanties pel 25% del préstec concedit. Per a projectes en què el préstec global del projecte sigui superior al milió d’euros totes les empreses hauran de presentar garanties pel 25% del préstec independentment del seu valor individual.

Tipologia de projectes
Projectes de desenvolupament experimental (TRL 5-6) en cooperació entre empreses i organismes de recerca, d’alguna de les prioritats temàtiques incloses al Pla Estatal de Recerca Científica, Tècnica i d’Innovació 2021-23:
• Salut
• Cultura, Creativitat i societat inclusiva
• Seguretat Civil per a la societat
• Món digital, indústria, espai i defensa
• Clima, Energia i mobilitat
• Alimentació, bioeconomia, recursos naturals i medi ambient

TORRES QUEVEDO 2022
Promou la contractació de doctors que desenvolupin projectes de R+D a empreses. L’objectiu és afavorir la carrera professional dels investigadors, així com estimular la demanda al sector privat de personal suficientment preparat per emprendre plans i projectes de R+D, i ajudar a la consolidació d’empreses tecnològiques de recent creació.

Obertura: 31 de gener de 2023
Tancament: 21 de febrer de 2023
Resolució de concessió: Octubre 2023

Dotació pressupostària
Es preveu una dotació pressupostària de 15 milions d’euros.

Ajuda
Subvencions a fons perdut en règim de concurrència competitiva, amb una durada de 3 anys i el seu import es pagarà amb caràcter anual a compte.

Requisits
• L’ajut cobreix els costos corresponents al salari i la quota empresarial de la Seguretat Social dels investigadors contractats.
• El pressupost màxim finançable serà de 55.000€ per any, amb un sou brut mínim de 23.000€.
• El salari de cadascun dels doctors contractats podrà ser subvencionat per un període màxim de 3 anys.
• Els investigadors contractats han d’estar en possessió del títol de doctor, a data de presentació de la sol·licitud.
• El contracte haurà de tenir una durada indefinida i ser a jornada completa.
• Es poden presentar fins a 3 sol·licituds per entitat sol·licitant. Cadascuna de les sol·licituds haurà d’estar adreçada a la contractació d’un investigador diferent i correspondre a un projecte o actuació clarament diferent.

Forma cobrament ajuda
La quantia de les ajudes es farà en funció del cost de contractació, del tipus de projecte i del tipus d’organització. Les intensitats brutes màximes són:

• Pels projectes de recerca industrial: fins al 70% per a petites empreses, fins al 60% per a mitjanes empreses i fins al 50% per a grans empreses.
• Per als estudis de viabilitat: fins al 70% per a petites empreses, fins al 60% per a mitjanes empreses i fins al 50% per a grans empreses.
• Per als projectes de desenvolupament experimental: fins al 45% per a petites empreses, fins al 35% per a mitjanes empreses i fins al 25% per a grans empreses.