Project Description

Programa H2 PIONEROS

OBJECTIUS

Impulsar el desenvolupament d’actuacions integrals de producció, distribució i ús de l’hidrogen renovable, ubicats en territori nacional que, a més, puguin considerar-se pioneres i singulars a fi de contribuir als objectius marcats per a la Component 9 «Full de ruta de l’hidrogen renovable i el seu integració sectorial» del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

BENEFICIARIS

• Empreses amb personalitat jurídica pròpia (micro, petita, mitjana i gran empresa).
• Consorcis o agrupacions empresarials, públiques o privades, amb personalitat jurídica pròpia o sense. (En cas que el sol·licitant sigui una agrupació o consorci, haurà de comptar amb la participació d’almenys 1 PIME.)
• Sector públic institucional de qualsevol administració pública, així com entitats de dret privat dependents de les administracions públiques i les universitats públiques i centres adscrits.

TIPOLOGIA DE PROJECTES

Les tipologies d’actuacions que cal contemplar dins de la mateixa ubicació territorial són:

a) Instal·lacions de producció i distribució d’hidrogen renovable, incloent-hi la
instal·lació de generació elèctrica renovable associada.

b) Usos industrials

c) Nous usos en transport pesat per carretera, marítim, aeri i/o ferroviari.

d) Aplicacions estacionàries innovadores.

CONVOCATÒRIA

Inici: 07 de Març de 2022
Finalització: 06 de maig de 2022, a les 24:00 hores

MODALITAT D’AJUDA

Subvenció a fons perdut amb un import màxim de lajuda fins a 15.000.000€ per empresa i projecte.

FORMA COBRAMENT AJUDA

Subvenció a fons perdut que l’IDAE podrà avançar al beneficiari que així ho sol·liciti mitjançant una bestreta del 100% de l’ajut atorgat, a fi de facilitar el finançament dels projectes.

PRIORITATS TEMÀTIQUES

Seran incentivables aquelles actuacions integrals de producció, distribució i ús de l’hidrogen renovable, ubicats en territori nacional que, a més, puguin considerar-se pioneres i singulars per contemplar l’execució d’una o diverses de les accions corresponents a les àrees especificades a l’Annex I d’aquesta resolució de convocatòria. No seran incentivables actuacions que ocasionin un perjudici significatiu al medi ambient.

CARACTERÍSTIQUES DE L’AJUDA

Compatible amb altres ajuts concedits
Un mateix sol·licitant podrà presentar més d‟un projecte singular
El termini de justificació serà de tres mesos, comptadors a partir de la data en què expiri el termini màxim execució.

La convocatòria, gestionada per l’IDAE i amb una dotació pressupostària de 150 milions d’ajuts en forma de subvenció, cerca projectes amb una inversió mínima d’1 milió d’euros i amb un ajut màxim de 15 milions d’euros per projecte, definint-se un ajut màxim per tipus d’empresa i actuació com segueix:

Instal·lació renovable dedicada i físicament connectada a la producció d’hidrogen:
15% ajuda gran empresa
20% ajuda mitjana empresa
30% ajuda petita empresa

Infraestructura de producció d’hidrogen renovable i logística dedicada:
40% ajuda gran empresa
50% ajuda mitjana empresa
60% ajuda petita empresa

Adaptacions o nous equips de consum d’hidrogen renovable i Hidrogeneres:
35% ajuda gran empresa
45% ajuda mitjana empresa
55% ajuda petita empresa

Aplicacions estacionàries innovadores:
30% ajuda gran empresa
40% ajuda mitjana empresa
50% ajuda petita empresa

PRESSUPOST MÍNIM I MÀXIM FINANÇABLE

Inversió mínima per projecte de 1.000.000,00€

DURADA DEL PROJECTE

El termini màxim d’execució de les actuacions 36 mesos.

DESPESES FINANÇABLES

• Instal·lacions o equips.
• Elaboració de projectes tècnics.
• Costos d’execució de l’obra civil (max 20% inversió subvencionable)
• Muntatge instal·lacions, transport, assistència tècnica i auxiliars.
• Gestió de la sol·licitud i justificació ajut (max 10.000€ per expedient, 7% import total).
• Podeu subcontractar amb tercers fins al 80% de l’activitat incentivada.
• Només seran subvencionables els projectes que prevegin actuacions l’execució dels quals s’iniciï en data posterior a la data de registre de la sol·licitud d’ajuda.

DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Dotació pressupostària màxima inicial de 150 milions deuros.

GARANTIES