Convocatòria 2016 EMPLEA

El passat 2 d’abril es va publicar en el BOE la convocatòria EMPLEA, en la modalitat titulats universitari (TU) i titulats no universitaris amb formació professional de grau superior o equivalent (FPGS), per a incentivar el desenvolupament d’activitats d’R+D+i en les petites i mitjanes empreses i la creació d’ocupació de qualitat pels tecnòlegs que realitzin aquestes tasques.

Objecte i activitats de finançament

Mitjançant aquestes ajudes es finançarà una part dels costos associats a la nova contractació de titulats universitaris (TU) i titulats no universitaris amb formació professional de grau superior o equivalent (FPGS), per a l’execució d’activitats d’R+D+i.

S’entén per activitat d’R+D+i:

 • Projectes de recerca fonamental, d’investigació industrial o desenvolupament experimental.
 • Els estudis de viabilitat.
 • La realització de projectes d’innovació en productes, processos i organització.
 • La construcció i millora de les pròpies infraestructures d’R+D+i, així com el suport tècnic i suport a l’R+D+i, inclòs el maneig d’equips, instal·lacions i altres infraestructures d’R+D+i.
 • La gestió de l’R+D+i, incloent les activitats de transferència i valorització del coneixement, i l’assessorament per a projectes o programes internacionals en aquest àmbit.
 • La promoció i el foment de l’R+D+i, així com l’impuls de la creació i desenvolupament d’empreses de base tecnològica.
 • El desenvolupament i preparació de propostes per a la participació en els programes i projectes internacionals de R+D+i i de la Unió Europea, en particular del Programa Marc d’R+D+i de la Unió Europea (Horizon 2020).

Beneficiaris

PIMES, JEI i Spin-off que disposin de personalitat jurídica pròpia, desenvolupin activitats econòmiques i tinguin un establiment vàlidament constituït a Espanya.

No podran ser beneficiaries: les persones físiques ni autònoms, les organitzacions que estiguin constituïdes posteriorment a l’1 de març de 2016, les empreses deutores de l’Administració Espanyola per resolució de procedència de reintegrament de subvencions, les empreses que operin en els sectors i activitats de la pesca, producció primària, transformació i comercialització de productes agrícoles, de l’exportació, de l’ús de béns importats, del carbó, transport de mercaderies per carretera, ni les organitzacions en crisi.

Característiques de les ajudes

Les ajudes corresponents a la contractació s’atorgaran per anualitats completes. Tindran una durada de 36 mesos consecutius i ininterromputs, sent el primer any necessàriament el primer que coincideixi amb l’any de la convocatòria. El començament del període d’execució es determinarà expressament en la resolució de concessió de l’ajuda. En qualsevol cas, la data de començament de període d’execució es produirà com a mínim 15 dies naturals després de la data de la resolució de concessió i, com a màxim, 1 mes després de la mateixa data.

Les ajudes es concediran en forma de subvenció.

L’import de l’ajuda podrà arribar fins al 65 % (o 75 % si les activitats es realitzaran en les comunitat d’Andalusia, Canàries, Castella La Manxa, Ceuta, Extremadura, Galícia, Melilla, Principat d’Astúries i Regió de Múrcia) del total dels conceptes finançables que s’especifiquen en l’apartat següent.

La continuïtat de la segona i la tercera anualitat estaran condicionades a la comprovació del compliment de la vigència i condicions del contracte amb el tecnòleg conforme al que es disposa en la convocatòria. La llista dels beneficiaris que continuen amb l’ajuda en la següent anualitat, per haver obtingut un informe favorable, serà publicada en la pàgina web del MINECO.

Una mateixa organització no podrà sol·licitar més de dues ajudes a la contractació.

Conceptes finançables

Les despeses derivades de la contractació de personal que realitza activitats d’R+D+i: la retribució bruta anual i la quota empresarial a la Seguretat Social.

L’import màxim anual per ajuda no podrà superar els 30.000 euros pel tecnòleg titulat universitari i de 25.000 euros per a un titulat no universitari amb FP de grau superior o equivalent, sense prejudici que el salari brut que figuri en el contracte pugui provocar una despesa total de personal superior a aquesta xifra. No s’acceptaran sol·licituds d’ajudes a la contractació quan la retribució bruta del contracte es situï per sota 19.000 euros en el cas que es contracti un TU i de 15.000 euros en el cas que es contracti un FPGS.

Requisits dels investigadors

 • Estar en possessió de la titulació acadèmica que correspongui amb l’exigida en la resolució de concessió de l’ajuda a la contractació. En el cas d’estar en possessió d’un títol acadèmic estranger, s’haurà d’aportar la corresponent credencial d’homologació al títol equivalent a Espanya, expedida per l’òrgan competent per al reconeixement de títols i qualificacions estrangeres d’educació en el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports.
 • No haver estat vinculat mitjançant contracte laboral amb l’organització beneficiària de l’ajuda a la contractació en els dotze mesos anteriors a la publicació d’aquesta convocatòria, ni haver estat contractat en el mateix període per cap altra empresa associada o vinculada amb l’empresa beneficiària. Als efectes contemplats en aquest punt, es considerarà també empresa única a totes les organitzacions participades, en qualsevol percentatge, per una mateixa persona física o que aquesta formi part sots qualsevol forma dels seu consell d’administració. En el cas de les empreses spin-off i JEI no serà d’aplicació aquest requisit si la vinculació laboral s’ha mantingut amb un Centre Tecnològic, o una Institució d’R+D+i pública o privada sense ànim de lucre, que participa en el seu accionariat o en el seu capital social.
 • Podran ser beneficiaris els becaris que realitzin les seves pràctiques en l’empresa sol·licitant, sempre que això no hagi donat lloc a un contracte laboral subscrit entre ambdues parts.
 • No haver estat contractat prèviament mitjançant contracte laboral finançat amb ajudes concedides en alguna convocatòria INNCORPORA o EMPLEA anteriors.
 • No comptar, a la data de publicació de la present, amb una participació en el capital social de l’empresa que sol·licita l’ajuda, o d’una altra relacionada accionarial o societàriament amb la mateixa, que suposi una capacitat de control directe o indirecte en el seu consell d’administració. Aquest criteri no serà d’aplicació en el cas de les empreses spin-off i JEI.

Obligacions dels beneficiaris

 • Contractar el tecnòleg seleccionat mitjançant contracte laboral formalitzat que compleixi amb les característiques establertes en la convocatòria i que contempli les condicions i terminis que disposi la resolució de concessió de l’ajuda.
 • Posar a disposició del tecnòleg les instal·lacions i mitjans materials necessaris per al desenvolupament normal de la seva feina, així com garantir-li els drets i prestacions dels que gaudeix la resta de treballadors de similar categoria.
 • Comunicar al Ministeri les incidències, com renúncies, interrupcions i altres, que ocorrin tant en relació amb el contracte laboral com amb la formació obligatòria objectes de l’ajuda. Aquestes incidències hauran de comunicar-se en el termini màxim de quinze dies naturals des de la data en què es produeixin.
 • Comunicar al Ministeri qualsevol causa d’incompatibilitat una vegada tinguin coneixement de la seva existència.
 • Comunicar el Ministeri l’obtenció de qualsevol altra ajuda amb destí al contracte laboral que li està associada, una vegada tinguin coneixement de la seva existència.
 • Donar publicitat al caràcter públic del finançament del contracte i de l’activitat objecte de les ajudes, fent referència expressa al Programa Estatal i al MINECO.

Pagament

El pagament de la primera anualitat es realitzarà amb caràcter anticipat una vegada dictada la resolució de concessió.

El pagament de les anualitats posteriors estarà condicionat a les certificacions administratives, tècniques i econòmiques de la primera anualitat.

Per a cada anualitat diferent de la primera, es publicarà a la pàgina web del MINECO una relació detallada dels beneficiaris qualificats com a aptes i amb dret al cobrament de la següent anualitat.

Termini i forma de presentació

El termini de presentació de sol·licituds per a la contractació comença el 14 d’abril de 2016 i finalitza el 4 de maig a les 15 hores. S’haurà de presentar la instància de sol·licitud, el formulari de declaracions responsables, característiques del perfil professional, memòria tècnica d’activitats d’R+D+i a realitzar pel tecnòleg, i declaració responsable de ser empresa vinculada, associada o autònoma.

Dotació pressupostària

6.000.000 d’euros.