Represa dels terminis administratius en els procediments de l’Agència Estatal d’Investigació (AEI)

A causa de la publicació de el Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel RD 463/2020, de 14 de març, l’AEI (Agència Estatal d’Investigació) resol “reprendre amb efectes des de 1 de juny de 2020, el còmput de terminis de la major part dels procediments administratius que van ser suspesos durant la vigència de l’estat d’alarma “. Entenent la represa del termini pel nombre de dies hàbils que restessin a data de 14 de març (dia de la suspensió).

Pel que es refereis al termini d’un mes per a la interposició dels recursos d’alçada i reposició (articles 122.1 i 124.1 de la LPACAP, respectivament), començarà a computar íntegrament (es reiniciarà) des del 1 de juny de 2020. Exceptuant els terminis per la interposició de recurs especial en matèria de contractació que no es consideren suspesos i continuen computant en els termes establerts a la LCSP.