Llançament de la primera convocatòria d’ajudes del programa Kit Digital

El Govern llança la primera Convocatòria d’ajudes del programa KIT DIGITAL destinades a la digitalització d’empreses del Segment I (entre 10 i 49 empleats) que té per objecte la concessió d’ajuts a petites empreses, microempreses i persones en situació d’autoocupació.

El termini de presentació serà de sis mesos i s’obrirà el proper 15 de març a les 11.00 hores i finalitzarà a la mateixa hora del 15 de setembre de 2022.

Els ajuts d’aquesta Convocatòria tenen la consideració de subvenció directa i consistiran en disposicions dineràries destinades a finançar l’adopció d’una o diverses solucions de digitalització de les disponibles al Catàleg de Solucions de Digitalització del Programa Kit Digital recollit a la plataforma Accelera Pyme.

L’import màxim de l’ajuda per beneficiari serà de dotze mil euros (12.000 €). Els imports màxims d’ajuda per Categoria de Solucions de Digitalització, així com la durada que cal mantenir la prestació del servei per al Segment I són els següents:

Podran destinar-se així mateix aquests ajuts a l’adopció de solucions de digitalització la finalitat dels quals sigui substituir les solucions ja adoptades pel beneficiari, sempre que suposin una millora funcional.

Per considerar-se millora funcional, haurà de complir els següents requisits:
1.La solució ha de ser completament nova i complir tots els requisits mínims de la categoria a què pertany, conforme a l’Annex IV de les Bases Reguladores
2.Que la solució substituïda no complís algun dels requisits mínims exigits en la mateixa categoria de solució de digitalització corresponent.

No es considerarà millora funcional:
1.Cap desenvolupament, progrés, augment o enriquiment dels serveis i funcionalitats de la solució existent.
2.Actualització de versions de programari pel proveïdor, és a dir, releases que el proveïdor tregui sobre una versió.
3.Upgrades o millora de versions.

El beneficiari haurà d’emprar l’ajut concedit, el dret de cobrament del qual s’anomena «bono digital», en la contractació d’una o diverses solucions de digitalització formalitzant Acords de Prestació de Solucions de Digitalització amb els Agents Digitalitzadors Adherits. Aquest «bono digital» no es podrà fer efectiu fins que l’agent digitalitzador, en nom del beneficiari i sent aquest el responsable últim, presenti el corresponent compte justificatiu de la realització de l’activitat per al qual es concedeix la subvenció i l’òrgan concedent consideri justificat la subvenció.

Està previst que abans d’estiu s’aprovi la convocatòria de bons per a les companyies d’entre sis i nou empleats, amb una ajuda de 6.000 euros, i al setembre, per als autònoms i les empreses de fins a dos empleats, que rebran 2.000 euros.