Oberta la convocatòria 2022 del programa COL·LABORACIÓ PÚBLIC-PRIVADA

L’ Agencia Estatal de Investigación va publicar el 29 de desembre passat la convocatòria de tramitació anticipada d’ajuts a projectes de Col·laboració Público-Privada 2022 amb un pressupost de 260 milions d’euros. L’objectiu de la convocatòria és el suport a projectes de desenvolupament experimental en cooperació entre empreses i organismes de recerca, per tal de promoure el desenvolupament de noves tecnologies, l’aplicació empresarial de noves idees i tècniques i contribuir a la creació de nous productes i serveis.

En aquesta nova convocatòria cal destacar la modificació de les característiques de l’ajut en forma de préstec a les empreses que passa del 0% de la darrera convocatòria al 2,892%, així com la forma de pagament de l’ajut, que s’anticipa totalment en el cas del préstec i en dos terminis en el cas de la subvenció.

Característiques de la convocatòria Col·laboració Público-Privada 2022

Beneficiaris
Consorcis empresarials (empreses i associacions empresarials sectorials) i Organismes de Recerca (centres tecnològics, centres suport innovació, universitats, organismes investigació, entitats privades sense ànim de lucre o instituts de recerca sanitària).

El líder del consorci ha de ser obligatòriament una empresa.

Al consorci ha d’intervenir un mínim de dues entitats, i és obligat un organisme de recerca públic o privat i una empresa. Cada participant ha de tindre un mínim del 10% del pressupost total i la part empresarial (empreses, agrupacions i associacions) ha de ser com a mínim del 51% amb un màxim del 70% per a una entitat individual.

Dotació pressupostària
260 milions d’euros
(110M€ en forma de Subvenció i 150M€ en Préstecs) distribuït tal com s’indica a la taula, per la qual cosa els projectes aprovats rebran el préstec íntegrament el 2023 i la subvenció serà rebuda, en principi, el 72,73% el primer any i la resta el 2025.

Forma cobrament ajuda
L’ajut es paga any a any de forma proporcional als diners disponibles a la convocatòria per a cada any. El pagament de l’ajuda es realitza directament a cadascun dels participants del consorci.

Durada projecte
Els projectes s’hauran d’iniciar el 2023, amb un termini de durada de 36 mesos (una única fita d’execució).

Pressupost mínim
400.000 euros

Convocatòria
Obertura: 13 de febrer de 2023
Tancament: 07 de març de 2023, a les 14h

Tipologia de projectes
Projectes de desenvolupament experimental (TRL 5-6) en cooperació entre empreses i organismes de recerca, d’alguna de les prioritats temàtiques incloses al Pla Estatal de Recerca Científica, Tècnica i d’Innovació 2021-23:
• Salut
• Cultura, Creativitat i societat inclusiva
• Seguretat Civil per a la societat
• Món digital, indústria, espai i defensa
• Clima, Energia i mobilitat
• Alimentació, bioeconomia, recursos naturals i medi ambient

Modalitat d’ajuda i intensitat
• Per a empreses préstec fins al 95% del pressupost amb un interès fix segons Euribor a un any publicat pel Banc d’Espanya el mateix dia del mes anterior al de publicació de la convocatòria, amb un termini d’amortització de 10 anys (3 anys de carència i 7 de devolució). (*Préstec: Euribor a 29 de novembre estava situat al 2,892%)
Addicionalment es finançarà en forma de subvenció la contractació de Doctors en el marc del projecte amb una intensitat del 60% per a petites empreses, 50% per a mitjanes i 40% per a grans empreses.
• Per a empreses públiques subvenció amb una intensitat màxima del 40%
• Per a organismes de R+D+i públics subvenció fins al 100% del pressupost fons perdut a costos marginals.
• Per a organismes de R+D+i privats fins al 100% del pressupost en forma de subvenció a costos totals.

Execució i justificació del projecte
Un únic període d’execució (sense anualitat) es pot executar l’ajuda concedida al llarg de l’execució del projecte.
Es justificaran cada any les despeses incorregudes, independentment del calendari de pagaments de l’ajuda. La justificació tècnica es realitzarà amb un únic informe cientificotècnic al final del projecte.
Les propostes que no compleixin el DNSH seran excloses.

Garanties
Subvencions sense garanties.
Quan el préstec total concedit a una empresa sigui més gran o igual a 200.000 euros, el beneficiari estarà obligat a presentar garanties pel 25% del préstec concedit. Per a projectes en què el préstec global del projecte sigui superior al milió d’euros totes les empreses hauran de presentar garanties pel 25% del préstec independentment del seu valor individual.

Despeses finançables
Personal: Propi o de nova contractació amb cotització a la SS i un màxim de 50€/h. Societats cooperatives, socis accionistes, però no seran subvencionables els Autònoms.

Aparells i equips: Adquisició només per a OI, i l’amortització de nous i usats.

Materials: Aquells directament relacionats amb el projecte, no es poden finançar el material d’oficina ni els consumibles informàtics.

Informe Auditor: Màxim de 2.500€ per beneficiari.

Viatges: les despeses necessàries per a l’execució i/o coordinació del projecte.

Consultoria: Només per al coordinador amb un màxim de 20.000€

Serveis centrals: Per a organismes públics de recerca, universitats públiques i altres organismes públics de R+D, els costos d’utilització de serveis centrals de l’organisme sempre que tinguin tarifes públiques calculades conforme a la seva comptabilitat de costos.

Subcontractació: Activitats objecte de l’actuació subvencionada que no poden ser realitzades pel beneficiari, no podent contractar més del 50% del pressupost presentat.

Patents: Organismes de recerca. Empreses només despeses de sol·licitud per a PIMES (no finançable per a grans empreses)

Assistències tècniques: no seràs subvencionables activitats susceptibles de ser objecte de subcontractació.

Costos indirectes: per a organismes de recerca serà el cost fix de fins al 25% de costos directes. Per a empreses i associacions seran calculats en funció del compte 62

Incorporació de Doctors a les Empreses: Noves contractacions indefinides de doctors dins el termini d’execució del projecte amb retribucions mínimes de 25.350€ bruts anuals sense perjudici dels límits cost hora indicats anteriorment.