Project Description

Red.es – Continguts Digitals

OBJECTIUS

Subvencions en règim de concurrència competitiva per al desenvolupament tecnològic de l’oferta tecnològica en continguts digitals

BENEFICIARIS

Empreses privades constituïdes en territori Espanyol
No tenir la consideració d’empresa en crisi

TIPOLOGIA DE PROJECTES

Per continguts digitals s’entendran.
. Posada a disposició de dades de forma massiva i en formats reutilitzables
. videojocs
. animació digital
. música
. Cinema i vídeo
. continguts audiovisuals
. Publicacions digitals
. publicitat digital
. Xarxes socials i aplicacions mòbils

CONVOCATÒRIA

Inici: 04 d’agost de 2020
Finalització: 05 d’octubre de 2020

MODALITAT D’AJUDA

Intensitats màximes:
Petites empreses: 45%
Mitjanes empreses: 35%
Empreses no PIME: 25%

Pressupost mínim: 150.000 €
Pressupost màxim: 2.000.000 €

TERMINI D’EXECUCIÓ

Des de la presentació de la sol·licitud fins a 12 mesos des de la Resolució de Concessió.

PRESSUPOST MÀXIM FINANÇABLE

Pressupost mínim: 150.000 €
Pressupost màxim: 2.000.000 €

 PAGAMENT DE L’AJUDA

El pagament de l’ajut es realitzarà de forma general a la finalització satisfactòria de la justificació econòmica podent-se sol·licitar un pagament anticipat de l’40% aportant garanties pel cent per cent de l’import corresponent el pagament.
Així mateix, es podrà obtenir finançament de fins al 100% de la valor de l’import dels projectes, a través de les entitats financeres adherides a les línies de finançament subscrites entre Red.es i l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) en el marc de l’conveni ICO-RED.ES ACCELERA. Cal destacar que, en aquest conveni, s’estableix que l’ICO no assumeix risc en les operacions formalitzades amb els clients assumint-l’entitat financera en la seva totalitat, i pot sol·licitar l’entitat financera les garanties que consideri oportunes per aprovar el finançament.span>

DESPESES FINANÇABLES

Costos de personal:
Despeses de treballadors amb contracte laboral amb el beneficiari que cobrin per nòmina, així com despeses dels socis que treballin en l’entitat beneficiària.
Costos dels treballadors autònoms econòmicament dependents quan aquesta circumstància es pugui acreditar.
NO s’inclouran els costos de personal d’administració, atès que es consideren inclosos en els costos indirectes.

Costos subcontractacions:
Seran subvencionables els costos de serveis prestats per personal extern, sempre que aquests costos es puguin identificar clarament. L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han d’aportar en la justificació de la subvenció, es realitzarà conforme a criteris d’eficiència i economia, havent de justificar expressament en una memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

Despeses d’Auditoria externa que el beneficiari ha de presentar d’acord amb el que estableix article

Costos d’instrumental i material inventariable en la mesura i durant el període en què s’utilitzin per al projecte.

Costos indirectes: inclou els costos generals suplementàries i altres despeses d’explotació addicionals que, sense ser imputables a una activitat subvencionada concreta, són necessaris perquè aquesta es dugui a terme. Si és el cas, les convocatòries han d’establir les condicions per a l’elegibilitat i la justificació d’aquests costos.

VIABILITAT ECONÒMICA I ADEQUACIÓ DEL PROJECTE O PROJECTES A LA CAPACITAT DE L’EMPRESA

S’avaluarà la capacitat de l’empresa des del punt de vista econòmic-financer per abordar el projecte o els projectes presentats. A l’efecte d’aquesta convocatòria, s’entén que una empresa té capacitat suficient per abordar el projecte o conjunt de projectes subvencionables si al menys compleix amb algun dels tres criteris següents:

El volum anual de negoci de l’empresa sol·licitant, referit a l’últim exercici tancat haurà de ser igual o major que el 70% de l’pressupost total de el projecte o conjunt de projectes.
Els fons propis de l’empresa sol·licitant en l’últim exercici tancat hauran de ser iguals o més grans que el 70% de l’pressupost total de el projecte o conjunt de projectes.
El volum de negoci mig dels tres últims exercicis tancats ha de ser major o igual que el 100% de l’pressupost total de el projecte o conjunt de projectes.

En el cas que un sol·licitant presenti més d’un projecte a la Convocatòria l’avaluació d’aquest criteri es realitzarà de forma conjunta a totes les propostes presentades, descartant projectes en funció de la puntuació rebuda per la resta dels criteris de valoració, començant amb els de menor puntuació, fins a verificar o no el compliment d’algun dels tres criteris anteriorment indicats.

PUBLICACIÓ CONVOCATÒRIA