Project Description

Transferencia Cervera

OBJECTIUS

Els projectes Transferencia Cervera tenen com a objectiu fomentar l’execució de projectes de recerca industrial i desenvolupament empresarial amb centres tecnològics i centres de suport a la innovació d’àmbit estatal. Es finançaran projectes de R+D empresarial de caràcter aplicatiu per a la creació o la millora significativa d’un procés productiu, producte o servei. Els projectes han de demostrar un aspecte tecnològic diferencial sobre les tecnologies existents al mercat. Aquests projectes poden comprendre tant activitats de recerca industrial com de desenvolupament experimental. La característica essencial d’aquests projectes és que necessàriament s’han de desenvolupar en un grup limitat d’àrees tecnològiques i contractar determinades activitats del projecte a centres tecnològics.

BENEFICIARIS

Pimes i empreses de mitjana capitalització (MIDCAPs) que estiguin vàlidament constituïdes, tinguin personalitat jurídica pròpia i domicili fiscal a Espanya, i que desenvolupin un projecte d’R+D.

TIPOLOGIA DE PROJECTES

Projectes d’R+D individuals en les categories prioritàries Cervera.

CONVOCATÒRIA

Tancada

MODALITAT D’AJUDA

Ajuda parcialment reemborsable fins al 85 % del pressupost total aprovat.

FORMA COBRAMENT AJUDA

Bestreta del 35 % de l’ajuda (límit 250.000 euros).

CARACTERÍSTIQUES DE L’AJUDA

• L’ajuda es compon d’un tram reemborsable (TR), ha de tornar en un termini de 10 a 15 anys per petició expressa de l’empresa, i en determinats casos d’un tram no reemborsable (TNR).
• El termini d’amortització del TR tindrà caràcter semestral amb 2 o 3 anys de carència i un tipus d’interès fix a Euribor a 1 any.
• El TNR pot ser fins a un màxim del 33% de l’ajuda en base al 75% del pressupost total aprovat.
• Els projectes han de comptar amb una participació mínima del 10% del pressupost del projecte de centres tecnològics o de centres de suport a la innovació d’àmbit estatal.
• Les col·laboracions externes no podran superar el 65% del pressupost elegible amb caràcter general, podent assolir fins al 80% per al sector biofarmacèutic a causa de l’elevat cost dels assaigs d’aquest tipus de productes.
• L’empresa podrà optar a una bestreta del 35% de l’ajut concedit amb un límit de fins a 250.000 euros, sense exigència d’una garantia addicional a les condicions financeres acordades pel Consell d’Administració en l’aprovació del projecte

PRESSUPOST MÍNIM FINANÇABLE

175.000 euros

DURADA DEL PROJECTE

De 12 a 36 mesos

DESPESES FINANÇABLES

  • Despeses de personal.
  • Costos d’instrumental i material.
  • Costos de recerca contractual, coneixements i patents, els costos de consultoria i serveis equivalents.
  • Despeses generals suplementàries directament derivades del projecte de recerca.
  • Altres despeses d’explotació, incloses les despeses de material, subministraments i productes similars, que es derivin directament del projecte.
  • Despesa derivada de l’informe realitzat per l’auditor, amb un límit màxim de 2.000 euros per beneficiari i fita.Les despeses de gestió i coordinació del projecte (límit màxim de 6.000 euros per beneficiari i fita).
  • La despesa derivada de lobtenció de linforme de valoració del compliment del DNSH (límit màxim de 2.000 euros per projecte).

FONS DE FINANÇAMENT

CDTI o cofinançament amb FEDER o altres fons europeus.

GARANTIES

El CDTI podrà requerir la constitució de garanties per a la devolució de l’ajuda quan l’anàlisi econòmica financera de l’empresa així ho indiqui.