Convocada l’ajuda per a la promoció del sector del Videojoc, del Podcast i altres formes de Creació Digital amb una dotació pressupostària de 8 milions d’euros

El 4 de gener passat, el Ministeri de Cultura, a través de la Direcció General d’Indústries Culturals, Propietat Intel·lectual i Cooperació, va publicar la tercera edició de la convocatòria d’ajudes per a la promoció del sector del videojoc, del podcast i altres formes de creació digital , corresponents a 2024, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Aquesta convocatòria compta amb una dotació pressupostària de 8 milions d’euros per a ajuts en la modalitat de subvenció sense garanties i amb pagament anticipat. Aquesta esta subjecta a Règim de minimis i en modalitat de concurrència competitiva, no podent superar l’ajuda el 80% del total del pressupost del projecte.

L’objectiu principal d’aquestes ajudes és dinamitzar i enfortir el sector del videojoc, el pòdcast i altres formes de creació digital a Espanya. Es busca estimular inversions, incrementar la generació d’ocupació, ampliar la visibilitat d’aquests sectors, fomentar l’ús responsable i saludable de les noves tecnologies, així com potenciar les capacitats d’innovació, emprenedoria i transformació estratègica en aquestes àrees.

Tipologia de projectes
Les activitats elegibles per rebre aquests ajuts son:
a) La preproducció, producció i distribució de videojocs.
b) La preproducció, producció i distribució de podcast.
c) La preproducció, la producció i la distribució d’altres formes de creació digital. Això inclou experiències narratives en formats RV, RA, RX, ja siguin interactives o no interactives, així com experiències narratives orientades a metaversos i altres.
d) Els programes d’incubació, mentorització o acceleració de projectes relacionats amb aquestes categories, ja sigui en format físic, digital o híbrid (digital i físic).
e) Els esdeveniments professionals i exposicions culturals vinculades al videojoc, el podcast i altres formes de creació digital.

No es finançaran projectes l’activitat essencial dels quals sigui netament formativa o acadèmica, ni competicions, lligues o tornejos de jugadors de videojocs, com ara esports electrònics (esports).
Totes les activitats proposades han de tenir un interès cultural i/o artístic.

Els projectes han de contribuir a alguna de les finalitats següents:
a) Promoure les inversions que permetin el desenvolupament, la producció, l’edició, la distribució i/o la comercialització de projectes del sector del videojoc, del pòdcast i d’altres formes de creació digital, així com la millora de la qualitat de l’oferta dels mateixos.
b) Incrementar la generació d’ocupació fomentant el desenvolupament, la professionalització i la vertebració del sector, així com fomentar la presència de la dona a la indústria i impulsar la consecució de la igualtat de gènere.
c) Augmentar la visibilitat del sector espanyol del videojoc, del pòdcast i d’altres formes de creació digital, als principals mercats internacionals del sector.
d) Fomentar l’ús responsable i saludable de les noves tecnologies, així com la defensa dels drets de propietat intel·lectual i el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible a nivell global.
e) Estimular les capacitats d’innovació, emprenedoria i transformació estratègica en el sector del videojoc, del pòdcast i de la creació digital.

Beneficiaris
Treballadors autònoms, microempreses, PIMEs, bé siguin de nacionalitat espanyola o de qualsevol Estat membre de la Unió Europea o dels estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu i tinguin residència fiscal a Espanya.

Modalitat i Pagament de l’ajuda
Subvenció, subjecta a Règim de minimis i en modalitat de concurrència competitiva, no podent superar l’ajuda el 80% del total del pressupost del projecte.

Pagament anticipat, sense garanties, a partir de la data de la resolució de concessió.

Dotació pressupostària
8.000.000 euros

Termini de la sol·licitud
Inici: 10 de gener de 2024
Finalització: 31 de gener de 2024 fins a les 24h

Termini execució
Entre el 01 de febrer i el 31 de desembre del 2024 sense possibilitat de pròrroga

Despeses finançables
1.Amb caràcter enunciatiu i no limitatiu estan incloses les següents inversions:

a) Immobilitzacions intangibles: Investigació, Desenvolupament, Propietat industrial, Aplicacions informàtiques.
Les despeses de recerca i desenvolupament poden incloure les nòmines del personal directament involucrat en la realització de l’activitat subvencionada.

b) Immobilitzacions materials: instal·lacions tècniques, maquinària, utillatge, equips d’oficina, equips per a processos d’informació.

2. Despeses subvencionables amb limitacions:
a) Les retribucions de les relacions laborals dels socis de l’empresa amb la mateixa empresa queden limitades de la manera següent: les retribucions mitjançant nòmina dels socis de l’entitat no poden superar el 20 % de l’import de l’ajut concedit.
b) En cas que el beneficiari de l’ajut sigui una persona física donada d’alta al Règim Especial d’Autònoms, el treball desenvolupat per si mateix per a l’execució del projecte no podrà superar el 20 % de l’import de l’ajut concedit.
c) Les despeses de publicitat, comunicació i difusió comercial de l’activitat objecte de l’ajut no poden excedir el 40% de l’ajut concedit.
d) Quan l’activitat per a la qual sol·licita l’ajuda consisteixi en esdeveniments professionals o exposicions culturals relatives al videojoc, al pòdcast i a altres formes de creació digital.

  • El desplaçament en automòbil particular s’indemnitzarà a raó de 0,26 €/km.
  • Pel que fa a les dietes a l’estranger, caldrà ajustar-se, així mateix, al que disposa el Grup 2 a l’Annex XVII d’aquesta Resolució.
  • Només se subvencionaran els bitllets de tren i avió a classe turista.
  • Els desplaçaments amb taxi no podran superar el 2% de l’ajut concedit.
  • Les despeses protocol·làries i de representació (càtering, regals, objectes commemoratius, etc.) estan supeditats a la seva relació inexcusable amb l’activitat objecte de l’ajuda, i en cap cas no poden superar el 5% de l’import de l’ajut concedit.