Project Description

LIC-A  Línia directa d’expansió

OBJECTIUS

Aquesta tipologia de préstecs té com a objectiu potenciar la innovació a través de la millora de capacitats d’empreses que proposin projectes d’inversió innovadors que facilitin el seu creixement. Les regions assistides a les que es dirigeixen aquests préstecs són Andalusia, Canàries, Castella i Lleó, Castella La Manxa, Comunitat Valenciana (s’exclou la ciutat de València), Extremadura, Galícia i Regió de Múrcia.

BENEFICIARIS

Empreses espanyoles que desenvolupin un projecte d’inversió en les regions citades anteriorment. A Castella i Lleó, Galícia i a la Comunitat Valenciana (exclosa la ciutat de València) només podran ser beneficiàries les pimes.

TIPOLOGIA DE PROJECTES

Projectes d’inversió innovadors.

CONVOCATÒRIA

Oberta tot l’any.

MODALITAT D’AJUDA

Ajuda parcialment reemborsable fins al 75 % del pressupost total aprovat.

FORMA COBRAMENT AJUDA

Bestreta del 50 % (sense garanties) o 75 % (amb garanties) de l’ajuda concedida.

CARACTERÍSTIQUES DE L’AJUDA

 • Ajuda parcialment reemborsable fins al 75% del pressupost total aprovat.
 • L´ajuda es compon d´un tram reemborsable (TR) i d´un tram no reemborsable (TNR)
 • El TNR sempre es calcula a partir del 75% del pressupost total i el percentatge varia segons l’origen de fons:
  • 10% en projectes finançats exclusivament amb fons CDTI.
  • 15% – 25% en projectes cofinançats amb FEDER.
 •  El termini damortització del TR és de 9 anys, amb 1 any de carència, i un tipus dinterès fix a Euribor a 1 any + 1 %.
 • Aquest ajut no serà compatible amb cap altre ajut públic directe o indirecte, que tingui per objecte el finançament del mateix projecte.

PRESSUPOST MÍNIM I MÀXIM FINANÇABLE

175.000 euros – 30.000.000 euros

DURADA DEL PROJECTE

Entre 6 i 24 mesos amb una sola fita

DESPESES FINANÇABLES

 • L’adquisició d’actius fixos nous que suposin una innovació i millora de capacitats a l’empresa titular que realitza el projecte.
 • Costos d’inversió d’actius materials: actius consistents en instal·lacions, maquinària i equips.
 • Costos d’inversió d’actius immaterials: actius que no tenen una materialització física o financera, com patents, llicències, coneixements tècnics o altres drets de propietat intel·lectual o industrial.
 • En el cas de les grans empreses, els costos dels actius immaterials únicament seran finançable fins a un límit del 50 % del total dels costos d’inversió elegibles del projecte per a la inversió inicial.

FONS DE FINANÇAMENT

CDTI o cofinançats amb FEDER.

GARANTIES

Per a la bestreta del 50 % de l’ajuda, no serà necessària la presentació de garanties. En cas de voler incrementar la bestreta fins al 75 %, serà necessari presentar avals.El CDTI podrà requerir la constitució de garanties per a la devolució de lajuda quan lanàlisi econòmica financera de lempresa així ho requereixi.