Ajornament i fraccionament del pagament amb dispensa de garantia a pimes d’alta intensitat inversora en R + D + I, per a les quotes de préstecs dels programes INNPACTO i RETOS

El passat 12 de juny va quedar publicada al BOE-A-2020-6068 la possibilitat d’ajornament i fraccionament del pagament de les quotes de préstecs per als projectes acollits als programes INNPACTO i RETOS. Tot això a causa de les dificultats de finançament de PIMES d’alta intensitat inversora en R + D + I lligades a el sector de la Biotecnologia, el que ha suposat una alteració de les previsions i estats financers de moltes d’aquestes empreses beneficiàries dels ajuts.

Les empreses que desitgin acollir-se a l’ajornament i fraccionament de les quotes hauran de sol·licitar l’expedició d’una certificació per part de Ministeri de Ciència i Innovació, i presentar la documentació sol·licitada per això davant la Delegació d’Economia i Hisenda.

Presentació de la sol·licitud
1. La presentació de la sol·licitud per a l’expedició de la certificació és voluntària. L’interessat podrà optar per sol·licitar directament el fraccionament o ajornament davant la Delegació d’Economia i Hisenda corresponent, sense que en aquest cas li sigui aplicable el que disposa esta orde.
2. La sol·licitud de certificació per a l’ajornament o fraccionament dels pagaments s’ha de referir a algun dels següents subprogrames, detallats en l’annex d’aquesta ordre:
a) INNPACTO 2010, 2011, 2012.
b) Investigació Aplicada Col·laborativa 2008,2009.
c) RETOS Col·laboració 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Característiques
-No es pot sol·licitar certificació respecte de quotes ja vençudes.
-El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes a comptar de l’1 de març de l’any anterior a l’venciment de la quota.
-Per a les quotes amb venciment posterior a l’entrada en vigor d’aquesta ordre, però anterior a l’1 de març de 2020, podran realitzar-se les sol·licituds corresponents durant el termini d’un mes a partir de l’entrada en BOE Núm. 165 divendres 12 de juny de 2020 Sec. III. Pàg. 39777 Vint-A-2020-6068 verificable en https://www.boe.es vigor de l’ordre.
-La Secretaria General d’Innovació, emetrà les certificacions en el termini de tres mesos, a comptar de la finalització de l’esmentat termini de sol·licitud La sol·licitud s’ha de fer a través de l’aplicació disponible.

Documentació sol·licitada
La Documentació necessària per a la sol·licitud de certificació i, la Documentació a presentar en el procediment de fraccionament o ajornament davant la Delegació d’Economia i Hisenda poden consultar-se en la publicació de BOE-A-2020-6068