Publicades les convocatòries Torres Quevedo i Doctorats Industrials 2022

El passat 23 de desembre la Agencia Estatal de Investigación va publicar al BOE la convocatòria Torres Quevedo i Doctorats Industrials 2022. Amb un pressupost de 19 milions d’euros, aquests ajuts no presenten una modificació respecte a edicions anteriors, per la qual cosa seran en forma de subvenció i el seu import s’abonarà amb caràcter anual de manera anticipada. A continuació algunes de les seves principals característiques,

MODALITAT DE LES AJUDES
•Totes dues són en mode de subvenció en règim de concurrència competitiva segons Mèrits curriculars, Qualitat i viabilitat cientificotecnològica de la proposta, i Impacte i efecte incentivador de l’ajuda en R+D+i.
•No cal la presentació de garanties.
•Els ajuts seran incompatibles amb la vigència de qualsevol altre contracte laboral per part del personal contractat, i els contractes no podran ser finançats per altres ajuts.

BENEFICIARIS
Empreses, entre les quals s’inclouen les empreses spin-off i les JEIs.
Centres tecnològics dàmbit estatal.
Centres de suport a la innovació tecnològica dàmbit estatal.
Associacions empresarials.
Parcs científics i tecnològics.

OBJECTE DE LES AJUDES
Torres Quevedo
La finalitat d’aquestes ajudes és promoure la realització de projectes de recerca industrial, de desenvolupament experimental o estudis de viabilitat previs a empreses, centres tecnològics, centres de suport a la innovació tecnològica, associacions empresarials i parcs científics i tecnològics, per als quals calgui la contractació laboral de persones amb el grau de doctor, a fi d’afavorir la carrera professional del personal investigador, així com estimular la demanda al sector privat de personal suficientment preparat per emprendre plans i projectes d’R+D, i ajudar a la consolidació d’empreses tecnològiques de creació recent.

Doctorats Industrials
La finalitat d’aquests ajuts és promoure la realització de projectes de recerca industrial o de desenvolupament experimental en empreses, on s’emmarqui una tesi doctoral, a fi d’afavorir la inserció laboral de personal investigador a les empreses des dels inicis de les seves carreres professionals , contribuir a l’ocupabilitat d’aquests investigadors i investigadores i promoure la incorporació de talent al teixit productiu per elevar-ne la competitivitat.

QUANTIES MÀXIMES
Les quanties màximes destinades a finançar els ajuts de cadascuna de les actuacions seran les següents, podent ser la quantia total màxima incrementada fins a 6.000.000 euros quan es produeixi un augment dels crèdits disponibles abans de la concessió dels ajuts.
• Ajuts Torres Quevedo: 15.000.000,00 euros, amb una distribució de 5.000.000 euros per a cadascuna de les 3 anualitats, del 2024 al 2026.
• Ajuts «Doctorats Industrials»: 4.000.000,00 euros, amb una distribució de 1.000.000 euros per a cadascuna de les 4 anualitats, del 2024 al 2027.

TERMINIS DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
•Ajuts Torres Quevedo: del 31 de gener al 21 de febrer del 2023 a les 14:00 hores (hora peninsular espanyola).
•Ajuts per a doctorats industrials: del 2 de febrer al 23 de febrer del 2023 a les 14:00 hores (hora peninsular espanyola).

INTENSITAT DE LES AJUDES
La quantia de les ajudes es farà en funció del cost de contractació, del tipus de projecte i del tipus dorganització. Les intensitats brutes màximes són:

Torres Quevedo
Pels projectes de recerca industrial: fins al 70% per a petites empreses, fins al 60% per a mitjanes empreses i fins al 50% per a grans empreses.
Per als estudis de viabilitat: fins al 70% per a petites empreses, fins al 60% per a mitjanes empreses i fins al 50% per a grans empreses.
•Per als projectes de desenvolupament experimental: fins al 45% per a petites empreses, fins al 35% per a mitjanes empreses i fins al 25% per a grans empreses.

Doctorats Industrials
•Pels projectes de recerca industrial: fins al 70% per a petites empreses, fins al 60% per a mitjanes empreses i fins al 50% per a grans empreses.
•Per als projectes de desenvolupament experimental: fins al 45% per a petites empreses, fins al 35% per a mitjanes empreses i fins al 25% per a grans empreses.