Publicada la convocatòria PERTE VEC: Línia d’ajudes a actuacions integrals de la cadena industrial del Vehicle Elèctric i Connectat

El passat 18 de març es va publicar al BOE la convocatòria PERTE VEC per la qual es regirà la concessió dels ajuts per un valor de 2.975 milions d’euros corresponents a la part industrial del Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica del Vehicle Elèctric i Connectat.

Els ajuts previstos en aquesta convocatòria abastaran actuacions fins a l’any 2023, i termini màxim de realització fins a finals de setembre de 2025. L’assignació de fons es farà d’acord amb la inversió que faci cada empresa i que de la línia de gairebé 2.975 milions convocada aquest any, 1.425 milions es concediran en forma de préstecs i 1.550 milions més a través de subvencions.

Les sol·licituds anomenades projectes tractors han de comptar amb un participant de cadascun dels tres blocs obligatoris: fabricant de bateries, fabricant d’automòbil i fabricant de components, per la importància de tots els elements de la cadena de valor.

a) Blocs industrials de caràcter obligatori, que són essencials per aconseguir l’objectiu del PERTE VEC:
1r. Fabricació d’equips originals i assemblatge (OEM)
2n. Fabricació de bateries o piles d’hidrogen
3r. Fabricació d’altres components essencials adaptats al vehicle elèctric i connectat

b) Blocs de caràcter addicional, complementaris als obligatoris:
1r. Fabricació de components del vehicle intel·ligent
2n. Connectivitat del vehicle elèctric
3r. Fabricació de sistemes de recàrrega

c) Blocs transversals de caràcter obligatori:
1r. Pla d’economia circular
2n. Pla de Digitalització
3r. Pla de Formació i Reciclatge Professional

Beneficiaris
Agrupacions sense personalitat jurídica pròpia que compleixin tant les condicions generals que estableix el Reial decret llei 36/2020, com les particulars que fixa l’ordre de bases. Destaquen les següents:

a) Els membres seran entitats persones jurídiques, públiques o privades, amb personalitat jurídica pròpia, legalment constituïdes a Espanya i degudament inscrites al registre corresponent, amb independència de la seva forma jurídica i la seva mida.

b) Les agrupacions han d’estar organitzades al voltant del sector industrial d’automoció amb una combinació, com a mínim de cinc entitats jurídiques diferenciades que no pertanyin al mateix grup empresarial, ni constituir empreses controlades en igualtat de condicions per dues qualssevol de les entitats participants que formin part de l’Agrupació. De les entitats participants, almenys una, pertanyerà al CNAE 291 (Fabricació de vehicles de motor), i una altra pertanyerà al CNAE 293 (Fabricació de components, peces i accessoris per a vehicles de motor).

c) L’agrupació ha d’estar integrada com a mínim per un 40% de pimes.

d) Han de comptar amb la col·laboració d’almenys un proveïdor de tecnologia i/o coneixement i que com a tal, tingui la capacitat tècnica i organitzativa suficient per a la realització de les activitats de R+D+i que incorpori el projecte tractor. Aquesta entitat proveïdora de coneixement pot ser una de les empreses.

e) Han de tenir implantació en un àmbit geogràfic que abasti almenys dues CCAA.

f) Les grans empreses hauran de fer una col·laboració amb PIMES almenys del 30% en projectes primaris d’innovació de processos i organitzativa.

Tipus de projectes primaris
Cada projecte primari es classificarà en una de les línies següents:
1. Línia de Recerca, Desenvolupament i Innovació: projectes de recerca industrial, desenvolupament experimental i projectes d’innovació en matèria d’organització i processos.
2. Línia d’Innovació en Sostenibilitat i Eficiència Energètica: Inversions amb caràcter innovador destinades a la protecció del medi ambient, estalvi energètic o eficiència energètica.
3. Línia d’ajuts regionals a la inversió en zones assistides: Projectes per a la creació de nous establiments, modificació de línies de producció o inversions inicials a favor d’una nova activitat econòmica segons els paràmetres i les restriccions establerts a la normativa comunitària.
4. Línia d’ajuts a la formació.

Documentació relacionada:
• Presentación (PDF). Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
• Memoria descriptiva (PDF). Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
• Resumen ejecutivo (PDF). Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
• Publicación en el BOE de la aprobación del PERTE
• Publicación en el BOE de las bases reguladoras para la concesión de ayudas a actuaciones integrales de la cadena industrial del vehículo eléctrico y conectado dentro del PERTE
• Publicación en el BOE de las modificaciones de las bases reguladoras para la concesión de ayudas a actuaciones integrales de la cadena industrial del vehículo eléctrico y conectado dentro del PERTE