Project Description

Programa d’incentius 2: Disseny, demostració i validació de mobilitat propulsada per hidrogen.

OBJECTIUS

Projectes d’innovació tecnològica amb l’objectiu d’impulsar prototips i avançar en la maduresa dels dissenys de nous vehicles propulsats per hidrogen renovable, així com dels diferents equips que s’integren als vehicles esmentats. 

BENEFICIARIS

• Empreses amb personalitat jurídica pròpia (micro, petita, mitjana i gran empresa), incloses associacions empresarials.
• Consorcis o agrupacions empresarials de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, amb personalitat jurídica pròpia o sense.
• El sector públic institucional de qualsevol administració pública.
• Centres tecnològics d’àmbit estatal, així com centres de suport a la innovació tecnològica d’àmbit estatal.
• En el cas d’agrupacions sense personalitat jurídica, un dels participants actuarà com a coordinador o representant de la mateixa.

TIPOLOGIA DE PROJECTES

Són incentivables les actuacions en innovació tecnològica per impulsar prototips i avançar en la maduresa dels dissenys.
Els projectes poden centrar-se en les innovacions relatives als diferents equips (dipòsits, piles de combustible, etc.) susceptibles de ser integrats als vehicles i en la demostració de nous vehicles elèctrics d’hidrogen innovadors a la seva entorn sectorial d’ús.

CONVOCATÒRIA

Inici: 08 d’abril de 2022
Finalització: 07 de juny del 2022, a les 24:00h

MODALITAT D’AJUDA

Subvenció en règim de concurrència competitiva

FORMA COBRAMENT AJUDA

La quantia de l’ajuda establerta en aquesta resolució de concessió serà atorgada al beneficiari que hagi justificat en temps i forma el compliment de l’actuació incentivable.

PRIORITATS TEMÀTIQUES

Les actuacions incentivables són les que es detallen a continuació:
a) vehicles terrestres de mercaderies pesades
b) embarcacions marítimes i fluvials
c) material rodant ferroviari
d) maquinària de handling
e) aeronaus tripulades o no (UAVs, drones) i serveis auxiliars en entorns aeroportuaris

CARACTERÍSTIQUES DE L’AJUDA

Límit d’ajuda total màxima de 15 milions d’euros per empresa i projecte.

Intensitat de les ajudes:
Desenvolupament experimental amb caràcter general:
45% petites empreses
35% mitjanes empreses
25% grans empreses.

Desenvolupament experimental, amb col·laboració efectiva:
60% petites empreses
50% mitjanes empreses
40% grans empreses.

PRESSUPOST MÍNIM FINANCIABLE

Inversió mínima per projecte de 1.000.000,00 €

DURADA DEL PROJECTE

El termini màxim d’execució de les actuacions 36 mesos.

DESPESES FINANÇABLES

a) els costos de personal
b) els costos de l’instrumental i el material
c) els costos de recerca contractual, coneixements i patents adquirits
d) les despeses generals i altres despeses d’explotació addicionals

DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Dotació inicial de 80 milions d’euros.

GARANTIES

Possibilitat de sol·licitar bestretes de l’import de l’ajuda concedida mitjançant constitució de garanties.