La UE eleva els límits d’Ajuda de “Minimis” a 300.000 euros

El passat 13 de desembre del 2023 la Comissió Europea va publicar el nou Reglament d’Ajuts de Mínimis, que entrarà en vigor el proper 1 de gener del 2024. Aquest reglament aborda l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis, augmentant el límit, que una única empresa pot rebre, per a ajuts de minimis a 300.000 euros durant un període de tres anys. Aquest límit màxim és necessari per garantir que les mesures a què és aplicable el Reglament no afecten els intercanvis comercials entre els Estats membres ni falsegin o amenacen falsejar la competència.

Addicionalment també s’ha publicat el Reglament d’Ajuts de mínimis per a empreses que presten serveis d’interès econòmic general (R. 2023/2832), elevant el límit per a empreses que presten serveis d’interès econòmic general a 750.000 euros durant tres anys, cosa que significa que aquest període s’ha d’avaluar de manera contínua. A cada nova concessió d’un ajut de minimis s’ha de tenir en compte l’import total dels ajuts de minimis concedits en els tres anys previs.

QUÈ SÓN ELS AJUTS DE “MINIMIS”
Els ajuts de minimis són un tipus d’ajut financer que proporcionen els governs a les empreses i estan subjectes a regulacions específiques de la Unió Europea (UE). Aquestes ajudes estan dissenyades per donar suport a petites i mitjanes empreses (PIME) sense distorsionar significativament la competència al mercat únic de la UE.

Alguns dels propòsits i característiques clau de les ajudes de minimis inclouen:

Fomentar la competitivitat: L’objectiu principal de les ajudes de minimis és promoure la competitivitat i el desenvolupament econòmic de les PIME. A aquestes empreses proporcionen recursos financers addicionals per millorar la seva capacitat d’inversió, innovació i creixement.

Límits de finançament: Hi ha límits específics en la quantitat dajuda que una empresa pot rebre al llarg dun període determinat (generalment tres anys). Aquests límits estan establerts per evitar l’acumulació excessiva d’ajuda i garantir que no es distorsioni indegudament la competència al mercat.

Aplicació a diversos sectors: Els ajuts de minimis es poden aplicar a una varietat de sectors i activitats econòmiques, sempre que compleixin les condicions establertes per la normativa de la UE. Això pot incloure àrees com l’agricultura, la pesca, la manufactura, la investigació i el desenvolupament, entre d’altres.

Requisits de transparència: Tant les autoritats nacionals que concedeixen les ajudes com les empreses que les reben han de complir requisits de transparència. Això implica informar sobre els ajuts atorgats i garantir que es compleixin els límits establerts.

Compatibilitat amb altres ajuts: Els ajuts de minimis han de ser compatibles amb altres ajuts que pugui rebre una empresa. Això significa que han de complir les normes de la UE sobre ajudes estatals i no generar distorsions indegudes a la competència.

En resum, les ajudes de minimis són una eina per donar suport a les PIME i fomentar la competència a la UE, sempre que es respectin els límits establerts i es compleixin les normatives aplicables.

CARACTERÍSTIQUES DEL NOU REGLAMENT DE “minimis”

Increment de l’import màxim a 300.000 €
Fins al 2023 el límit per als ajuts era de 200.000€ en un període de tres anys.
A partir del 2024 el límit passa a ser de 300.000€ en un període de tres anys.

Vigència fins al 31/12/2030
Límit de minimis vigent fins al 2030, cosa que proporciona estabilitat i facilita la planificació econòmica de moltes empreses.

Definicions Millorades
Millora i clarificació dels conceptes d’Entitats Viculades o amb Influència, cosa que facilitarà l’elegibilitat i el càlcul de les ajudes.

Ajuda de minimis transparent
Amb l’actualització del reglament s’espera que els límits siguin prou clars per considerar-los com a ajuts «transparents», per assegurar la transparència, la igualtat de tracte i l’eficàcia del seguiment.

Càlcul de la subvenció bruta
El reglament detalla com convertir diferents tipus d’ajuts (com préstecs o garanties) en el seu equivalent de subvenció bruta, per facilitar així mantenir-se dins del límit de minimis.

Base de Dades Europea
L’entrada en funcionament de la Base de Dades Europea per acreditar que els ajuts no superen els límits de minimis es difereix fins a l’1 de gener del 2026.