Project Description

PERTE Economia Circular Tèxtil 2024

OBJECTIUS

L’execució de projectes i actuacions que contribueixin de forma substancial a millorar la sostenibilitat i circularitat dels processos industrials i empresarials del sector tèxtil, de la moda i confecció i del calçat, per tal de millorar la competitivitat i innovació del teixit industrial al marc duna economia circular.

BENEFICIARIS

Empreses, entitats d’economia social i agrupacions d’aquestes.

ACTUACIONS

Les actuacions que, en els sectors del tèxtil i la moda, redueixin el consum de matèries primeres verges, redueixin la generació de residus i/o millorin la gestió de residus, contribuint de forma substancial a la transició cap a una economia circular en una de les següents categories, seran subvencionables:
a) Recerca i desenvolupament
b) Digitalització per innovar en matèria de processos i organització
c) Increment del nivell de protecció mediambiental de l’entitat beneficiària receptora de l’ajuda
d) Millora de la gestió de residus procedents de tercers

CONVOCATÒRIA

Inici: 10 d’abril de 2024
Finalització: 10 de juny de 2024

MODALITAT D’AJUDA

Subvencions en règim de concurrència competitiva

FORMA COBRAMENT AJUDA

Podrà fer-se en un únic pagament o de forma fraccionada.

CATEGORIES DE PRODUCTES

Productes tèxtils, calçat i complements:
50-Seda
51-Llana i pèl fi o ordinari; filats i teixits de crinera
52-Cotó
53-Les altres fibres tèxtils vegetals; filats de paper i teixits de filats de paper
54-Filaments sintètics o artificials; tires i formes similars de matèria tèxtil sintètica o artificial
55-Fibres sintètiques o artificials discontínues
56-Guata, feltre i tela sense teixir; filats especials; cordills, cordes i cordatges; articles de corderia
57-Catifes i altres revestiments per al terra, de matèria tèxtil
58-Teixits especials; superfícies tèxtils amb floc inserit; puntes; tapisseria; passamaneria; brodats
59-Teles impregnades, recobertes, revestides o estratificades; articles tècnics de matèria tèxtil
60-Teixits de punt
61-Peces i complements (accessoris) de vestir, de punt
62-Peces i complements (accessoris) de vestir, excepte els de punt
6301-Mantes (excepte 6301 10 00)
6302-Roba de llit, de taula, de tocador o de cuina
6303-Busets i cortines; guardamaletes i sòcols de llit
6304-Els altres articles de tapisseria (excepte els de la partida 9404)
6309-Articles de presa
6504-Barrets i altres tocats, trenats o fabricats per unió de tires de qualsevol matèria, fins i tot guarnits
6505-Barrets i altres tocats, de punt o confeccionats amb encaix, feltre o altre producte tèxtil en peça (però no en tires), fins i tot guarnits; redetes per al cabell, de qualsevol matèria, fins i tot guarnides
4203-Peces i complements (accessoris) de vestir, de cuir natural o regenerat (exc. calçat i articles de barreteria i les seves parts, així com els articles del Capítol 95, per exemple, canyelleres, màscares d’esgrima)
6401-Calçat impermeable amb sola i part superior de cautxú o plàstic, la part superior de la qual no s’hagi unit a la sola per costura o per mitjà de reblons, claus, cargols, espigues o dispositius similars, ni s’hagi format amb diferents parts unides de la mateixa manera
6402-Els altres calçats amb sola i part superior de cautxú o plàstic
6403-Calçat amb sola de cautxú, plàstic, cuir natural o regenerat i part superior de cuir natural
6404-Calçat amb sola de cautxú, plàstic, cuir natural o regenerat i part superior de matèria tèxtil
6405-Els altres calçats

CARACTERÍSTIQUES DE L’AJUDA

Intensitats de l’ajuda
Varien segons la naturalesa de l’actuació, abastant des del 15% al 60% dels costos subvencionables:

a) Investigació i desenvolupament

 • 50% dels costos subvencionables, per a la investigació industrial.
 • 25% dels costos subvencionables, per al desenvolupament experimental.
 • 50% dels costos subvencionables per als estudis de viabilitat.

b) Digitalització per innovar en matèria de processos i organització

 • 50% dels costos subvencionables en el cas de microempreses i petites i mitjanes empreses.
 • 15% dels costos subvencionables si es tracta de grans empreses

c) Increment del nivell de protecció mediambiental de lentitat beneficiària receptora de lajuda.

 • 60% dels costos subvencionables en el cas de petites empreses i microempreses.
 • 50% dels costos subvencionables en cas de mitjanes empreses.
 • 40% dels costos subvencionables en cas d’empreses no PIME.

d) Millora de la gestió de residus procedents de tercers.

 • 55% dels costos subvencionables en el cas de petites empreses i microempreses.
 • 45% dels costos subvencionables en el cas de mitges empreses.
 • 35% dels costos subvencionables en cas d’empreses no PIME.

AJUDA

Una quantia màxima de 10.000.000 euros per projecte i entitat, i un import mínim de 100.000 euros, excepte els estudis de viabilitat i digitalització, tenint aquests una quantia màxima de 5.000.000 euros.)

DURADA DEL PROJECTE

Els projectes no podran finalitzar més tard del 30 de juny de 2027

DESPESES FINANÇABLES

a) Per a les actuacions de recerca i desenvolupament:
Costos de personal que tinguen la consideració d’investigadors, tècnics i la resta de personal auxiliar, que estiguen dedicats en exclusivitat al projecte.
Costos de l’instrumental i material.
Els costos dedificis i terrenys.
Els costos de recerca contractual, coneixements i patents.
Les despeses generals i altres despeses dexplotació addicionals, incloses les de material, subministraments i productes similars.
Als estudis de viabilitat seran subvencionables els costos de l’estudi.

b) Per a les actuacions de Digitalització per innovar en matèria de processos i organització:
Els costos de personal.
Els costos d’instrumental, equipaments i edificis.
Els costos de recerca contractual, coneixements i patents.
Les despeses generals i altres despeses dexplotació addicionals, inclosos els costos de material, subministraments i productes similars.

c) Per a les actuacions dIncrement del nivell de protecció mediambiental de l’entitat beneficiària receptora de l’ajuda:
Els costos dinversió addicionals, necessaris per anar més enllà de les normes de la Unió Europea aplicables o per incrementar el nivell de protecció mediambiental en absència de normes de la Unió Europea.

d) Per a les actuacions de millora de la gestió de residus procedents de tercers:
Els costos d’inversió suplementaris necessaris per fer una inversió que millori la qualitat o l’eficiència de les activitats de reutilització de materials, reciclatge i valorització, pel que fa a un procés convencional d’aquestes activitats amb la mateixa capacitat que es construiria en absència de l’ajut.

DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

97.500.000,00 euros

GARANTIES

Possibilitat de sol·licitar bestreta de fins a un 80% de la subvenció concedida amb constitució de garanties pel valor de la quantitat anticipada.