Project Description

Programa d’incentius 3: Grans demostradors d’electròlisi i projectes innovadors de producció d’hidrogen renovable.

OBJECTIUS

Projectes demostradors d’electròlisi a gran escala, amb una potència superior a 20 MW en línia amb els reptes associats amb la R+D i la industrialització d’electrolitzadors per produir hidrogen renovable, el desplegament de solucions i la integració completa en contextos industrials 

BENEFICIARIS

• Empreses amb personalitat jurídica pròpia (micro, petita, mitjana i gran empresa), incloses associacions empresarials.
• Consorcis o agrupacions empresarials de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, amb personalitat jurídica pròpia o sense.
• El sector públic institucional de qualsevol administració pública.
• Centres tecnològics d’àmbit estatal, així com centres de suport a la innovació tecnològica d’àmbit estatal.
• En el cas d’agrupacions sense personalitat jurídica, un dels participants actuarà com a coordinador o representant de la mateixa.

TIPOLOGIA DE PROJECTES

Projectes demostradors d’electròlisi a gran escala, amb una potència superior a 20 MW en línia amb els reptes associats amb la R+D i la industrialització d’electrolitzadors per produir hidrogen renovable, el desplegament de solucions i la integració completa en contextos industrials, amb inversió mínima d’un milió d’€ per projecte, inclosos en algun dels subprogrames següents:

•Subprograma 3 a) de desenvolupament i fabricació d’un gran electrolitzador, un primer prototip de gran electrolitzador que inclogui elements d’avenç respecte a l’estat de l’art global actual. (Pressupost de 40M€)

•Subprograma 3 b) d’integració real i efectiva d’un gran electrolitzador en un context operatiu industrial. (Pressupost de 60M€)

CONVOCATÒRIA

Inici: 08 d’abril de 2022
Finalització: 07 de juny del 2022, a les 24:00h

MODALITAT D’AJUDA

Subvenció en règim de concurrència competitiva

FORMA COBRAMENT AJUDA

La quantia de l’ajuda establerta en aquesta resolució de concessió serà atorgada al beneficiari que hagi justificat en temps i forma el compliment de l’actuació incentivable.

PRIORITATS TEMÀTIQUES

Les actuacions incentivables són les que es detallen a continuació:
Són objecte d’incentiu els projectes demostradors d’electròlisi a gran escala, amb una potència superior a 20 MW en línia amb els reptes associats amb la R+D i la industrialització d’electrolitzadors per produir hidrogen renovable, el desplegament solucions i la seva integració completa en contextos industrials.

a) subprograma 3 a) – De desenvolupament i fabricació d’un gran electrolitzador innovador, un primer prototip innovador de gran electrolitzador que inclogui elements d’avenç respecte a l’estat de l’art actual a nivell global, principalment quant als aspectes de fabricació i/o disseny que impactin en les prestacions i/o rendiment.

b) Subprograma 3 b) – D’integració real i efectiva d’un gran electrolitzador en un context operatiu industrial com a demostrador de la viabilitat de la producció massiva d’hidrogen renovable. Aquest demostrador de la integració sectorial s’haurà de situar per sobre dels 20 MW de capacitat d’electròlisi.

Per considerar-se elegible, caldrà acreditar que l’electricitat utilitzada al electrolitzador sigui d’origen renovable. Per acreditar l’origen renovable de la electricitat s’admetran:
i. Opció 1: renovables in situ.
ii. Opció 2: renovables de la xarxa.
iii. Combinació de les dues solucions anteriors.

CARACTERÍSTIQUES DE L’AJUDA

El pressupost assignat per a aquesta convocatòria és de 100 milions d’euros.
Possibilitat de bestreta de l’ajuda mitjançant Garantia
Termini execució de 36 mesos
Subvenció sota concessió de concurrència competitiva
Intensitat de l’ajuda:
a) del 25% dels costos subvencionables
b) del 4% dels costos subvencionables
Límit d’ajuda total màxima de 15 milions d’euros per empresa i projecte.

Intensitat de les ajudes:
Desenvolupament experimental amb caràcter general:
45% petites empreses
35% mitjanes empreses
25% grans empreses.

Desenvolupament experimental, amb col·laboració efectiva:
60% petites empreses
50% mitjanes empreses
40% grans empreses.

PRESSUPOST MÍNIM FINANCIABLE

Inversió mínima per projecte de 1.000.000,00 €

DURADA DEL PROJECTE

El termini màxim d’execució de les actuacions 36 mesos.

DESPESES FINANÇABLES

a) els costos de personal
b) els costos de l’instrumental i el material
c) els costos de recerca contractual, coneixements i patents adquirits
d) les despeses generals i altres despeses d’explotació addicionals

DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Dotació inicial de 100 milions d’euros.

GARANTIES

Possibilitat de sol·licitar bestretes de l’import de l’ajuda concedida mitjançant constitució de garanties.