Project Description

Convocatòria Audiovisual i Videojocs 2022

OBJECTIUS

Ajuts destinats al finançament de projectes d’R+D per al desenvolupament de noves tecnologies d’aplicació als àmbits de la producció audiovisual i del sector dels videojocs, i la transferència i l’adaptació d’aquests desenvolupaments a altres sectors d’aplicació.

BENEFICIARIS

Petites i mitjanes empreses.

TIPOLOGIA DE PROJECTES

Els projectes hauran d’enquadrar-se en una de les categories següents:
Projectes de desenvolupament de noves tecnologies d’aplicació a l’àmbit audiovisual i dels videojocs, incloses aquelles necessàries per a la consecució de prototips defectes especials i d’animació, nous equips (lents, càmeres, sensors per captura de moviment, etc.); l’automatització de processos de producció o desenvolupament de tecnologies d’intel·ligència artificial per als processos de producció audiovisual i la creació de videojocs.

Projectes de desenvolupament de tecnologies innovadores pròpies de l’àmbit dels videojocs o audiovisual per aplicar-los en altres entorns com puguin ser el cultural, sanitari o educatiu, entre d’altres.

No seran susceptibles de finançament els projectes de generació de continguts audiovisuals i aquells projectes que siguin merament integradors de tecnologies de tercers, sense desenvolupament de capacitats o tecnologies pròpies.

CONVOCATÒRIA

Inici: 28 de maig de 2022
Finalització: 12 de juliol de 2022, a les 12:00 hores

MODALITAT D’AJUDA

Subvenció en règim de concurrència competitiva

FORMA COBRAMENT AJUDA

El pagament es realitzarà per anualitats, en una combinació de pagament fraccionat, de forma anticipada, a compte, i pagament amb posterioritat
a la realització de l’activitat objecte d’ajuda.

Possibilitat de sol·licitar el pagament anticipat de fins al 60% de la subvenció concedida per a la primera anualitat. El pagament anticipat de fins al 60% de cada anualitat següent queda condicionat a la presentació de la documentació justificativa de l’anualitat anterior.

INTENSITAT MÀXIMA DE LES AJUDES

Investigació industrial
Petita empresa un 70%
Mitjana empresa un 60%

Desenvolupament experimental
Petita empresa un 45%
Mitjana empresa un 35%

CARACTERÍSTIQUES DE L’AJUDA

· Projectes de R+D executats de forma individual, per un únic beneficiari.
· Pressupost elegible mínim: 175.000 euros.
· Pressupost elegible màxim: 2.000.000 euros.
· Activitats de desenvolupament experimental: pes superior al 60% del pressupost elegible.
· Distribució pressupostària equilibrada al llarg de la durada del projecte.
· Durada: plurianual. Inici el 2022. Finalització el 31 de desembre del 2023 o 2024.
· Subcontractació: màxim del 50% del pressupost finançable.
· En cas que la subcontractació es realitzi amb entitats vinculades al beneficiari, caldrà sol·licitar autorització al CDTI.

PRESSUPOST MÍNIM I MÁXIM FINANÇABLE

· Pressupost elegible mínim: 175.000 euros.
· Pressupost elegible màxim: 2.000.000 euros.

DURADA DEL PROJECTE

Ajuda amb una durada pluriennal.
Inici el 2022
Finalització el 31 de desembre de 2023 o 2024

DESPESES FINANÇABLES

· Costos de personal.
· Costos d’instrumental i material inventariable.
· Costos de recerca contractual, coneixements tècnics i patents adquirides o obtingudes per llicència de fonts externes en condicions de plena competència, així com els costos de consultoria i serveis equivalents destinats de manera exclusiva al projecte (no associats a la gestió i tramitació del finançament sol·licitada).
· Despeses generals i altres despeses d’explotació addicionals.
·Despeses derivades de l’informe d’auditor, fins a 1.500 euros per beneficiari.

DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

30 milions d’euros

GARANTIES

No cal la constitució de garanties