Project Description

Programa d’incentius 4: Reptes de recerca bàsica fonamental, pilots innovadors i la formació en tecnologies habilitadores clau.

OBJECTIUS

Projectes d’innovació a tota la cadena de valor de l’hidrogen renovable, des de la generació fins a l’emmagatzematge, al transport i la distribució, així com les aplicacions finals, entre d’altres, l’avenç en electrolitzadors de més prestacions en tecnologies menys madures, el desenvolupament de sistemes o aplicacions per a la producció d’hidrogen en base a bioprocessos, fotosíntesi artificial (foto-electro catàlisi – PEC), avenços en materials, noves piles de combustible, sistemes d’emmagatzematge nous i innovadors d’hidrogen, sempre que suposin un avenç important més enllà de l´estat de l´art actual. 

BENEFICIARIS

• Empreses amb personalitat jurídica pròpia (micro, petita, mitjana i gran empresa), incloses associacions empresarials.
• Consorcis o agrupacions empresarials de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, amb personalitat jurídica pròpia o sense.
• El sector públic institucional de qualsevol administració pública.
• Centres tecnològics d’àmbit estatal, així com centres de suport a la innovació tecnològica d’àmbit estatal.
• En el cas d’agrupacions sense personalitat jurídica, un dels participants actuarà com a coordinador o representant de la mateixa.

TIPOLOGIA DE PROJECTES

S’emmarquen en aquest programa els projectes d’innovació a tota la cadena de valor de l’hidrogen renovable, des de la generació fins a l’emmagatzematge, el transport i la distribució, així com les aplicacions finals.

Per a aquesta primera convocatòria, s’hi inclou únicament:
– La investigació industrial
– El desenvolupament experimental

CONVOCATÒRIA

Inici: 08 d’abril de 2022
Finalització: 07 de juny del 2022, a les 24:00h

MODALITAT D’AJUDA

Subvenció en règim de concurrència competitiva

FORMA COBRAMENT AJUDA

La quantia de l’ajuda establerta en aquesta resolució de concessió serà atorgada al beneficiari que hagi justificat en temps i forma el compliment de l’actuació incentivable.

PRIORITATS TEMÀTIQUES

Les actuacions incentivables són les que es detallen a continuació:
Les actuacions subvencionables poden contemplar entre altres l’avenç en electrolitzadors de majors prestacions en tecnologies menys madures (ex: AEM i SOEC), el desenvolupament de sistemes o aplicacions per a la producció d’hidrogen en base a bioprocessos, fotosíntesi artificial (foto-electro catàlisi – PEC), avenços en materials, noves piles de combustible, sistemes d’emmagatzematge nous i innovadors d’hidrogen, sempre que suposin un avenç important més enllà de l’estat de l’art actual.

CARACTERÍSTIQUES DE L’AJUDA

El pressupost assignat per a aquesta convocatòria és de 40 milions d’euros.
Possibilitat de bestreta de l’ajuda mitjançant Garantia
Termini execució de 36 mesos
Subvenció sota concessió de concurrència competitiva
Intensitat de l’ajuda:
a) projectes considerats de recerca industrial: 50% dels costos subvencionables
b) projectes considerats de desenvolupament experimental: 25% dels costos subvencionables

PRESSUPOST MÍNIM FINANCIABLE

Inversió mínima financiable 500.000,00 €

DURADA DEL PROJECTE

El termini màxim d’execució de les actuacions 36 mesos.

DESPESES FINANÇABLES

a) els costos de personal
b) els costos de l’instrumental i el material
c) els costos de recerca contractual
d) les despeses generals i altres despeses d’explotació addicionals

Per a les activitats de formació, els costos subvencionables són els següents:
a) els costos de personal dels formadors.
b) els costos de funcionament en què incórreguin els formadors i els beneficiaris de
la formació, directament relacionats amb el projecte de formació, com a despeses
de viatge i allotjament, materials i subministraments vinculats directament al projecte,
i l’amortització d’instruments i equips, en la mesura que s’utilitzen
exclusivament per al projecte de formació;
c) els costos de serveis d’assessorament relacionats amb el projecte de formació;
d) els costos de personal dels beneficiaris de la formació i els costos indirectes
generals (despeses administratives, lloguers, despeses generals)

Intensitats màximes d’ajuts:

Investigació industrial amb caràcter general:
70% petites empreses
60% mitjanes empreses
50% grans empreses.

Investigació industrial amb col·laboració efectiva:
80% petites empreses
75% mitjanes empreses
65% grans empreses.

Desenvolupament experimental amb caràcter general:
45% petites empreses
35% mitjanes empreses
25% grans empreses.

Desenvolupament experimental, amb col·laboració efectiva:
60% petites empreses
50% mitjanes empreses
40% grans empreses.

DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Dotació inicial de 40 milions d’euros.

GARANTIES

Possibilitat de sol·licitar bestretes de l’import de l’ajuda concedida mitjançant constitució de garanties.