Project Description

Enisa Línia Joves emprenedors

OBJECTIUS

Aquesta ajuda està dirigida a pimes i startups de recent constitució creades per joves per a abordar les inversions que precisa el projecte empresarial en la seva fase inicial. El seu objectiu és dotar dels recursos financers necessaris a pimes i startups de recent constitució creades per joves per a abordar les inversions que precisa el projecte empresarial en la seva fase inicial.

BENEFICIARIS

Joves emprenedors menors de 40 anys amb projectes d’emprenedoria innovadora.

TIPOLOGIA DE PROJECTES

Projectes innovadors.

CONVOCATÒRIA

Oberta tot l’any.

MODALITAT D’AJUDA

Ajuda en forma de préstec participatiu.

FORMA COBRAMENT AJUDA

Una vegada signada la pòlissa de préstec davant notari en les oficines d’Enisa.

REQUISITS DELS BENEFICIARIS

 • Ser una pime.
 • Tenir personalitat jurídica pròpia.
 • Que l’empresa hagi estat constituïda, com a màxim, durant els 24 mesos anteriors a la sol·licitud.
 • Tenir l’activitat principal i el domicili social en el territori nacional.
 • Que el model de negoci sigui innovador, nou o amb clars avantatges competitius.
 • La majoria del capital ha d’estar en mans de persones menors de 40 anys.
 • Demostrar la viabilitat tècnica i econòmica del projecte empresarial.
 • Tenir els comptes de l’últim exercici tancat dipositades en el Registre Mercantil o en un altre registre públic.

CARACTERÍSTIQUES DE L’AJUDA

 • Ajuda en forma de préstec participatiu amb una comissió d’obertura del 0,5 %, una carència màxima de 5 anys, una comissió per amortització anticipada i una comissió de venciment anticipat per canvi en l’accionariat. L’amortització d’interessos és mensual.
 • Els socis han d’aportar almenys un 50 % del préstec.
 • El tipus d’interès s’aplica en dos trams:
  • Primer tram: Euribor + 3,25 %.
  • Segon tram: interès variable en funció de la rendibilitat financera de l’empresa, amb un límit màxim establert entre el 3 % i el 6 % de l’acord amb la qualificació (rating) de l’operació.

PRESSUPOST MÍNIM I MÀXIM FINANÇABLE

25.000 euros – 75.000 euros

DURADA DEL PROJECTE

Màxim 7 anys

DESPESES FINANÇABLES

Finançament de l’adquisició d’actius fixos i del circulant necessari per a l’activitat.

FONS DE FINANÇAMENT

Enisa.

GARANTIES

No serà necessària la presentació de garanties.