Properes convocatòries d’ajuts a la R+D gestionades pel CDTI

El passat 30 d’abril es va publicar al BOE l’ordre de bases de 4 convocatòries d’ajuda a la R+D gestionades pel CDTI que està previst que s’obrin les properes setmanes (maig o juny). Tres d’aquestes convocatòries són ja continuïtat de les d’anys passats com són MISIONES CIENCIA E INNOVACIÓN, NEOTEC y PROGRAMA TECNOLÓGICO AERONÁUTICO, s’afegeix una de recent creació, PROGRAMA PROYECTOS DE I+D EN TECNOLOGÍAS AUDIOVISUALES Y DE LOS VIDEOJUEGOS, per al desenvolupament de noves tecnologies d’aplicació als àmbits de la producció audiovisual i del sector dels videojocs, i la transferència i l’adaptació d’aquests desenvolupaments a altres sectors d’aplicació, que permeti posicionar Espanya com a centre de referència en aquest àmbit .

Pel que fa a les 3 primeres convocatòries, els programes seran molt iguals als dels darrers anys, destacant-se que en el cas de Misiones les temàtiques seran diferents a les de les darreres convocatòries, mentre que el nou programa finançarà amb ajuda en forma de subvenció projectes individuals de desenvolupament experimental executats per PIMEs. Els detalls d’aquesta darrera convocatòria es coneixeran en breu, tot detallant-se a continuació el detall de les convocatòries MISIONES, NEOTEC i PTA:

 

 MISIONES CIENCIA E INNOVACIÓN – 120 milions d’euros en subvencions

Misiones Ciencia e Innovación és un programa gestionat pel CDTI destinat a finançar grans projectes col·laboratius de recerca. Aquí es cerquen grans projectes de recerca, en format col·laboratiu i la participació subcontractats d’organismes de recerca, que s’alineïn en un conjunt de Misiones (línies temàtiques) definides pel CDTI, que segons les darreres informacions rebudes seran:

 1. ENERGIES: Reforçar capacitats tecnològiques per contribuir a una autonomia energètica sostenible (fusió, hidrogen i renovables).
 2. INDÚSTRIA: Impulsar la indústria espanyola a la revolució industrial del segle XXI.
 3. AGRICULTURA: impuls d’una agricultura més sostenible i adaptada a les noves condicions generades pel canvi climàtic gràcies a un ús intensiu d’eines biotecnològiques i microbiològiques.
 4. NAVAL: Impulsant tecnologies d’aplicació al sector naval que millorin la seva competitivitat al segle XXI.
 5. ECOLOGIA I ECONOMIA CIRCULAR: Impuls de la recuperació i valorització de recursos minerals estratègics per a la transició ecològica.
 6. FOTÒNICA: Desenvolupament i enfortiment d‟un sistema de fotònica integrada a Espanya.

El Programa es divideix en dues categories de projectes, que comparteixen les cinc missions objectiu: Misiones Pime i Misiones Grans Empreses. En tots dos casos, seran projectes realitzats per agrupacions d’empreses amb participació rellevant d’organismes de recerca, centres tecnològics i universitats.

Característiques principals de la convocatòria Misiones CDTI

 • Subvenció fins al 80% per a petites empreses, fins al 75% per a mitjanes empreses i fins al 65% per a grans empreses.
 • El pagament es farà per anualitats. Es pot sol·licitar una bestreta fins al 60% de la subvenció concedida per a la primera anualitat.
 • Dotació pressupostària de 141.250.000 euros

Característiques dels projectes Misiones Pimes

 • Pressupost elegible mínim de 1.500.000 d’euros i màxim de 3.000.000.
 • Pressupost mínim elegible per empresa de 175.000 euros.
 • Durada entre 2 i 3 anys, amb inici el 2021.
 • Investigació industrial mínima del 35% del pressupost elegible.
 • Subcontractació amb organismes de recerca, centres tecnològics i universitats d’almenys el 15% del pressupost elegible.

Característiques dels projectes Misiones Grans Empreses

 • Pressupost elegible mínim de 5.000.000 d’euros i màxim de 10.000.000.
 • Pressupost mínim elegible per empresa de 175.000 euros.
 • Durada entre 3 i 4 anys, amb inici el 2021.
 • Investigació industrial mínima del 60% del pressupost elegible.
 • Subcontractació amb organismes de recerca, centres tecnològics i universitats d’almenys el 20% del pressupost elegible.

NEOTEC – 34,6 milions d’euros en forma de subvenció

El programa NEOTEC ofereix ajuts en forma de subvenció de fins a 250.000 euros i un màxim del 70% del pressupost, podent arribar fins a 325.000 i el 85%, en aquells casos en què en el marc del projecte es contracta un Doctor: per cobrir el pla d´empresa a dos anys d´una empresa de base tecnològica de nova creació (de 6 mesos a 3 anys). El programa, amb una convocatòria anual, cerca iniciatives que tinguin,

 • Un elevat nivell tecnològic, i si tenen propietat intel·lectual molt millor
 • Un mercat per al producte/servei ampli, i on l’empresa pugui entrar
 • Un equip empresarial complementari que pugui cobrir tots els aspectes del desenvolupament de l’empresa (tecnològic, negoci, comercial, adreça,)
 • I una bona capacitat financera

Els requeriments per ser beneficiari d’aquestes ajudes són:

 • No han d’estar cotitzades.
 • Hauran d’estar constituïdes com a màxim en els tres anys anteriors a la data de tancament del termini de presentació de sol·licituds d’ajut a aquesta convocatòria, a comptar de la data d’atorgament de l’escriptura de constitució de l’empresa. Així mateix, la data d’atorgament de l’escriptura de constitució de l’empresa ha de ser almenys sis mesos anteriors a la data de tancament del termini de presentació de sol·licituds d’ajut.
 • No han d’haver distribuït beneficis.
 • No hauran d’haver sorgit d’una operació societària de les que preveu la Llei 3/2009, de 3 d’abril, sobre modificacions estructurals de les societats mercantils.
 • Hauran de comptar amb un capital social mínim, o capital social més prima d’emissió o assumpció, de 20.000 euros, desemborsat íntegrament, i inscrit totalment al registre corresponent abans de la presentació de la sol·licitud.

 

PROGRAMA TECNOLÓGICO AERONÁUTICO (PTA) – 80 milions d’euros en forma de subvenció

El Programa Tecnológico Aeronàutico (PTA) és una línia d’ajudes gestionada pel CDTI que finança l’execució de projectes aeronàutics de R+D+I empresarial que permetin generar un efecte d’arrossegament sobre tota la cadena de valor en els àmbits següents:

 • Eficiència i avió zero emissions. Es busca minimitzar l’impacte mediambiental de les aeronaus, augmentant l’eficiència dels avions del futur i aconseguint a mitjà o llarg termini una reducció considerable o total de les emissions contaminants del trànsit aeri, incloent nous sistemes de propulsió, optimització i eficiència energètica, avió més elèctric, aeroestructures més eficients i disseny avançat, entre d’altres.
 • UAVs. Potenciar les capacitats de R+D+I nacionals per posicionar-se com a referent en el camp dels avions no tripulats, intel·ligents i sistemes connectats.
 • Noves aeronaus multipropòsit i sistemes. Impulsar les capacitats per al disseny, desenvolupament, producció i certificació d’un avió complet com tecnologies de sistemes (aviónica, actuació i control, simuladors, comunicacions, etc).

 

Característiques de les ajudes:

 • La convocatòria PTA finançarà projectes de R+D realitzats per agrupacions d’empreses (grans i pimes) que podran subcontractar organismes de recerca (universitats, centres públics de recerca, centres tecnològics, etc.).
 • El pressupost dels projectes estarà entre els 2,5 M€ i els 12 M€, donant cabuda tant a iniciatives liderades per grans empreses com per pimes.
 • Els consorcis estaran formats per entre 3 i 6 empreses.
 • La durada dels projectes serà de 2 a 4 anys.
 • S’oferirà la màxima intensitat d’ajut que permeti el Reglament general d’exempció per categories de la UE segons les activitats de R+D que abordi el projecte. En activitats de recerca industrial, es podrà assolir fins al 80% de subvenció i fins al 60% en desenvolupament experimental per a les petites empreses (65% i 40%, respectivament, per a una gran empresa).