Noves condicions financeres de les ajudes del CDTI a l’R+D+i

El Centro per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) ha millorat les condicions financeres dels seus instruments de finançament a projectes d’R+D+i: CDTI PID, enfocada a finançar projectes d’R+D i Línia Directa d’Innovació per a projectes d’Innovació Tecnològica.

CDTI PID

El programa CDTI PID està destinat a finançar projectes empresarials de Recerca i/o Desenvolupament, caràcter aplicat per a la creació i millora significativa d’un procés productiu, producte o servei presentat per una única empresa o per una agrupació empresarial.

En el marc del CDTI PID es poden finançar projectes d’R+D d’1 a 3 anys d’execució i de qualsevol àmbit temàtic que tinguin un pressupost mínim de 175.000 euros.

L’ajuda és un préstec a l’Euríbor + 0,1 % genèricament fins al 75 % del pressupost finançable amb un tram no reemborsable (subvenció) que varia en funció de les característiques del beneficiari (PIME o gran empresa) i del projecte, depenent del lloc de desenvolupament, si existeix col·laboració amb centres generadors de coneixement o si és fruit d’un projecte en cooperació tecnològica internacional.

La taula següent mostra la distribució de trams no reemborsables en funció de les característiques dels projectes R+D segons les condicions antigues i les noves aprovades (en verd estan marcades les principals millores del programa).

Condiciones CDTI fins a febrer 2014

Característiques del Projecte d’R+D TNR
Projectes d’R+D desenvolupats per una PIME 5 %
Projectes d’R+D cofinançats pel Fons Tecnològic Convergència i phasing out 20 %
Phasing in 15 %
Competitivitat 10 %
Projectes d’R+D cofinançats per EEA GRANTS 20 %
Participació efectiva, mitjançant subcontractació, d’organismes de recerca 10 %
Cooperació tecnològica internacional (programes multilaterals i bilaterals) 18 %

Convergència: Andalusia, Castella La Manxa, Extremadura i Galícia.

Phasing Out: Astúries, Ceuta, Melilla, Múrcia.

Phasing In: Canàries, Castella i Lleó, Comunitat Valenciana.

Competitivitat: la resta de CCAA.

Condicions CDTI a partir de febrer 2014

Característiques del projecte d’R+D PIME Gran empresa
Amb caràcter general 10 % 5 %
Participació efectiva, mitjançant subcontractació d’organismes de recerca 15 % 10 %
Cooperació Tecnològica Internacional 25 % 20 %
Desenvolupats en regions de convergència i cofinançats amb el Fons Tecnològic 20 % 20 %
Desenvolupats a Madrid o Navarra i cofinançats amb Fonds FEDER 20 % 15 %
Projectes d’R+D cofinançats per EEA GRANTS 20 % 20 %

Destacar, al respecte de les noves condicions, la millora d’inici en tots els projectes, ja que les PIMES passen del 5 % d’inici al 10 %, mentre que les Grans Empreses passen del 0 % al 5 %, així com la millora global de les condicions per a projectes internacionals (amb un 25 % i 20 % per a PIMES i Grans Empreses, front al 18 %) o l’augment d’un 5 % per a les PIMES que tenen una subcontractació efectiva amb un organisme de recerca.

Especialment rellevant és la situació dels projectes realitzats a Madrid i Navarra, en els quan una PIME pot obtenir el 20 % de TNR i una Gran Empresa el 15 %, mitjançant l’aplicació del cofinançament amb Fons FEDER.

Línia Directa d’Innovació

Per una altra banda, el CDTI també ha millorat les condicions de finançament dels projectes finançats a través de la Línia Directa d’Innovació, ja que aquests podran arribar fins als 5 anys, més 1 de carència, en comptes dels 2,5 anys establerts fins ara.

Comentar que la Línia Directa d’Innovació és un instrument financer que té la finalitat de donar suport a projectes empresarials que impliquin la incorporació i adaptació de tecnologies noves a nivell sectorial i que suposin un avantatge competitiu per a l’empresa. A través d’aquest instrument també es finançaran actuacions d’adaptació tecnològica dirigides a la introducció en nous mercats.

Aquest instrument gestionat pel CDTI està compost per una ajuda reemborsable d’entre el 2 i el 2,5 % d’interès, amb una cobertura financera de fins al 85 % del pressupost finançable.