Project Description

INVERSIONS COVID-19

OBJECTIUS

La fabricació de dispositius mèdics, equips de protecció personal i aquells productes que siguin considerats d’emergència pel Govern en relació amb el COVID-19

BENEFICIARIS

Entitats privades amb personalitat jurídica pròpia, legalment constituïdes a Espanya, i que vagin a desenvolupar un projecte de fabricació en territori espanyol de dispositius mèdics, equips de protecció personal, gels i aquells productes que han estat considerats d’emergència pel Govern en relació amb la gestió sanitària derivada de l’COVID-19:

Mascaretes de protecció individual FFP2 i FFP3.
Kits PCR diagnòstic COVID-19 i els seus consumibles.
Kits de diagnòstic ràpid (detecció d’antigen).
Hisops.
Ulleres de protecció.
Guants de nitril, amb i sense pols.
Bates d’un sol ús i impermeables.
Solucions hidroalcohòliques (biocida i cosmètic) i les seves matèries primeres.
Equips i dispositius de ventilació mecànica invasiva (VMI).
Fungibles o consumibles d’equips de VMI.
Alcohols sanitaris.
Clorhexidrina.

TIPOLOGIA DE PROJECTES

Seran beneficiaris de l’ajuda aquells projectes on es dugui a terme la producció dels béns descrits anteriorment i on, a més:

* Establisquen noves instal·lacions per a la producció dels productes anteriorment ressenyats
* Expandeixin la producció de les seves estructures existents que produeixen aquest producte
* Converteixin línies de producció existents a aquest efecte

CONVOCATÒRIA

Inici: 16 de juliol de 2020
Finalització: 30 de juliol de 2020

MODALITAT D’AJUDA

Subvenció amb una intensitat de l’ajuda de l’80% amb imports màxims segons partida finançable i fins a un màxim de 500.000 € per entitat jurídica (i fins a 800.000 € si existís disponibilitat pressupostària):

Partides finançables:
* 80 per cent sobre el pressupost finançable de la partida d’aparells i equips;
* 80 per cent sobre el pressupost finançable de la partida de despeses de validació tècnica;
* 30 per cent sobre el pressupost finançable de la partida d’Enginyeria de procés de producció;
* 20 per cent sobre el pressupost finançable de la partida d’Edificació.

TERMINI D’EXECUCIÓ

De febrer 1, 2020 fins a 31 de desembre de 2020

PRESSUPOST MÀXIM FINANÇABLE

500.000 euros ( i fins a 800.000 euros si existís disponibilitat pressupostària)

 


 

DESPESES FINANÇABLES

* Es finançarà l’adquisició d’actius fixos de caràcter material i despeses en els següents termes: a) Edificació: inversions per a l’adequació de naus industrials estrictament necessàries per a l’operació dels aparells i equips imputats en el següent epígraf b). b) Aparells i Equips: Adquisició o lloguer d’aparells i equips materials i / o amortització d’aparells i equips existents, directament vinculats a la producció dels béns als quals es refereix aquesta ordre, exclosos els elements de transport exterior. c) Enginyeria de procés de producció: col·laboracions externes necessàries per al disseny i / o redisseny de processos, directament vinculats amb els aparells i equips que es consignen en el paràgraf anterior. Queda expressament exclosa qualsevol forma d’enginyeria civil o consultoria associada a la gestió i tramitació de l’ajut sol·licitat. d) Despeses de validació tècnica: despeses relacionades amb l’obtenció, validació i defensa de patents i altres actius immaterials, l’obtenció de les avaluacions de la conformitat o les autoritzacions necessàries per a la comercialització de vacunes i medicaments, productes sanitaris, equips hospitalaris i metges , desinfectants i equips de protecció individual, amb exclusió expressa de despeses de personal intern. Quan es financi l’adquisició d’actius, aquests hauran de romandre a l’entitat, afectes a el projecte i en funcionament a l’almenys dos anys, des de la data de posada en operació dels mateixos.

* S’estableixen els següents límits en la composició de l’pressupost finançable: a) La suma dels conceptes de les partides Aparells i Equips i Despeses de validació tècnica representaran el menys el 70 per cent de l’pressupost finançable total. El pressupost finançable de la partida d’aparells i equips haurà de ser més gran que zero. b) La partida Edificació no podrà superar el 20 per cent de l’pressupost finançable total. c) La partida Enginyeria de el procés de producció no pot superar el 10 per cent de l’pressupost finançable total.

* Els conceptes de despesa, per a ser considerats finançables, hauran de detallar individualment tant en la memòria seguint el model de l’annex d’aquesta ordre, com en el qüestionari de sol·licitud. Així mateix, s’han d’imputar a la partida corresponent en el qüestionari de sol·licitud.

PUBLICACIÓ CONVOCATÒRIA

BOE