Oberta la convocatòria “Plan de Modernización de la Máquina Herramienta de la PYME”

Fins al proper 2 de novembre està oberta la convocatòria del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme per ajudar a la modernització de la màquina eina per a pimes amb activitat industrial.

La línia, ofereix ajudes en forma de subvenció d’un 20% per a petites empreses i d’un 10% per a mitjanes per a l’adquisició de màquines eines d’arrencada de ferritja, de deformació metàl·lica i treball de xapa, o de màquines i equips industrials de fabricació additiva

Resum de la línia:
Objectiu
Donar suport a la realització d’inversions en l’adquisició de noves màquines eina que formin part del procés productiu de les PIMES industrials i que contribueixin a la seva modernització.

Accions de suport
Les inversions realitzades en territori nacional per a l’adquisició de màquines eina per a incorporar el procés productiu i que compleixin alguna de les següents condicions:
a) suposen l’ampliació de la capacitat productiva d’un establiment existent;
b) suposin la diversificació de la producció d’un establiment existent en nous productes addicionals; o
c) impliquen un canvi essencial en el procés general de producció d’un establiment existent.

Beneficiaris
PIMEs industrials o complementàries a aquestes segons els següents CNAES:
a) Activitats de producció a escala industrial enquadrades en la secció C -Divisions 10-32.

b) Activitats de valorització a escala industrial enquadrades en la secció 38.3x de la CNAE 2009, sempre que disposin en el moment de la sol·licitud de la corresponent autorització de gestió de residus, i el projecte a realitzar es classifiqui com a pertanyent a les operacions de valorització: R2, R3, R4, R5 (amb exclusió de la neteja de sòls), R6, R7, R8, R9, R11 i R12 (amb exclusió del desmuntatge, la classificació, l’assecat, el condicionament, el re envasament, la combinació o la barreja).

c) Activitats complementàries a la producció industrial:
– Activitats d’envasament i empaquetatge a escala industrial enquadrades en la CNAE 82.92, amb excepció de les activitats d’embalatge de paquets i l’embolcall de regals;
– Activitats de dipòsit i emmagatzematge a escala industrial incloses en la CNAE 52.10, a excepció dels serveis de digitalització i emmagatzematge d’arxius i documents;
– Activitats de reparació a escala industrial de maquinària i equip enquadrades en la divisió 33 de la secció C de la CNAE, sempre i només quan es proporcionin aquests serveis directament a la indústria manufacturera (activitats incloses en les CNAE 10 a 32), a alguna de les activitats enquadrades en la CNAE 35 (subministrament d’energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat), oa les activitats de tractament d’aigües per a ús industrial o de dessalinització d’aigua de mar o aigües subterrànies per obtenir aigua com a producte principal, enquadrades en la CNAE 36; a excepció de les activitats de reparació i el manteniment d’armes de foc i munició (inclosa la reparació d’armes per a activitats esportives i recreatives), reparació i el manteniment de carros de supermercat, reparació d’extintors, reparació i manteniment de tractors agrícoles, reparació i manteniment de maquinària agropecuària i forestal, màquines expenedores automàtiques, caixes registradores, fotocopiadores, reparació de calculadores, electròniques o no, reparació de màquines d’escriure, reparació d’equips de radiació, electromèdics i electroterapèutics, d’equips i instruments òptics, reparació i manteniment d’equips d’enllumenat elèctric i reparació i manteniment de dispositius de cablejat portador o no de corrent per a circuits elèctrics. També queden excloses les activitats enquadrades en les CNAE 33.19 i 33.20.

d) Activitats de serveis a la indústria:
– Disseny industrial: activitats d’enginyeria i disseny de maquinària, materials, processos industrials i plantes industrials, enquadrades en les CNAE 71.12 Assaigs i anàlisis tècniques enquadrats en la CNAE 71.20, a excepció de (i) l’explotació de laboratoris policials, (ii) l’anàlisi arqueobotànic, (iii) la inspecció de canonades petrolíferes, (iv) la certificació de productes, inclosos béns de consum, vehicles motoritzats, aeronaus, contenidors pressuritzats, plantes nuclears, (v) la inspecció tècnica de vehicles, (vi) les proves de composició i puresa dels minerals o (vii) les proves i mesurament dels indicadors mediambientals: contaminació de l’aire i de l’aigua.

Dotació pressupostària
50 milions d’euros

Ajuda
En forma de subvenció amb un màxim del 20% per a Petites empreses i del 10% per mitjanes.
Màxim per màquina: 175.000 €
Màxim per beneficiari: 300.000 €
Només s’admetrà una sol·licitud per entitat jurídica. // Cada sol·licitud inclourà com a màxim tres màquines eina

Pagament i Garanties
El pagament es realitza en el moment de la resolució de concessió es requerirà avals de el 100% de la subvenció proposada.

Pressupost
L’import mínim de cada màquina eina subvencionable són 70.000 €.

Termini d’execució de les inversions
Des del dia següent a la presentació de la sol·licitud i fins a un termini màxim de 15 mesos comptats des de la data de resolució de la concessió.

Inversions elegibles
Es consideren elegibles les inversions en l’adquisició de les següents tipologies de màquina eina d’arrencada de ferritja, de deformació metàl·lica i treball de xapa, o de màquines i equips industrials de fabricació additiva:
Torns, Fresadores, Mandrinadores, Trepants, Roscadores, Rectificadores, Afiladores, Polidores i Esmoladores, Centres de mecanitzat, Màquines especials i màquines transfer compostes d’unitats de mecanitzat, Brotxadores, Màquines d’electro-erosió, Màquines de centrar i refrentar, Premses mecàniques, Premses hidràuliques / pneumàtiques, Servopremses, Punxonadores, Sistemes d’automatització industrial associats a màquina-eina, Equips independents d’inspecció i mesurament de peces mecanitzades, Talladores / Màquines de roscat, Equilibradores, Màquines per al conformat per encintat de peces de composites, Paneladores per el treball de la xapa, Serres, Biseladores, Línies de tall amb premsa, làser, raig d’aigua, gas o ultrasons, Màquines per al treball de barres, perfils i tubs, Màquines per a fabricació i control de cargols i perns, Màquines per gravar, marcar i / o puntejar, Rebladores, Granalladores, Equips i sistemes industrials per a la fabricació additiva.

Despeses subvencionables
Les despeses d’adquisició de màquines eina noves d’arrencada de ferritja, de deformació metàl·lica i treball de xapa, o de màquines i equips industrials de fabricació additiva. En cap cas seran subvencionables despeses associades a la fonamentació dels equips, obra civil o instal·lacions auxiliars (climatització, aïllament, il·luminació, etc.). Les despeses d’instal·lació (exclosa l’obra civil) i posada en marxa no superaran en cap cas el 15% del pressupost d’adquisició de les màquines eina.

Característiques addicionals
Hauran de presentar-se, juntament amb la sol·licitud, a l’almenys 3 ofertes de cadascuna de les màquines eina per a les quals se sol·licita ajuda.
Les màquines eina subvencionades hauran de romandre en l’actiu de l’entitat, i en funcionament durant un període de al menys 3 anys des de la data de posada en operació d’aquests.