El Ministeri de Ciència i Innovació destina 36,46 milions d’euros a 125 projectes a la convocatòria NEOTEC 2021

El CDTI ha publicat la resolució definitiva de la convocatòria 2021 del Programa NEOTEC per al desenvolupament de productes o serveis de base tecnològica. Amb un total de 125 projectes aprovats, del pressupost total de 50,95 milions d’euros, el CDTI aportarà 36,46 milions en la modalitat de subvenció (un 45,84% més que a la convocatòria anterior).

Les principals àrees sectorials beneficiàries de l’ajuda han estat Tecnologies de la Informació – TIC, amb més del 50% dels projectes aprovats; Sectors industrials amb un 15,20% i salut amb el 8,80%.

Quant a distribució regional, les comunitats autònomes amb més dotació rebuda han estat Catalunya (12,90 M€), Madrid (10,90 M€), Comunitat Valenciana (2,52 M€) i País Basc (2,19 M€).

Des del començament del programa el 2015, NEOTEC ha finançat 700 projectes empresarials en concurrència competitiva a partir de més de 3.000 propostes per part de PIMES innovadores. A la convocatòria 2021, el total de sol·licituds rebudes ha estat de 575, superant en un 25% la demanda de la convocatòria anterior. Aquesta dada representa el nombre més gran en la història del programa i posa de manifest l’èxit d’aquest programa competitiu com a mesura d’impuls a la inversió empresarial en R+D i d’estímul a la incorporació de noves empreses a la dinàmica innovadora.

Perfil del Programa NEOTEC i convocatòria 2021

Les companyies beneficiàries de les ajudes són petites empreses amb menys de tres anys de vida, amb un capital social mínim de 20.000 euros i que no poden haver distribuït beneficis ni estar cotitzades.

Les subvencions concedides en aquesta convocatòria es financen amb càrrec als fons NextGenerationEU del Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió Europea i financen fins al 70% del pla d’empresa presentat, d’un o dos anys de durada (només 2022 o 2022 i 2023 ), amb un pressupost mínim de 150.000 euros i un límit de 250.000 euros per beneficiari. Les empreses receptores de les ajudes poden optar per rebre un pagament anticipat del 60% de la subvenció concedida amb anterioritat a la realització del projecte, sense necessitat de constituir cap garantia.

Els projectes que contracten doctors en els termes previstos per la convocatòria reben fins al 85% de finançament del pla d’empresa, amb un límit de 325.000 euros.

Aquests ajuts poden ser compatibles amb la percepció d’altres que procedeixin d’altres administracions, ens públics o privats, nacionals, internacionals o de la Unió Europea, en els termes establerts a l’article 12 de l’Ordre CNU/1308/2018, de 28 de novembre.

No són elegibles per rebre ajudes els projectes empresarials el model de negoci dels quals es base, primordialment, en serveis a tercers, sense desenvolupament de tecnologia pròpia. Tampoc no poden ser beneficiàries de les ajudes aquelles iniciatives que no reflecteixin clarament en el seu pla d’empresa la continuïtat en el desenvolupament de tecnologia ni aquelles que, directament o indirectament, i de conformitat amb els reglaments europeus, ocasionin un perjudici significatiu del medi ambient (principi DNSH) o que estiguin dirigides a augmentar l’eficiència dels combustibles fòssils.