Project Description

Transferencia Cervera

OBJECTIUS

Els projectes d’R+D de Transferència Cervera tenen com a objectiu enfortir les capacitats d’innovació de les PIMES i empreses de capitalització mitjana, mitjançant la contractació d’activitats d’R+D a centres generadors de coneixement o l’execució de projectes d’R+ D en col·laboració amb aquestes entitats. Es finançaran projectes de recerca i desenvolupament empresarial de caràcter aplicat per crear o millorar significativament un procés productiu, producte o servei. Els projectes han de demostrar un aspecte tecnològic diferencial sobre les tecnologies existents al mercat. Aquests projectes poden comprendre tant activitats de recerca industrial com de desenvolupament experimental. La característica essencial d’aquesta tipologia de projectes és que necessàriament han de desenvolupar-se en un grup limitat d’àrees tecnològiques i contractar determinades activitats del projecte a centres generadors de coneixement.

BENEFICIARIS

Pimes i empreses de mitjana capitalització (MIDCAPs) que estiguin vàlidament constituïdes, tinguin personalitat jurídica pròpia i domicili fiscal a Espanya, i que desenvolupin un projecte d’R+D.

TIPOLOGIA DE PROJECTES

Projectes d’R+D individuals en les categories prioritàries Cervera.

CONVOCATÒRIA

Oberta tot l’any

MODALITAT D’AJUDA

Ajuda parcialment reemborsable fins al 85 % del pressupost total aprovat.

FORMA COBRAMENT AJUDA

Bestreta del 50 % de l’ajuda (límit 300.000 euros) sense garanties. Bestreta de fins un 75% de l’ajut concedit, sempre que aporti avals d’entitats de crèdit.

CARACTERÍSTIQUES DE L’AJUDA

• L’ajuda es compon d’un tram reemborsable (TR), ha de tornar en un termini de 10 a 15 anys per petició expressa de l’empresa, i en determinats casos d’un tram no reemborsable (TNR).
• El termini d’amortització del TR tindrà caràcter semestral amb 2 o 3 anys de carència i un tipus d’interès fix a Euribor a 1 any.
• El TNR pot ser fins a un màxim del 33% de l’ajuda en base al 75% del pressupost total aprovat.
• Els projectes han de comptar amb una participació mínima del 10% del pressupost del projecte de centres tecnològics o de centres de suport a la innovació d’àmbit estatal.
• Les col·laboracions externes no podran superar el 65% del pressupost elegible amb caràcter general, podent assolir fins al 80% per al sector biofarmacèutic a causa de l’elevat cost dels assaigs d’aquest tipus de productes.
• L’empresa podrà optar a una bestreta del 50% de l’ajut concedit amb un límit de fins a 300.000 euros, sense exigència d’una garantia addicional a les condicions financeres acordades pel Consell d’Administració en l’aprovació del projecte. I fins al 75% amb l’aportació d’avals.

PRESSUPOST MÍNIM FINANÇABLE

175.000 euros

DURADA DEL PROJECTE

De 12 a 36 mesos

DESPESES FINANÇABLES

  • Despeses de personal.
  • Costos d’instrumental i material.
  • Costos de recerca contractual, coneixements i patents, els costos de consultoria i serveis equivalents.
  • Despeses generals suplementàries directament derivades del projecte de recerca.
  • Altres despeses d’explotació, incloses les despeses de material, subministraments i productes similars, que es derivin directament del projecte.
  • Despesa derivada de l’informe realitzat per l’auditor, amb un límit màxim de 2.000 euros per beneficiari i fita.Les despeses de gestió i coordinació del projecte (límit màxim de 6.000 euros per beneficiari i fita).
  • La despesa derivada de lobtenció de linforme de valoració del compliment del DNSH (límit màxim de 2.000 euros per projecte).

FONS DE FINANÇAMENT

CDTI o cofinançament amb FEDER o altres fons europeus.

GARANTIES

El CDTI podrà requerir la constitució de garanties per a la devolució de l’ajuda quan l’anàlisi econòmica financera de l’empresa així ho indiqui.