Project Description

EIC Accelerator (Instrumento Pyme)

OBJECTIUS

Les empreses de nova creació i les petites i mitjanes empreses amb seu en un dels Estats membre de la Unió Europea (UE) o establertes en un país associat de Horizon 2020 poden rebre finançament i suport de la UE per a projectes d’innovació amb un potencial creixement de mercat.

BENEFICIARIS

Empreses de nova creació i pimes amb seu en un dels estats membres de la Unió Europea o en un país associat a H2020.

TIPOLOGIA DE PROJECTES

Projectes d’innovació.

CONVOCATÒRIA

Fase 1: tancada.

Fase 2: oberta des del 6 de juny de 2019.

MODALITAT D’AJUDA

Subvencions des de 500.000 euros fins a 2.500.000 euros (70 % del cost total de projecte com a norma general).

FORMA COBRAMENT AJUDA

Directa.

CARACTERÍSTIQUES DE L’AJUDA

Fase 1. Avaluació de viabilitat

Suport per a realitzar un estudi de viabilitat necessari per establir la viabilitat tecnològica i econòmica d’una idea innovadora que sigui trencadora en el sector o mercat al que va dirigida. Aquesta fase no admet finançament des del 5 de setembre de 2019.

Fase 2. Demostració i replicació comercial

Suport a projectes d’innovació de les pimes amb alt potencial per al creixement i l’augment de la competitivitat de la pime, basat en un pla de negoci estratègic. Les activitats han de desenvolupar-se en un termini orientatiu d’entre 12 i 24 mesos. No és obligatori haver participat en la fase 1 per a sol·licitar la fase 2.

Finançament només combinat i amb subvencions (obert des del 6 de juny de 2019)

  • Suport amb subsidis i suport en forma de finançament combinat (subsidi i capital).
  • Aquest finançament està disponible per a projectes d’innovació recolzats per un pla de negoci sòlid i estratègic (potencialment elaborat i parcialment finançat a través de la fase 1 del pilot accelerador EIC).
  • Les activitats finançades poden ser de varies tipologies: creació de prototips, miniaturització, ampliació, disseny, verificació del rendiment, proves, demostració, desenvolupament de línies pilot, validació per a la replicació en el mercat, incloses altres activitats destinades a portar la innovació a la preparació per a la inversió i la maduresa per a la presa del mercat.
  • L’avaluació de les propostes es realitza de forma remota i cara a cara (a través d’una entrevista) per dos panells d’experts independents.

Fase 3. Comercialització

Els projectes que s’hagin executat amb èxit en la fase 2, rebran en suport de la Comissió Europea (CE) per a què la pime pugui posar el seu producte, procés o servei innovador al mercat. La CE no proporciona suport financer a aquesta fase. Aquest suport és prestat principalment a través d’accions de networking, formació, coaching, informació… Aquests projectes rebran una etiqueta de qualitat de la CE.

PRESSUPOST TOTAL

100.000.000 euros (fase pilot 2019-2020)

DURADA DEL PROJECTE

Entre 1 i 2 anys