Oberta la convocatòria Neotec 2019

Avui s’ha publicat en el BOE la convocatòria d’ajudes Neotec 2019 del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI), per a finançar nous projectes empresarials d’empreses innovadores, obrint-se un termini de presentació fins a l’1 de juliol.

Les principals diferències respecte a la convocatòria 2018 són:

 • El beneficiari rebrà el pagament anticipat del 60 % de la subvenció concedida per a la globalitat del projecte després de dictar-se la resolució definitiva i, la resta, una vegada s’hagi executat el projecte, mentre que en les anualitats anteriors, el pagament anticipat només era del 60 % de l’ajuda concebuda per al primer any d’execució.
 • La valoració de la proposta exclou aquesta anualitat la puntuació addicional (7 punts sobre 100) per aquelles empreses que estiguin allotjades en un centre reconegut d’incubació d’empreses o participació de l’empresa en un programa d’acceleradores que es va incloure en la convocatòria de l’anualitat 2018.
 • En la valoració de la proposta, es fixa un llindar superior als criteris de novetat tecnològica dels projectes, fent-se necessari que el projecte tingui una novetat tecnològica superior als requisits sol·licitats en les anteriors convocatòries.

A continuació es detallen les característiques de la convocatòria:

Tipus de projectes
Posada en marxa de nous projectes empresarials en qualsevol àmbit tecnològic i/o sectorial, que requereixi l’ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l’activitat investigadora i en els quals l’estratègia de negoci es basi en el desenvolupament de tecnologia.

Beneficiaris
Empreses innovadores que tinguin residència fiscal o un establiment permanent a Espanya i que puguin demostrar, mitjançant una avaluació realitzada per un expert extern, que desenvolupi en un futur previsible, productes, serveis o processos nous o millorats substancialment en comparació amb l’estat de la tècnica en el seu sector i que portin implícit un risc de fracàs tecnològic o industrial.

Que tinguin uns costos d’investigació i desenvolupament que representin un mínim del 10 % del total dels seus costos d’explicació durant almenys un dels tres anys previs a la concessió de l’ajuda. Si es tracta d’una empresa nova sense historial financer, aquesta condició ha de complir-se en l’exercici fiscal en curs.

Els beneficiaris hauran de complir els següents requisits:

 • Petita empresa: dins de la categoria de les PIME, empresa que ocupa a menys de 50 persones i que el seu volum de negoci anual o balanç general no supera els 10 milions d’euros.
 • No estiguin cotitzades.
 • Constituïdes com a màxim en els tres anys anteriors a la data de tancament del termini de presentació de sol·licituds d’ajuda, a comptar des de la data d’atorgament de l’escriptura de constitució de l’empresa. Així mateix, la data d’atorgament de l’escriptura de constitució de l’empresa haurà de ser almenys 6 mesos anterior a la data de tancament del termini de presentació de sol·licituds d’ajuda.
 • No hagin distribuït beneficis.
 • • No hagin sorgit d’una operació societària de les contemplades a la Llei 3/2009, de 3 d’abril, sobre modificacions estructurals de les societats mercantils.
 • Comptin amb un capital social mínim, o capital social més prima d’emissió o assumpció, de 20.000 euros, desemborsat íntegrament mitjançant aportacions dineràries abans de la presentació de la sol·licitud.
 • Tinguin els comptes anuals corresponents als 2 últims exercicis, dipositats en el Registre Mercantil.

Característiques de l’ajuda

 • Les ajudes d’aquesta convocatòria consistiran en subvencions.
 • La subvenció finançarà fins al 70 % del pressupost de l’actuació, amb un import màxim de subvenció de 250.000 euros per beneficiari.
 • L’actuació haurà de tenir un pressupost finançable mínim de 175.000 euros.
 • Les ajudes es sol·licitaran per a actuacions anuals o plurianuals.
 • Les actuacions subvencionables hauran d’iniciar-se l’1 de gener de 2020, i podran finalitzar el 31 de desembre de 2020, o bé el 31 de desembre de 2021.

Pagament
El beneficiari rebrà el pagament anticipat del 60 % de la subvenció concedida per a la globalitat del projecte després de dictar-se la resolució definitiva i, la resta, una vegada executat el projecte. El beneficiari no haurà de constituir cap garantia.

Terminis
El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 1 de juliol de 2019, a les 12 hores del migdia, hora peninsular.

Dotació pressupostària
25.000.000 euros.