Propera obertura de convocatòries d’ajuts en el marc del PERTE Economia Circular amb una dotació de 492 milions d’euros.

Està previst que en breu es comencin a obrir les convocatòries d’ajudes públiques emmarcades al PERTE ECONOMIA CIRCULAR, i s’obre en primer lloc la línia d’ajuts d’àmbit empresarial de caràcter transversal, amb 192 milions d’euros, per a continuació obrir les línies específiques per a els sectors tèxtil i moda, plàstic i béns d’equip per a energies renovables, amb una dotació de 300 milions d’euros.

Aquestes línies d’ajuts busquen finançar grans projectes o actuacions (individuals o consorciats) que contribueixin substancialment a la transició cap a una economia circular. Fomentar la sostenibilitat i la circularitat dels processos industrials i empresarials per millorar la competitivitat i la innovació del teixit industrial en el marc d’una economia circular, que superi l’anterior model de producció lineal. L’ajut per a aquests projectes serà en forma de subvenció podent assolir una intensitat del 60%, 50% o 40% per a petites, mitjanes i grans empreses respectivament.

Adjuntem a continuació informació específica de la línia de caràcter transversal dirigides a impulsar l’economia circular a l’àmbit de l’empresa en qualsevol sector, dotada amb 192 milions, que s’ha de convocar-se ben aviat:

Beneficiaris:
• Persones jurídiques de dret privat amb personalitat jurídica pròpia.
• Entitats d’economia social legalment constituïdes i inscrites al registre corresponent (NO sector públic).
• Agrupacions de les entitats anteriors sempre que hi estiguin participades per, almenys, una PIME, Start-up o entitat d’economia social.

Pressupost mínim: 250.000 €

Ajuda: Subvenció entre 150.000€ i 10M€ per empresa. Per petites empreses 60% , per mitjanes empreses 50% i resta 40%.

Actuacions:
Reducció de consum de primeres matèries verges mitjançant l’ús de subproductes; lús de materials procedents de residus; o la remanufactura de productes.
Ecodisseny i posada al mercat de productes que augmentin la vida útil dels productes o segona utilització; incrementin la reparabilitat dels productes o la capacitat d’actualització; efectuïn canvis cap a productes reutilitzables en substitució de productes d’un sol ús; millorin la seva reciclabilitat; substitueixin substàncies perilloses i substàncies extremadament preocupants; o els desenvolupin o canviïn cap a models de consum basats en serveis per mitjà de la digitalització.
Gestió de residus destinada a desenvolupar sistemes de tractament de residus que en permeti el reciclatge generant noves matèries usats en nous productes o preparar la reutilització.
Digitalització dels processos anteriors per desenvolupar infraestructures i sistemes que millorin la traçabilitat de productes i la gestió de residus per al control i seguiment del reciclatge d’alta qualitat; nous models de negoci basats en la digitalització per a la servitització que afavoreixin l’eficiència de l’ús dels recursos i redueixi la generació de residus; serveis de retorn de productes usats per tal de reutilitzar-los o manufacturar-los; i serveis basats en l’ús de la tecnologia d’impressió 3D per prevenir la generació de residus ajustant el volum de materials necessaris durant el procés de fabricació i reproduint peces de recanvi que ja no es comercialitzen per contribuir a l’increment de la reparació i la lluita contra l’obsolescència, respectant, en tot cas, la propietat industrial i intel·lectual.

No seran actuacions finançables aquelles inversions destinades a l’adequació a la normativa europea en matèria de protecció ambiental, incloses aquelles ja adoptades però que no es troben en vigor.

Així mateix, tampoc no seran finançables aquells projectes amb un període d’amortització inferior a 5 anys.

Criteris de valoració:
• Criteris econòmics, ambientals i socials (33 punts)
• Qualitat tècnica del projecte (67 punts): Capacitat transformadora, innovació, orientació a polítiques espanyoles i europees en matèria d’AC, efectes sinèrgics amb polítiques ambientals que cal definir en convocatòria.

Despeses subvencionables: Personal, serveis externs, redacció projectes tècnics, execució d’obres, edificacions, laboratoris i/o instal·lacions externes, material inventariable (equips, SW, aparells, arrendaments d’instal·lacions, actius vinculats a la transferència de tecnologia, adquisició d’actius fixos de 2a mà sempre que no hagin estat prèviament finançats) material fungible, accions de comunicació (fins a 5% ajuda, màx 25.000€), auditoria (5% o 10.000€) i preparació de la justificació (6.000€/expedient o el 2% de l’ajuda).

Subcontractacions: màxim 70%.

Pagament de l’ajuda: fins al 60% anticipat, després de la resolució (la restant, després de la certificació).

Terminis d’execució (en funció de l’ajut):
• 31/12/2025 (Ajuda>2.500.00€)
• 31/12/2024 (Ajuda entre 400.000€ i 2.500.00€)
• 30/06/2023 (Ajuda entre 150.000€ i 400.000€)

Dotació pressupostària:
192 milions d’euros repartits segons les línies d’actuació:
• Reducció de consum de matèries: 43.065.000€
• Ecodisseny: 70.730.000€
• Gestió de residus: 28.130.000 €
• Digitalització: 50.075.000€