Project Description

PROJECTES DE R+D+I EN LÍNIES ESTRATÈGIQUES

OBJECTIUS

L’objectiu de l’programa és finançar projectes de recerca en col·laboració entre empreses i organismes d’investigació dirigits a donar resposta als desafiaments identificats en les prioritats temàtiques expressades en forma de temes (Topics).

BENEFICIARIS

Consorcis empresarials (empreses i associacions empresarials sectorials) i Organismes d’Investigació (centres tecnològics, centres suport innovació, universitats, organismes investigació, entitats privades sense ànim de lucre o instituts d’investigació sanitària).
En el consorci ha d’intervenir un mínim de dues entitats, sent obligat un organisme d’Investigació públic o privat i una empresa. Cada participant ha de tenir un mínim de el 10%.

TIPOLOGIA DE PROJECTES

Projectes de recerca en cooperació entre empreses i organismes d’investigació, alineats amb alguna de les prioritats temàtiques (topics)

CONVOCATÒRIA

Inici: 14 de juny de 2022
Finalització: 05 de juliol de 2022, a les 14:00 hores

MODALITAT DE L’AJUT

• Per a empreses préstec fins al 95% del pressupost a el 0% amb un termini d’amortització de 10 anys (3 anys de carència i 7 de devolució). Els beneficiaris no podran subrogar la devolució de l’préstec a favor d’entitats financeres.
Les empreses del sector públic rebran ajuda en forma de subvenció amb un màxim de 65% del pressupost finançable.
• Per Organismes d’R+D+I públics subvenció fins al 100% del pressupost fons perdut a costos marginals (subvenció i/o bestreta FEDER).
• Per Organismes d’R+D+I privats fins al 100% del pressupost en forma de subvenció a costos totals.

FORMA DE COBRAMENT AJUDA

L’ajuda es paga any a any.
El pagament de l’ajut es realitza directament a cada un dels participants de l’consorci.

18 TOPICS

1. Desenvolupament de noves estratègies per fer front a la resistència antibiòtica.
2. Nanomaterials per a aplicacions tecnològiques i biomèdiques.
3. Mètodes físics segurs per a diagnòstic i tractament de malalties.
4. Nous enfocaments per comprendre els mecanismes i establir noves estratègies per a la immunoteràpia del càncer de tumors sòlids.
5. Gerociència i geroterapèutica; bases moleculars de l’envelliment saludable i prevenció malalties de l’envelliment.
6. Cures de llarg termini: millores en informació, coneixement i mecanismes de provisió.
7. Promoció del benestar individual i social a través de noves tecnologies i enfocaments analítics.
8. Privadesa en línia, discriminació de preus i revelació d’informació per part dels consumidors.
9. Predicció de catàstrofes naturals.
10. Captura, emmagatzematge i valorització de co2.
11. Reduir el consum futur d’energia i les emissions de GEH a la indústria.
12. Nous mètodes demmagatzematge, transport i transmissió denergia per a sistemes autònoms.
13. Millora de la sostenibilitat agrícola a escala territorial basada en els principis agroecològics i en laboratoris vivents.
14. Desenvolupament i integració d aplicacions fotovoltaiques: agrovoltaica i solar flotant.
15. Desenvolupament de nous mètodes alternatius per reduir lexperimentació animal.
16. Desenvolupament de tecnologies habilitadores per a la indústria 4.0: processos de fabricació avançada.
17. Transició digital al sector agroalimentari.
18. Ensenyament i cultura de l’espanyol i les llengües cooficials.

CARACTERISTIQUES DE L’AJUDA

• Finançament de projectes d’investigació en col·laboració entre empreses i organismes d’investigació.
• En el consorci ha d’intervenir un mínim de dues entitats, sent obligat un organisme d’Investigació públic o privat i una empresa. Cada participant ha de tenir un mínim de el 10%
• El líder pot ser qualsevol participant de l’consorci.
• El pagament de l’ajut es realitza directament a cada un dels participants de l’consorci.
• Subvencions sense garanties.
• Préstec total concedit a una empresa sigui més gran o igual a 200.000 euros, el beneficiari estarà obligat a presentar garanties pel 25% de l’préstec concedit.
• Els projectes tindran una durada de 3 anys i començaran la seva execució en la data indicada en la sol·licitud. En qualsevol cas, la data d’inici ha de ser posterior a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds i, en tot cas, estar compresa al llarg de l’any 2022.

PRESSUPOST MÍNIM I MÀXIM FINANÇABLE

Mínim de 400.000€

Màxim de 2.000.000€

DURADA DEL PROJECTE

 3 anys

DESPESES FINANÇABLES

• Cost de personal.
• Aparells i equips.
• Costos d’adquisició de material fungible, subministraments i productes similars directament derivats de la realització de el projecte.
• Auditoria de Comptes: es finançarà l’informe realitzat per un auditor fins a un màxim de 1.200 euros per organització beneficiària i anualitat.
• Subcontractació.
• Altres costos directes: patents, costos de consultoria de gestió de el projecte, contractes i assistències tècniques, viatges, i costos indirectes associats als costos de personal assignat a el projecte.
• No seran subvencionables les següents despeses:
a) Dispositius i llicències informàtiques d’ús genèric.
b) Les despeses de difusió de resultats.
c) Les assistències a congressos o jornades.
d) Despeses derivades de publicacions.
e) Subscripcions a publicacions o revistes científiques.
f) Estudis de mercat o de viabilitat.
g) Els costos d’adquisició, manteniment o estudi de patents.
h) Les despeses de sol·licitud de patents generades pel projecte per part de grans empreses.

DOTACIÓ PRESSUPOSTARIA

La quantia màxima destinada a finançar aquesta convocatòria és de 70.000.000 d’euros, sent 35.000.000 d’euros en forma de subvenció i 35.000.000 d’euros en forma de préstec.

GARANTIES

Subvencions sense garanties.
Quan el préstec total concedit a una empresa sigui més gran o igual a 200.000 euros, el beneficiari estarà obligat a presentar garanties pel 25% de l’préstec concedit. Per a projectes en els quals el préstec global de el projecte sigui superior al milió d’euros totes les empreses hauran de presentar garanties pel 25% del seu préstec sense importar el valor individual de la mateixa.