El CDTI millora les condicions del programa PID i llança el programa Projectes Estratègics d’R+D

Millora dels trams no reemborsables dels projectes CDTI PID

El CDTI ha aprovat en els trams no reemborsables les ajudes per als projectes d’R+D.

El tram a què poden optar totes les empreses passa del 15 % de l’ajuda concedida al 30 % per a les pimes, i del 10 % al 20 % per a les grans empreses, mantenint-se el 30 % per a tots els projectes cofinançats amb els fons FEDER.

Amb aquesta modificació, el quadre de trams no reemborsables per a projectes d’R+D queda:

PIME Gran empresa
Cofinançats amb FEDER Fins al 30% Fins al 30%
Cooperació Tecnològica Internacional Fins al 30 % Fins al 30 %
Participació efectiva, mitjançant subcontractació, d’organitzacions de recerca Fins al 30 % Fins al 20 %
Projectes d’R+D no inclosos en les categories anteriors Fins al 30 % Fins al 20 %

La modalitat d’ajuda al projecte es manté tal com estava definida, sent una Ajuda Parcialment Reemborsable, amb una cobertura financera fins al 75 % del pressupost total aprovat, podent arribar fins al 85 % amb caràcter excepcional.

L’ajuda es divideix en dos trams:

  • Un tram reemborsable (TR) en un termini de 10 anys, comptats a partir del centre de gravetat del projecte, que es calcula en funció de la duració del projecte i l’import de les fites pressupostàries. El primer reemborsament es realitza 3 anys després del centre de gravetat del projecte, amb un mínim de 2 anys des de la seva data de finalització. Aquest TR tindrà un tipus d’interès igual a l’Euríbor a un any, que s’establirà en el moment de l’aprovació del projecte. Els interessos ordinaris del préstec es reportaran semestralment des del moment de la disposició de l’ajuda.
  • Un tram no reemborsable (TNR) modulat en funció de les característiques del projecte segons es detallava a la taula anterior.

Amb aquesta modificació de les característiques, un projecte d’una PIME d’1 milió d’euros es finançarà a partir d’ara amb una ajuda total de 750.000 euros, dels quals 225.000 euros són del tram no reemborsable, millorant considerablement les condicions fins a dia d’avui, les quals en aquest mateix exemple haurien donar una ajuda global igual, 750.000 euros, però la part no reemborsable es situava en 112.500 euros.

Projectes estratègics d’R+D

Així mateix, el CDTI posa en marxa una convocatòria específica, oberta fins al 14 de març de 2017, per a finançar Projectes Estratègics d’R+D que tinguin l’objectiu de realitzar grans projectes de recerca i desenvolupament empresarial de caràcter aplicat per a la creació i millora significativa d’un procés productiu, producte o servei en àrees tecnològiques rellevants per a la seva projecció empresarial.

Aquest programa està destinat a projectes individuals desenvolupats a Andalusia, Astúries, Castella La Manxa, Extremadura, Galícia, Múrcia, Ceuta i Melilla, requerint un pressupost finançable mínim d’1 milió d’euros per a pimes i de 3 milions d’euros per a grans empreses, i una durada de projecte de 3 a 6 anys.

Els projectes aprovats es finançaran mitjançant una Ajuda Parcialment Reemborsable amb una cobertura de fins al 85 % del pressupost total aprovat i un TNR del 7,5 % per a les pimes i del 5 % per a les grans empreses, calculat sobre una aportació del 75 %. El tipus d’interès aplicable al tram reemborsable és l’Euríbor a un any, fixat a la data de l’aprovació de l’ajuda per el Consell d’Administració de CDTI.

El tramo reemborsable s’abonarà anticipadament en e moment de la formalització del contracte de préstec amb el CDTI. El tram no reemborsable s’abonarà, si procedeix, a la finalització del projecte, sempre que l’empresa hagi complert satisfactòriament les obligacions assumides.

Es podrà requerir la constitució de garanties en relació amb la devolució de l’ajuda. Les garanties admeses podran consistir en fiançaments per part de persones físiques o jurídiques o avals atorgats per entitats financeres, societats de garantia recíproca o organitzacions públiques amb normes d’organització i funcionament que contemplin que poden emetre avals, i tinguin solvència a judici del Centre.

El tram reemborsable de l’ajuda es retornarà en un termini de 10 anys. El primer reemborsament es realitzarà 2 anys després de la formalització de l’ajuda. Els interessos ordinaris del préstec es reportaran semestralment des del moment de la disposició de l’ajuda.