El MITECO llança la 2a convocatòria de MOVES Singulares II, amb 264 milions per a projectes innovadors de mobilitat elèctrica

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) llança la segona convocatòria del Programa MOVES Singulares II, dotada amb 264 milions d’euros dels fons del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) per fomentar la maduresa tecnològica del vehicle elèctric i de pila de combustible i facilitar-ne la comercialització. Aquesta convocatòria, gestionada per el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), incentivarà projectes innovadors d’empreses espanyoles, amb una inversió mínima de 100.000 euros.

Aquesta nova convocatòria es llança després de l’èxit de la primera, que disposava de 100 milions i es van presentar 175 projectes per valor de 386 milions. La diferència amb la primera convocatòria és que no seran elegibles els projectes relatius a la instal·lació d’hidrogeneres, atès que ja s’han publicat els Programes relatius a promoure la producció i l’ús d’hidrogen verd en el marc de la Component 9 del PRTR.

Beneficiaris
Podran ser-ne beneficiaris tot tipus d’empreses (Micro, Petita, Mitjana i Gran Empresa), Universitats i Centres Privats de Recerca i Desenvolupament i el Sector Públic Institucional.

Actuacions elegibles
S’incentivaran projectes de desenvolupament tecnològic i experiències innovadores en mobilitat elèctrica que serveixin per promoure el salt tecnològic cap al vehicle elèctric i de pila de combustible, fomentant el desenvolupament de projectes per part d’empreses espanyoles, per tal d’assolir la maduresa tecnològica que en faciliti comercialització.

Només es podran subvencionar els projectes que presentin un grau significatiu d’innovació en alguna de les àrees següents i contribueixin a elevar el nivell de protecció del medi ambient:

I. Mobilitat elèctrica i aplicacions TIC.
• Projectes relatius a connectivitat i comunicació entre vehicles elèctrics i infraestructura de recàrrega.

• Projectes relatius a interoperabilitat de serveis digitals aplicables al vehicle elèctric que permetin avançar en els serveis d’electromobilitat, permetent la interoperabilitat entre vehicle i punt de recàrrega, així com entre diferents maneres de transport.

• Aplicacions innovadores de qualsevol tipus de vehicle elèctric o de pila de combustible, en àmbits urbans i de manera especial en flotes i repartiment d’última milla, així com per a la millora de l’accessibilitat i la mobilitat rural.

II. Infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics innovadora, recàrrega d’hidrogen per a vehicles i integració amb altres xarxes intel·ligents.
• Recàrrega sense cables (estàtica i dinàmica).

• Implantació de xarxes intel·ligents i sistemes bidireccionals de recàrrega:
-V2G: vehicle to grid, o utilització de les bateries per estabilitzar el sistema elèctric.
-V2H: vehicle to home, per utilitzar la bateria com a generador en habitatges.
-V2L: vehicle to local sites, per a subministrament a zones aïllades del sistema elèctric.
-V2V: vehicle to vehicle, transmissió d’electricitat d’un vehicle a un altre en cas d’emergència.

• Integració d’energies renovables i emmagatzematge a la recàrrega de vehicles
elèctrics.

• Recàrrega integrada amb xarxes ferroviàries.

• Desenvolupaments innovadors en recàrrega de vehicles elèctrics i de pila de combustible, amb vista a gestió de la demanda/serveis al sistema.

III. Aplicacions de nous desenvolupaments de bateries i emmagatzematge elèctric per a mobilitat.
• Aplicacions en mobilitat de bateries de propera generació.

• Aplicacions en mobilitat relacionades amb nous aprofitaments de bateriesvehiculars (segona vida de bateries).

IV. Projectes de desenvolupament o innovació de nous processos o prototips de models o components de vehicles elèctrics.
• No es consideraran elegibles les inversions associades a augments de capacitat productiva de plantes industrials existents.

En qualsevol de les actuacions que es plantegin han de reduir el consum d’energia final o les emissions de diòxid de carboni, cosa que s’haurà de justificar a la Memòria descriptiva del projecte.

Despeses subvencionables
• Els equips, materials i instal·lacions auxiliars necessàries, inclosos els costos de transport, el muntatge de les instal·lacions i els d’assistència tècnica.

• Serveis externs per a l’elaboració dels projectes tècnics relacionats amb les actuacions.

• Costos de direcció facultativa

• Costos d‟execució de l‟obra civil sempre que no superi el 20% de la inversió elegible.

• Costos de la gestió de la sol·licitud i de la justificació de les ajudes.

Termini màxim per a l’execució de les actuacions
18 mesos comptats a partir de la data de notificació de la resolució favorable de concessió de l’ajuda.

Característiques de l’ajuda
• La intensitat de l’ajut per a aquests projectes singulars i innovadors serà del 40% dels costos subvencionables, i el 50% per a mitjanes empreses i el 60% en el cas de micro i petites empreses.

• Límit màxim d’ajuda de 15 milions d’euros per projecte i beneficiari.

• Possibilitat de sol·licitar bestreta mitjançant la presentació de garanties.

Termini d’execució
Les actuacions s’executaran en un termini màxim de 18 mesos comptats a partir de la data de notificació de concessió de l’ajuda.

Presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds d’ajuda podran cursar-se des del 3 d’octubre de 2022 a les 9 h fins al 3 de novembre de 2022 a les 14 h, segons s’indica a la convocatòria a través de l’aplicatiu disposat a aquest efecte a la Seu electrònica de l’IDAE.