Project Description

Programa d’incentius 1: Capacitats, avenços tecnològics i implantació de línies d’assaig i/o fabricació.

OBJECTIUS

Impulsar el desenvolupament de projectes de capacitats, avenços tecnològics i implantació de línies d’assaig i/o fabricació vinculats a la cadena de valor de l’hidrogen renovable, que siguin desenvolupats a qualsevol part del territori espanyol.

BENEFICIARIS

• Empreses amb personalitat jurídica pròpia (micro, petita, mitjana i gran empresa), incloses associacions empresarials.
• Consorcis o agrupacions empresarials de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, amb personalitat jurídica pròpia o sense.
• El sector públic institucional de qualsevol administració pública.
• Centres tecnològics d’àmbit estatal, així com centres de suport a la innovació tecnològica d’àmbit estatal.

TIPOLOGIA DE PROJECTES

Seran incentivables aquelles actuacions dedicades a la cadena de valor industrial de l’hidrogen renovable, ubicades en territori nacional, que es puguin considerar projectes inclosos en algun dels subprogrames següents:

Subprograma 1 a): centres de fabricació d’equips relacionats amb la cadena de valor de l’hidrogen renovable.
Subprograma 1 b): millora de les capacitats vinculades a la R+D+i: s’hi inclouen instal·lacions d’assaig de components, sistemes i equips auxiliars relacionats

CONVOCATÒRIA

Inici: 08 d’abril de 2022
Finalització: 07 de juny del 2022, a les 24:00h

MODALITAT D’AJUDA

Subvenció en règim de concurrència competitiva

PRIORITATS TEMÀTIQUES

1a) Centres de fabricació d’equips relacionats amb la cadena de valor de l’hidrogen renovable.

1b) Millora de les capacitats vinculades a la R+D+i: instal·lacions d’assaig de components, sistemes i equips auxiliars relacionats amb l’entorn de producció, distribució i ús de l’hidrogen.

CARACTERÍSTIQUES DE L’AJUDA

El pressupost assignat per a aquesta convocatòria és de 30 milions d’euros.
Inversió mínima per projecte : 1M€
Possibilitat de bestreta de l’ajuda mitjançant Garantia
Termini execució de 36 mesos
Subvenció sota concessió de concurrència competitiva
Intensitat de l’ajuda 1 a)
a) del 20% dels costos subvencionables en el cas de les petites empreses;
b) del 10% dels costos subvencionables en el cas de les empreses mitjanes.

Intensitat de l’ajuda 1 b) màxima del 25% dels costos subvencionables

PRESSUPOST MÍNIM FINANCIABLE

Inversió mínima per projecte d´1 milió d´euros.

DURADA DEL PROJECTE

El termini màxim d’execució de les actuacions 36 mesos.

DESPESES FINANÇABLES

Subprograma 1 a) de centres de fabricació d’equips relacionats amb la cadena de valor de l’hidrogen renovable:
Seran conceptes subvencionables un o ambdós dels costos següents:

a) els costos de la inversió en actius materials i immaterials.
b) els costos salarials estimats relatius a l’ocupació creada directament pel projecte d’inversió, calculats al llarg d’un període de dos anys.

Per ser considerades costos subvencionables a efectes del present article, les inversions hauran de consistir a:
a) una inversió en actius materials o immaterials per crear un nou establiment, l’ampliació d’un establiment existent, la diversificació de la producció d’un establiment en nous productes addicionals o un canvi essencial en el procés general de producció d’un establiment existent , o
b) l’adquisició d’actius que pertanyen a un establiment, quan es compleixin
les condicions següents:

i. que l’establiment hagi tancat o hauria tancat si no hagués estat adquirit,
ii. que els actius siguin adquirits a un tercer no relacionat amb el comprador,
iii. que l’operació tingui lloc en condicions de mercat

Subprograma 1 b) de millora de les capacitats vinculades a la R+D+i: instal·lacions d’assaig de components, sistemes i equips auxiliars relacionats amb l’entorn de producció, la distribució i l’ús de l’hidrogen.

Costos subvencionables:
a) els costos de personal
b) els costos de l’instrumental i el material
c) els costos de recerca contractual
d) les despeses generals i altres despeses d’explotació addicionals

DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Dotació inicial de 30 milions d’euros:
a) Subprograma 1 a) de centres de fabricació d’equips relacionats amb la cadena de valor de l’hidrogen renovable. Aquest subprograma està dotat amb un pressupost de 20 milions dʻeuros.

b) Subprograma 1 b) de millora de les capacitats vinculades a la R+D+i: s’hi inclouen instal·lacions d’assaig de components, sistemes i equips
auxiliars relacionats amb l’entorn de producció, distribució i ús de l’hidrogen.

GARANTIES

Possibilitat de sol·licitar bestretes de l’import de l’ajuda concedida mitjançant constitució de garanties.