Resum jornada ‘Actuacions i noves ajudes del CDTI al 2015’

En el marc de la Jornada “Actuacions i noves ajudes del CDTI al 2015”, realitzada el dimecres a Madrid, s’han presentat les principals novetats en quant a ajudes públiques del CDTI per a l’anualitat 2015, així com les iniciatives de suport al desenvolupament d’empreses de base tecnològica i el llançament d’un fons de private equity per a donar suport a empreses espanyoles de mitjana capitalització.

El CDTI i les principals ajudes a projectes d’R+D+i per al 2015

Per a l’anualitat 2015 es compromet la quantitat de 900 milions d’euros a finançar projectes d’R+D+i destacant-se la millora de les condicions financeres dels programes PID (R+D) i LIC (innovació), la continuïtat de convocatòria CIEN per a grans projectes d’R+D, la nova línia FEDER INNTERCONECTA per a finançar projectes de desenvolupament experimental en regions amb menor desenvolupament i, finalment, la nova línia NEOTEC per a donar suport a les noves empreses de base tecnològica amb ajudes en forma de subvenció.

CDTI PID

La principal línia de suport a l’R+D, destinada a finançar projectes empresarials de Recerca i Desenvolupament d’1 a 3 anys d’execució, amb un pressupost mínim de 175.000 euros i de caràcter aplicat per a la creació i millora significativa d’un procés productiu, producte o servei de qualsevol àrea temàtica, millora les seves condicions financeres amb una part d’ajuda en forma de Tram No Reemborsable (subvenció) que se situa en el 20 % en aquelles zones amb fons FEDER (totes les CCAA excepte Aragó, Ceuta, Melilla i País Basc) independentment del tipus de projecte i empresa, i que arriba a un 30% per a projectes internacionals.

D’aquesta forma, l’ajuda es fixa en un préstec a l’Euríbor fix que cobreix de forma genèrica un 75 % dels costos del projecte, podent arribar al 85 %, amb un període d’amortització de 10 anys, inclosos 2 o 3 de carència. En l’ajuda, s’inclou un Tram No Reemborsable, d’entre el 5 i el 30 % depenent de les característiques del projecte i l’empresa, segons els següents paràmetres:

Característiques del projecte d’R+D PIME Gran empresa
Amb caràcter general 10 % 5 %
Participació efectiva,
mitjançant subcontractació
d’organismes de recerca
15 % 10 %
Cofinançats amb la nova ronda
de fons FEDER(*)
20 % 20 %
Cooperació Tecnològica
Internacional
30 % 30 %

* Comunitats amb fons disponibles al 2015: Andalusia, Astúries, Balears, Canàries, Cantàbria, Catalunya, Castella La Manxa, Castella i Lleó, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galícia, La Rioja, Madrid, Múrcia i Navarra.

En l’àmbit de projectes estatals, es van aprovar durant el 2014 un total de 800 projectes (770 individuals i 30 en consorci) amb una ajuda total de 396 milions d’euros (Font: Informes mensuals CDTI).

FEDER Innterconecta

Per a l’execució de projectes d’R+D en regions amb menor desenvolupament (Andalusia, Extremadura i Galícia), es van executar en el període 2011-2013 diferents convocatòries regionals que van servir per a donar suport a 189 projectes amb una dotació de 255 milions d’euros.

Per a donar continuïtat a aquesta iniciativa, s’obrirà en breu, una nova convocatòria d’aquest programa, amb una dotació de 110 milions d’euros, per a ajudar a l’execució de projectes de Desenvolupament Experimental en cooperació entre 2 a 6 empreses amb un pressupost d’entre 1 i 4 milions d’euros. La convocatòria permetrà l’execució de projectes regionals i pluriregionals, eliminant-se l’obligatorietat de subcontractació a Organismes de Recerca (encara que mantindrà una puntuació major si s’executen projectes amb aquests Organismes).

CIEN

Per a donar continuïtat als antics programes CENIT i INNPRONTA, en l’anualitat 2014 es va realitzar la primera convocatòria d’ajuda a Projectes Estratègics CIEN (Consorcis de Recerca Empresarial Nacional) per al finançament de grans projectes de recerca industrial i de desenvolupament experimental, desenvolupats en col·laboració efectiva per agrupacions empresarials i orientats a la realització d’una recerca planificada en àrees estratègiques de futur amb potencial projecció internacional.

El programa, que en l’anualitat 2014 va finançar 18 projectes amb 125 milions d’euros, continua aquest any amb un increment en la dotació pressupostària del 20 %, situant el pressupost disponible fins als 150 milions d’euros.

El programa CIEN busca projectes realitzats per consorcis empresarials d’un mínim de 3 empreses i un màxim de 8, sent almenys una d’ella PIME, havent de comptar amb la participació, en format subcontractació, d’Organismes de Recerca que hauran de representar un mínim del 15 % del pressupost del projecte.

El projecte a executar, de 3 a 4 anys de duració, ha de tenir un pressupost mínim de 7 milions d’euros i un màxim de 20 milions d’euros, amb un pressupost mínim per entitat de 350.000 euros, finançant-se per part del CDTI mitjançant una Ajuda Parcialment Reemborsable del 75 %, que pot arribar al 85 %, a l’Euríbor fix i un període d’amortització de 10 anys, inclosos 3 de carència, amb un Tram No Reemborsable del 30 %.

Es preveu que la convocatòria 2015 es publiqui de forma imminent en les properes setmanes.

LIC – Línia Directa d’Innovació

Des d’inicis de l’any 2013, el CDTI va posar en marxa la Línia Directa d’Innovació amb l’objectiu de cofinançar, mitjançant préstecs bonificats del 2 % al 2,5 % amb un període màxim d’amortització de 5 anys, projectes empresarials d’un màxim de 18 mesos d’execució que impliquin la incorporació i adaptació de tecnologies que suposin un avantatge competitiu per a les empreses, així com processos de millora de tecnologies i adaptació a nous mercats.

Per a l’anualitat 2015 es milloren les condicions del finançament, i el pagament de les mateixes, de tal forma que podrà ser a un interès fix de l’Euríbor + 0,2 % amb un període d’amortització de 3 anys o amb un interès fix de l’Euríbor + 1,2 % per a un període d’amortització de 5 anys. En ambdós casos, les amortitzacions són semestrals i s’inclou un any de carència des de la data prevista de finalització del projecte, sent obligatori el primer format (Euríbor + 0,2 % i 3 anys) en aquells projectes cofinançats amb Fons FEDER.

Així mateix, els beneficiaris podran optar a una bestreta bàsica del 25 % de l’ajuda concedida (fins a 300.000 euros) sense garanties addicionals, o fins a un 50 % o 75 % mitjançant la presentació d’avals d’entitats financeres o societats de garantia recíproca amb solvència suficient a judici del CDTI, per l’excés de bestreta sobre el bàsic.

Per als projectes amb més d’un 60 % del pressupost elegible destinat a l’adquisició d’actius fixos, la bestreta bàsica s’eleva al 50 % de l’aportació DTI aprovada (sense condicions addicionals). S’haurà d’aportar una oferta vinculant o una factura pro-forma per a acreditar aquesta adquisició.

Finalment, destaca el compromís del CDTI, de donar una resposta a la proposta en un període màxim de 30 dies després de l’entrada del projecte en el CDTI.

A l’any 2014 es van finançar un total de 501 projectes amb una ajuda total de 149,5 milions d’euros. (Font: Informes mensuals CDTI)

Iniciatives de suport a les EBT i private equity per a donar suport a empres espanyoles de mitjan capitalització.

Neotec

Per a impulsar la creació i consolidació d’empreses de base tecnològica (EBT) es va iniciar en l’any 2002 la iniciativa NEOTEC amb ajudes en forma de préstec per a empreses amb menys de dos anys de vida. En el marc d’aquesta iniciativa, s’han finançat des d’aleshores 617 projectes amb 325 milions d’euros de finançament públic.

Al 2015, la iniciativa es rellança amb una nova orientació transformant l’ajuda de préstec a subvenció amb un màxim de 300.000 euros per projecte i destinada a empreses de base tecnològica petites, independents i amb menys de 4 anys de vida.

La iniciativa destinarà per al 2015 un pressupost de 10 milions d’euros realitzant-se la convocatòria a mitjans d’aquest any.

Innvierte

A l’any 2012 es va iniciar la iniciativa INNVIERTE amb l’objectiu de promoure la innovació empresarial mitjançant el suport a la inversió de capital risc en empreses de base tecnològica o innovadores. El programa, instrumentat a través de Societats de Capital Risc, ha mobilitzat 295 milions d’euros, dels quals 99 aportats pel CDTI, havent-se executat fins a finals de febrer, 74 milions d’euros en 71 empreses.

Fons de Private equity

Finalment, s’anuncia el llançament d’un fons de private equity per a donar suport a empreses espanyoles de mitjana capitalització. Aquesta iniciativa del CDTI pretén mobilitzar una inversió total d’entre 400 i 600 milions d’euros, dels quals 100 milions d’euros els aportarà el propi CDTI.

Aquest nou fons oferirà facilitats per a què empreses espanyoles de capitalització mitjana amb capacitats tecnològiques demostrades puguin accedir a un mercat de capital que els permeti abordar nivells de creixement i expansió superiors. Les inversions es dirigiran principalment als sectors de química (inclosa farmàcia), indústria de l’electrònica i TIC, indústria del transport, biotecnologia i agroalimentació, energia i béns d’equip.

A través d’aquest instrument, el sector públic comparteix riscos amb les empreses innovadores espanyoles que aposten pel creixement, l’ocupació de qualitat i la competitivitat internacional.