Publicada la convocatòria 2022 Projectes d’R+D+I a Líneas Estratégicas amb un pressupost de 70 milions d’euros

Avui s’ha publicat al BOE la convocatòria per a l’anualitat 2022 de les Ajudes a Projectes d’R+D+I a Líneas Estratégicas 2022 del Programa Estatal per Impulsar la Recerca Cientificotècnica i la seva Transferència, del Pla Estatal de Recerca Científica, Tècnica i d’Innovació 2021-2023, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i s’obre el termini de presentació de sol·licituds des del dia 14 de juny de 2022 fins al dia 05 de juliol de 2022, a les 14:00.

L’objectiu del programa és finançar projectes de recerca en col·laboració entre empreses i organismes de recerca dirigits a donar resposta als desafiaments identificats a les prioritats temàtiques expressades en forma de temes (Tòpics).

La convocatòria de l’anualitat 2022 s’obre amb una dotació de 70 milions d’euros (35 en forma de subvenció i 35 en forma de préstec) assignant-se l’ajut en forma de subvenció als organismes de recerca i en forma de préstec a les empreses.

Beneficiaris
Consorcis empresarials (empreses i associacions empresarials sectorials) i Organismes de Recerca (centres tecnològics, centres suport innovació, universitats, organismes investigació, entitats privades sense ànim de lucre o instituts de recerca sanitària).

Només podran adquirir la condició de beneficiàries aquelles empreses i associacions empresarials sectorials, la constitució o inici d’activitat de les quals hagi tingut lloc amb anterioritat al primer dia del mes anterior al de la data de publicació de la convocatòria.
En el consorci ha d’intervenir un mínim de dues entitats, obligant-lo a un Organisme de Recerca públic o privat i una empresa. Cada participant ha de tenir un mínim del 10% i un màxim del 70% del pressupost total del projecte.

Tipologia de projectes
Projectes de recerca en cooperació entre empreses i organismes de recerca, alineats amb alguna de les prioritats temàtiques següents (tòpics):

1.Desenvolupament de noves estratègies per fer front a la resistència antibiòtica.
2.Nanomaterials per a aplicacions tecnològiques i biomèdiques.
3.Mètodes físics segurs per a diagnòstic i tractament de malalties.
4.Nous enfocaments per comprendre els mecanismes i establir noves estratègies per a la immunoteràpia del càncer de tumors sòlids.
5.Gerociència i geroterapèutica; bases moleculars de l’envelliment saludable i la prevenció de les malalties de l’envelliment.
6.Cures de llarg termini: millores en informació, coneixement i mecanismes de provisió.
7.Promoció del benestar individual i social a través de noves tecnologies i enfocaments analítics.
8.Privadesa en línia, discriminació de preus i revelació d’informació per part dels consumidors.
9.Predicció de catàstrofes naturals.
10.Captura, emmagatzematge i valorització de CO2.
11. Reduir el consum futur d’energia i les emissions de gasos d’efecte hivernacle a la indústria.
12. Nous mètodes d’emmagatzematge, transport i transmissió d’energia per a sistemes autònoms.
13.Millora de la sostenibilitat agrícola a escala territorial basada en els principis agroecològics i en laboratoris vivents.
14.Desenvolupament i integració d’aplicacions fotovoltaiques: Agrovoltaica i solar flotant.
15.Desenvolupament de nous mètodes alternatius per reduir l’experimentació animal.
16.Desenvolupament de tecnologies habilitadores per a la indústria 4.0: processos de fabricació avançada.
17.Transició digital al sector agroalimentari.
18.Ensenyament i cultura de l’espanyol i llengües cooficials.

Modalitat d’ajuda i intensitat
Els ajuts es podran concedir en la modalitat de subvenció, préstec, bestretes reemborsables.
-Per a empreses préstec fins al 95% del pressupost al 0% amb un termini d’amortització de 10 anys (3 anys de carència i 7 de devolució). Els beneficiaris no poden subrogar la devolució del préstec a favor d’entitats financeres.
-Les empreses del sector públic rebran ajut en forma de subvenció amb un màxim del 65% del pressupost finançable.
-Per organismes de R+D+i privats fins al 100% del pressupost en forma de subvenció.

Intensitat d’ajuda màxima a les empreses:
Per a les empreses petites la intensitat d’ajuda màxima serà del 80%.
Per a les empreses mitjanes la intensitat d’ajuda màxima serà del 75%.
Per a les grans empreses, la intensitat d’ajuda màxima serà del 65%.

Pressupost
El pressupost del projecte serà d’un mínim de 400.000euros i un màxim de 2.000.000euros.

Durada projecte
Els projectes tindran una durada de 3 anys i començaran la seva execució a la data indicada a la sol·licitud. En qualsevol cas, la data d’inici haurà de ser posterior a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds i, en tot cas, estar compresa al llarg de l’any 2022.

Convocatòria
Oberta del 14 de juny del 2022 al 05 de juliol del 2022, a les 14h (hora peninsular espanyola)

Garanties
Subvencions sense garanties.
Quan el préstec total concedit a una empresa sigui més gran o igual a 200.000 euros, el beneficiari estarà obligat a presentar garanties pel 25% del préstec concedit. Per a projectes en què el préstec global del projecte sigui superior al milió d’euros totes les empreses hauran de presentar garanties pel 25% del préstec independentment del seu valor individual.

Forma cobrament ajuda
Les ajudes que es concedeixin podran tenir una dotació econòmica fixa o variable i el pagament es podrà fer en forma de pagament únic o fraccionat, anual o pluriennal, i de forma anticipada.
El pagament de l’ajuda es realitza directament a cadascun dels participants del consorci.

Dotació pressupostària
La quantia màxima destinada a finançar aquesta convocatòria és de 70.000.000 d’euros, 35.000.000 d’euros en forma de subvenció i 35.000.000 d’euros en forma de préstec

Despeses finançables
• Costos de personal
• Costos de mobilitat.
• Costos d’adquisició i amortització d’actius materials.
• Costos d’adquisició de material fungible, subministraments i productes semblants.
• Costos d’adquisició i/o amortització d’actius immaterials, incloent-hi programes d’ordinador de caràcter tècnic.
• Costos de sol·licitud de drets de propietat industrial i intel·lectual i altres costos derivats del manteniment dels mateixos.
• Costos de recerca contractual, coneixements i patents adquirides o obtingudes per llicència de fonts externes.
• Costos de suport i assessorament en matèria d’innovació.
• Costos de bancs de dades i ús i gestió de repositoris de dades i biblioteques tècniques, consultoria sobre l’ús de normes, manuals, documents de treball i models de documents, investigació de mercats, serveis d’etiquetatge, qualitat, assaig i certificació.
• Altres costos derivats d’assessorament, realització d’estudis, difusió i publicitat.
• Costos de publicació i difusió de resultats, inclosos els que es puguin derivar de la publicació en revistes d’accés obert.
• Costos derivats de la formació del personal associat a l’actuació, incloent els costos inherents a la preparació de les actuacions formatives i el material docent o formatiu. En cap cas no s’admetrà material d’oficina.
• Costos de lloguer de sales, traducció, organització de conferències, esdeveniments, congressos i seminaris per a activitats cientificotècniques directament vinculades als objectius del projecte
• Costos d’inscripció en congressos, seminaris, conferències, jornades tècniques i similars, per a les categories o tipus de personal que determini la convocatòria.
• Per a organismes públics de recerca, universitats públiques i altres organismes públics d’R+D, els costos d’utilització de serveis centrals de l’organisme sempre que tinguin tarifes públiques calculades d’acord amb la comptabilitat de costos.
• Costos d’utilització i accés a les infraestructures científiques i tècniques singulars (ICTS) i grans instal·lacions científiques, nacionals i internacionals.
• La despesa derivada de l’informe feta per un auditor.
• Altres costos no contemplats en els apartats anteriors que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada.

Característiques de l’ajuda
• Finançament de projectes de recerca en col·laboració entre empreses i organismes de recerca
• En el consorci ha d’intervenir un mínim de dues entitats, obligant-lo a un Organisme de Recerca públic o privat i una empresa. Cada participant ha de tenir un mínim del 10%
• El líder pot ser qualsevol participant del consorci
• El pagament de l’ajut es fa directament a cadascun dels participants del consorci.
• Subvencions sense garanties.
• Préstec total concedit a una empresa sigui més gran o igual a 200.000 euros, el beneficiari estarà obligat a presentar garanties pel 25% del préstec concedit.
• Els projectes tindran una durada de 3 anys i començaran la seva execució a la data indicada a la sol·licitud. En qualsevol cas, la data d’inici haurà de ser posterior a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds i, en tot cas, estar compresa al llarg de l’any 2022